En krigsförklaring mot flyktingar och fattiga förorter

Det blir en fruktansvärd rasistisk politik när SD får makten över regeringens innehåll (Foto: Per Pettersson / Flickr CC).

av Arne Johansson // Artikel i Offensiv

Har som terapi för min egen stress inför Kristerssons och Åkessons nya blåbruna styre tvingat mig att läsa det 62-sidiga avtal som de har förhandlat fram på Axel Oxenstiernas Tidö slott från den så kallade stormaktstiden. Slutsatsen är att allt måste göras för att snabbt som ögat bidra till bygget av ett brett förankrat motstånd mot såväl pris- och hyreschocker som mot den nya regeringens alla attacker.

Även om avtalet är ett uselt förhandlat dokument av stort som smått betyder det att Sverige med den nya högerregeringens politik får sin mest reaktionära och invandrarfientliga högerregering i modern tid. M, KD och L delar på ministerposterna. Men även om SD står utanför regeringen kommer denna att hållas i desto stramare koppel av Jimmy Åkessons sverigedemokrater, som i stil med prästerskapet i Iran blir den nya svenska Ulf Kristersson-regeringens väktarråd. 
På Tidö slott har ståndpunkter, utredningsuppdrag och åtgärder förhandlats fram inom sju områden. De i särklass längsta och mest detaljerade avsnitten om kriminalitet, migration och integration innebär en ny tvär gir i extremt auktoritär, nationalistisk och ojämlik riktning av dagens redan innan kraftigt högervridna politik. Övriga avsnitt om ekonomi, hälso- och sjukvård, skola och klimat är betydigt luddigare.
För de i alla fall innan dagens kris välbeställda ägarna av egnahem lovas kompensation för höga el- och bränslepriser, men för låginkomsttagare inget stöd mot matpris- och hyreschocker. För de som har jobb väntas skattesänkningar, men för dem som inget har bidragstak. För kriserna inom skola och vård ska ett fejkat förslag om förstatligande av kommuners och regioners ansvar dölja att inget görs åt vinstdrift, resurskris och sönderslagen likvärdighet. Inget alls sägs om hur medlemskapet i Nato och den militära kapprustningen kommer att undergräva välfärdens finansiering.

För klimatets del saboteras alla möjligheter att klara Sveriges del av Parisavtalet med direktiv om felinvesteringar för hundratals miljarder på ny kärnkraft, medan utvecklingen av ny vindkraft och biologisk mångfald stryps liksom biståndet till fattiga länder för både klimatomställning och annat.
I särklass mest detaljerat är det av Jimmy Åkesson dikterade och M- och KD-stödda paradigmskiftet inom kriminal-, migrations- och integrationspolitiken, med skrivningar som har kopierats från SD:s riksdagsmotioner. Det som innan valet mest salufördes som ett program mot gängkriminella ser mest av allt ut som en ren krigsförklaring mot asylsökande, papperslösa, förortens unga och barnfamiljer och alla som ännu saknar medborgarskap i Sverige. 
Avtalet innehåller visitationszoner, anonyma vittnen, utökad övervakning och kroppsvisitationer av unga, ökade möjligheter att omhänderta unga, ungdomsfängelser, ungdomskriminalitetsnämnder för minderåriga, sänkt straffmyndighetsålder, ökad skadeståndsskyldighet för föräldrar, sänkt ribba för häktning, fler och längre fängelsestraff, dubbla straff för brott som begås av gängkriminella, inga permissioner för gängkriminella, slopande i de flesta fall av villkorlig frigivning, kraftig utbyggnad av fängelser och anstalter, hyrda anstaltsplatser l utlandet, lag om särskilda utlänningskontroller, kraftigt utökade utvisningar, utvisningar av ”gängkriminella” som inte är medborgare även om de inte dömts för brott, och utredning om nationellt tiggeriförbud. 
För socialtjänsten väntar en alltmer polisiär roll med inrättade av en nationell social insatsstyrka, en ny socionomutbildning och en samlokalisering av socialsekreterare och polis. Minst lika repressiva är de förändringar som väntar asylsökande, nyanlända och papperslösa. Den asyl som ytterst få ska få ska bara vara tillfällig och ”för den som flyr Sveriges närområde”. Sverige ska ”inte i något avseende vara mer generöst i synen på asyl än vad som följer som förpliktelser enligt EU-rätt eller andra juridiskt bindande internationella traktat.” Till och med antalet kvotflyktingar som mottas från FN:s flyktingläger ska begränsas från 6400 till ynkliga 900 per år.

