Högerregeringen: ett hot mot utrotningshotade arter

2010-05-05 10:52:16
Naturskyddförening sågar regeringens naturvårdspolitik i rapporten Naturvårdspolitiken i Sverige 2006-20010. Naturskyddsföreningen har granskat vad som under den innevarande mandatperioden hänt med naturvård av skogen, områdesskydd, strandskydd, rovdjurspolitik och jordbruk. På alla områdena har högeralliansen genomfört förändringar som har inneburit stora bakslag för naturvården.

I hela världen är utrotning av arter och förstörda ekosystem stora miljöproblem och resultat av en hänsynslös exploatering av naturen för eko- nomiska intressens skull. Av växt- och djurarter med naturlig hemvist i Sverige är fler än 3 600 hotade eller missgynnade, enligt Artdatabanken.

Granskningen av skogspolitiken visar tydligt hur högerregeringen på många sätt pressar på för ökad virkes­produktion och vinster för skogsbola­gen på bekostnad av den viktiga na- turmiljö som skogen utgör.
Några av de försämringar som införts sedan 2006 är införande av intensiva odlingsmarker, liksom att odling av främmande träslag i större ska­la tillåts samt att möjligheten att skydda skog med höga naturvärden minskar.
I en debattartikel i DN kritiserar fjorton forskare regeringens skogspo­litik. De förklarade att ”Den svenska skogen har förvandlats till en jättelik odlingsyta. Där förr otaliga arter lev­de samman i harmoni dominerar numera helt gran, tall och inplanterade främmande trädslag.”
Det statliga anslaget till köp av mark för naturskydd har skurits ned och prishöjningen på skogsmark har inte kompenserats. Dessutom har expropriationslagstiftningen ändrats så att markägare nu kan kräva en ersättning på 25 procent över marknadsvärdet (även skogsbolag har rätt till den högre ersättningen). År 2010 räcker reservatanslaget endast till för att skydda 40 procent skogsmark jämfört med år 2006.

Strandskyddet har försvagats kraftigt. Möjligheterna att få dispens har vidgats och Naturvårdsverkets möjlighet att överklaga har tagits bort. 1 050 av 3 653 arter som bedöms som hotade eller missgynnade är knutna till strand- eller vattenmiljöer.
Försämringen av strandskyddet betyder också att allemansrätten har urholkats, särskilt i tätorter har det på sina håll blivit ont om stränder för bad och friluftsaktiviteter.
Skyddsjakt på rovdjur har utvidgats så till den grad att fridlysningsbe-stämmelserna har satts ur spel. Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten förklarar att de nya bestämmel- serna kan ”utvecklas till ett verktyg för den som uppsåtligen har ett intresse av att döda rovdjur”. Licensjakt på den akut hotade vargen har införts, liksom licensjakt på järv. Ett mål är att pressa ner antalet vargar till under 210 individer. Forskare hävdar att en mininivå på 500 vargar är nödvändigt för ett kortsiktigt bevarande och betydligt fler på längre sikt. Regeringen är tydligen emot vargstammens överlevnad i Sverige.

Slutsatsen som kan dras av Naturskyddsföreningens granskning är att högerregeringen utgör ett direkt hot mot utrotningshotade arter, viktiga naturområden och ekosystem.

Karin Wallmark

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!