Ett litet axplock av våra motioner, interpellationer, yttranden och yrkanden i kommunfullmäktige