Generalstreik i Norge: Kamp mot den mørkeblå regjeringen (Norsk & Svenska)

2015-02-19 10:59:42
Den blåblå regjeringas forslag til ny arbeidsmiljølov blir nå møtt med kraftig motstand. 28. januar streiker de tre største fagorganisasjonene LO, YS og Unio i to timer i en landsomfattende generalstreik. Det blir demonstrasjoner i byer over hele landet.

Forslaget til ny arbeidsmiljølov vil føre til lengre og farligere arbeidsdager og den åpner opp for økt bruk av midlertidige ansettelser. Dette vil særlig ramme kvinner.
I aldersgruppen 25-39 år er det dobbelt så mange kvinner som menn i midlertidige stillinger. Går forslaget gjennom vil det svekke kvinners stilling på arbeidsmarkedet og mange vil miste pensjonspoeng.
Flere kvinner vil bli minstepensjonister. Den nye arbeidsmiljøloven er også helsefarlig. Tall viser at arbeidstid over åtte timer øker risikoen for ulykker med 50 prosent.

Arbeidstid over tolv timer fordobler faren for å gjøre feil. Økt bruk av nattarbeid og lange vakter, for eksempel i helsevesnet, har negative helseeffekter og vil føre til økt sykefravær. Grensen for å få overtidsbetaling vil også endres. Arbeidere skal jobbe mer for mindre penge.
Disse forslagene til den mørkeblå regjeringa er svært upopulære. Over 60 prosent er mot og blandt unge med erfaring fra arbeidslivet er 70 prosent mot. Forslaget til ny arbeidsmiljølov er en del av den mørkeblå regjeringas arbeiderfientlige politikk, for de rike.

LO i Trondheim peker på at kampen mot den nye arbeidsmiljøloven bør kobles sammen med regjeringas politikk generelt. De sier at regjeringa fører en politikk for kapitalen, med skattesenkninger for de rikeste og privatisering av helse og utdanning.
Mange har reagert på at regjeringa har gitt de rikeste skattesenkninger på 4,5 milliarder kroner, samtidig som de har skåret ned for de aller svakeste. De har tatt bort barnetillegget for enslige forsørgere og enslige uføretrygdede.
Motstanden mot regjeringas politikk har ført til at Ap har fått opptil 48 prosent på enkelte målinger, mens Høyre og Frp har rast. Den nye Ap-lederen Jonas Gahr Støre står ikke for noen annen politikk enn den som førte til at Ap og SV tapte valget sist. SV er nå under sperregrensa til stortinget og står ikke for noen kjempende eller sosialistisk alternativ.
Nå må vi istedet gå ut i hard kamp for å forsvare det arbeiderbevegelsen historisk har oppnådd, som arbeidsmiljøloven. Den reaksjonære blåblå regjeringa innrømmer faktisk at den nye arbeidsmiljøloven er farlig. I et høringsbrev sier de at den ”vil kunne føre til økt risiko”. De vil altså med åpne øyne fjerne det vernet arbeidere har mot farlig arbeid.

Argumentet om at den nye loven vil føre til flere stillinger er også feil. All erfaring fra utlandet viser at økt bruk av midlertidige stillinger bare vil gjøre om faste til midlertidige. Arbeidsmiljøloven ses på som verdt å kjempe for, og på sosiale mediaer sier mange at de gjerne skulle streiket mer enn to timer.

Generalstreiken 28. januar er et flott første skritt. Nå må fagorganisasjonene gå ut i en 24 timers streik, mot den nye arbeidsmiljøloven og regjeringas blåblå politikk. LO har kommet ut med mye bra informasjon om grunnlaget for streiken, bland annet på internett. Det trengs også informasjon etter streiken om hvordan kampen skal føres videre. ■

Rättvisepartiet Socialisterna är den svenska sektionen av CWI, Committee for a Workers’ International, som finns i över 40 länder i alla världsdelar.
www.socialistworld.net


Generalstrejk i Norge: Kamp mot den mörkblå regeringen

­Den så kallade blåblå norska regeringens (Høyre, motsvarande Moderaterna, och det rasistiska Fremskrittspartiet) förslag till ny arbetsmiljölag möts nu av ett kraftigt motstånd. Den 28 januari strejkar de tre största fackföreningsorganisationerna LO, YS (tjänstemannafack) och Unio (akademikerfack) i en två timmar lång landsomfattande generalstrejk.