För papperslösa väntar en polisstat där fler inre utlänningskontroller ska prioriteras i polisens arbete, ges kvantifierbara mål och leda till effektivare utvisningar. Var och hur kontrollerna ska genomföras ska regleras redan nästa år och leda till en kraftigt förstärkt möjlighet att omhänderta personer, tömma digitala media, genomföra kroppsvisitation och undersökning av bagage, samt tagande av DNA-prov vid inre utlänningskontroll.
Särskilt avskyvärt är beskedet att anställda i stat kommuner ska tvingas bli angivare enligt en ny informationsplikt: ”Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Ett undantag som kan övervägas är anmälan inom sjukvården. Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Kriminalvården ska också påtvingas en stärkt samverkan för återvändandeverksamheten. Fler förvarsplatser ska kompletteras med elektronisk eller annan övervakning av personer som väntar på verkställighet.”
För de som inte tagits i förvar väntar en boendeskyldighet med restriktioner för den enskilde från att röra sig fritt. ”Den enskilde kan bl.a. behöva anmäla sig flera gånger om dagen eller infinna sig på boendet mellan vissa klockslag”. Fler länder ska också klassas som säkra att utvisas till, i varje fall till en del av landet, ett ansvar som ska flyttas från Migrationsverket till Regeringskansliet (dvs där SD har tjänstemän).
Identitetskontroller ska också redan 2023 återinföras vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige. Vidare ska asylsökandes rättigheter till tolk eller offentligt ombud också ses över. Rätten till vidarebosättning ska också begränsas och de materiella villkor som redan är usla inskränkas än mer, liksom rätten till familjeåterförening för den som fått ett tillfälligt uppehållstillstånd. Permanent uppehållstillstånd ska avskaffas senast 2024. Arbetskraftsinvandring ska begränsas till välbetalda jobb.
Asylsökande ska om det är förenligt med EU-lag under hela handläggningstiden tvingas bo i transitcenter. En minst sagt utmanande skrivning säger att: ”Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svenska gästfrihet har en skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen”. Därmed ska det även utredas om internationella regler tillåter att en utländska medborgare ska kunna utvisas för ”bristande vandel”, som till exempel association med kriminella, prostitution, bristande ”regelefterlevnad” eller ”vistelse i miljöer som hotar grundläggande svenska värden”.

Det ska också utredas om en asylsökande själv ska kunna tvingas bekosta själva mottagandet, till exempel med en fast avgift. Vidare ska nya metoder utredas för att beviljade uppehållstillstånd regelbundet följs upp och återkallas när skäl för uppehållstillstånd inte längre föreligger, något som på alla sätt kommer att försvåra en persons eller familjs möjlighet att få jobb och integreras i det svenska samhället.
Som grädde på moset innebär det avtal som förhandlades fram på Tidö slott en rad åtgärder för att försvåra rätten till medborgarskap, som en längre hemvisttid, om minst 8 år, ytterligare skärpta krav på kunskaper om Sveriges samhälle och kultur, ett återinfört krav på egenförsörjning och skärpta krav på hederlig vandel. Avtalet kräver också en utredning om krav på en avslutande lojalitetsförklaring, medborgarskapssamtal eller liknande ceremoniellt inslag av obligatorisk karaktär.
Även skärpta försörjningskrav och villkor vid tillåten anhöriginvandring ska användas för att minska invandringen. Till exempel ska ett krav på heltäckande sjukförsäkring för anhöriginvandraren utredas. Ingen anhöriginvandrare ska få räknas som fattig eller i risk för fattigdom vid ankomsten. 
SD:s rättspolitiska talesperson Tobias Andersson ville i valrörelsen apropå sin tunnelbanereklam hälsa välkommen till ”återvandrartåget”, något som i Tidöavtalet omsatts till ett regeringsprogram om ökade incitament till återvandring. ”Det gäller särskilt personer som inte integrerats i det svenska samhället i termer av egenförsörjning, språk eller andra kulturella faktorer”. Men därmed möts alla Sveriges invandrare av budskapet ”icke välkomna”.
Direkt makabert är också att alla partier på Kristerssons sida har beslutat att utreda en modell för kvalificering till välfärden som utestänger en nyanländ från sociala förmåner och bidrag. ”Kvalificeringen ska ske i takt med att man jobbar, betalar skatt och har permanent och laglig bosättning i Sverige”, det vill säga något som på alla sätt motarbetas. Utredningen ska till och med undersöka om det är förenligt med EU-rätten att låta kvalificering till välfärdsförmåner som föräldrapenning, barnbidrag, bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd osch så vidare ske på grundval av medborgarskap i Sverige eller i en annan EES-stat, istället för på grundval av bosättning. 

Allt detta är recept för organiserad statlig mobbning av människor som söker skydd från krig och svält för sig själva

Allt detta är recept för organiserad statlig mobbning av människor som söker skydd från krig och svält för sig själva och sina barn. Var och en utan permanent uppehållstilstånd vet hur svårt det är att få ett fast jobb, bostad och en grund för integration.
Den nya blåbruna regeringens rakt igenom repressiva agenda innebär ett direkt sabotage mot all framtidstro i Sveriges mest utsatta stadsdelar. Den är därmed också ett indirekt stöd till kriminell verksamhet när både dörren till egen försörjning och en anständig välfärd stängs. I samma riktning pekar för övrigt de dramatiskt ökade levnadsomkostnaderna i spåren på höjda matpriser och hot om chockhöjda hyror.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!