Förslaget till ny arbetsmiljölag kommer att leda till längre och farligare arbetsdagar och den öppnar också upp för ökat utnyttjande av otrygga anställningar. Detta kommer särskilt att drabba kvinnor. I åldersgruppen 25-39 år är det dubbelt så många kvinnor som män med otrygga anställningar.
Går förslaget igenom kommer det att försvaga kvinnors ställning på arbetsmarknaden och många kommer att få mindre pensionspoäng. Fler kvinnor kommer att tvingas leva på motsvarande garantipension.
Den nya arbetsmiljölagen är också hälsovådlig. Statistiken visar att arbetstid över åtta timmar ökar risken för olyckor med 50 procent. Arbetstid över 12 timmar fördubblar risken för misstag. Mer nattarbete och längre skift, till exempel inom vården, har negativa hälsoeffekter och kommer att leda till en ökad sjukfrånvaro.
Gränsen för att få övertidsersättning kommer också att ändras. Arbetare ska tvingas jobba mer för mindre pengar. Dessa förslag från den mörkblåa regeringen är mycket impopulära. Över 60 procent är emot förslagen och bland unga med arbetslivserfarenhet är det 70 procent som är emot.

Förslaget till ny arbetsmiljölag är en del av den mörkblåa regeringens arbetarfientliga politik, vars politik bara gynnar de rika. LO i Trondheim pekar på att kampen mot den nya arbetsmiljölagen bör kopplas ihop med motståndet mot regeringens hela politik. De säger att regeringen för en politik för kapitalet, med skattesänkningar för de rikaste och privatiseringar av vård och utbildning.
Många har reagerat på att regeringen har gett de rikaste skattesänkningar på 4,5 miljarder norska kronor (4,8 miljarder svenska kronor), samtidigt som de har skurit ner för de allra svagaste. De har tagit bort barnbidraget för ensamstående föräldrar och ensamstående funktionsnedsatta.
Motståndet mot regeringens politik har inneburit att Arbeiderpartiet (Ap, Socialdemokraterna) har fått uppåt 48 procents stöd i vissa opinionsmätningar, medan Høyre och Fremskrittspartiet har rasat.  Den nye Ap-ledaren Jonas Gahr Støre står inte för någon annan politik än den som ledde till att Ap och Sosialistisk Venstre (SV, motsvarande Vänsterpartiet) förlorade valet sist. SV är nu under stortingets fyraprocentsspärr och står inte för något kämpande eller socialistiskt alternativ. Nu måste vi istället gå ut i hård kamp för att försvara det arbetarrörelsen historiskt har uppnått, som arbetsmiljölagstiftning.

Den reaktionära blåblåregeringen erkänner faktiskt att den nya arbetsmiljölagen är farlig. I samrådsdokumentet skrev de att den ”kommer att leda till ökade risker”. De vill alltså medvetet avskaffa det skydd som arbetare har mot farliga arbetsförhållanden.
Argumentet om att den nya lagen kommer att skapa fler jobb är också felaktigt. All erfarenhet från andra länder visar att ökad användning av tillfälliga anställningar bara kommer att göra om fasta anställningar till otrygga. Arbetsmiljölagen ses som något värt att kämpa för, och på sociala medier säger många att de gärna skulle strejka längre än två timmar. Generalstrejken den 28 januari är ett välkommet första steg. Nu måste fackföreningsrörelsen gå ut i en 24-timmars generalstrejk, mot den nya arbetsmiljölagen och regeringens högerpolitik.
LO har kommit ut med en mängd bra information om bakgrunden till strejken, bland annat på internet. Det behövs också information efter strejken om hur kampen ska tas vidare. ■Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!