RS tar kampen – Ett manifest för Hammarkullen

2016-05-26 11:48:53


Vale Navarette.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har en lång tradition av kamp och organisering i arbetarförorten Hammarkullen, beläget i Angered i nordöstra Göteborg. Nedan följer en detaljerad beskrivning av vad vi kämpar för och det socialistiska program som vi står för i området.

 

För trygghet och välfärd – Rusta upp förorten

Hammarkullen står inför stora utmaningar. Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för att påverka stadsdelen till det bättre tillsammans med våra grannar och i samarbete med de som arbetar och verkar i Hammarkullen. Många saknar de mest grundläggande behoven som bra skola, arbete, bostad och trygghet.
RS har stått upp mot droger och kriminalitet samt ökat tryggheten i området genom sociala insatser. Men otryggheten hör samman med sociala faktorer och om den sociala situationen inte förbättras kommer den ökade tryggheten att vara tillfällig.
Viljan att påverka vår stadsdel och samhället i stort finns i området och historien har lärt oss att makten att skapa denna förändring växer när vi går samman och kämpar kollektivt.
Politiker och tjänstemän vill gärna vagga in oss i tron om att vi inte kan påverka annat än på deras villkor. Men vi har mer att säga till om lokalt än vad många tror, bara vi mobiliserar och organiserar oss.

 

Försvara hyresrätten – Nej till ombildningar

Sedan år 2012 har boende med stöd av Rättvisepartiet Socialisterna kämpat mot privata slumvärdar på Bredfjällsgatan och Gropens gård i Hammarkullen. I december 2015 vanns en viktig seger då 900 lägenheter kommunaliserades och togs över av Bostadsbolaget. Lägenheterna är i stort renoveringsbehov då de har drabbats av fukt- och mögelskador, kyla och skadedjur, vilka var så allvarliga att Miljöförvaltningen har dömt ut dem som hälsofarliga. Boende måste nu få inflytande och makt över renoveringarna för att slippa hyreshöjningar som innebär att de inte har råd att bo kvar.
Att Bostadsbolaget tog över lägenheterna firades för att man nu skulle få långsiktiga ägare, men i april meddelade Bostadsbolaget via media att de planerar att ombilda 450 lägenheter till bostadsrätter. Rättvisepartiet Socialisterna och boende i området kämpar nu för att försvara hyresrätten och ge de boende inflytande och makt över renoveringar, nybyggnationer och sitt närområde.
För att Hammarkullen ska formas efter oss som bor här behöver vi arbeta för att få ett reellt inflytande i vår vardag. Vi får ofta höra från makthavarna att förändring tar tid, men det är snarare så att förändring kommer ur stora rörelser och när vi väl kämpar kan det gå fort. För att förändringen ska vara hållbar måste den ligga i händerna på de som berörs. Kraften i en varaktig förändring kommer alltid underifrån.


Bygg bort bostadsbristen – Bostad åt alla

Hammarkullen har en befolkning på 8 146 personer och mellan år 2013 och 2014 ökade befolkningen med 112 personer. Under samma period byggdes noll nya bostäder. Av de bostäder som finns i stadsdelen byggdes 82 procent mellan år 1961 och 1970. Dessa siffror avslöjar behovet av både nybyggnation och renovering.
Bostad är en mänsklig rättighet och då kan man inte överlämna bostadsbyggandet till marknaden. Företag verkar för att tjäna pengar och bygger för den befolkning de vill ha – inte för den befolkning som finns. Företagen verkar för att tjäna pengar och bostadsbristen hjälper därför till att pressa upp priserna. Stat och kommun måste därför ta ett samlat grepp om bostadspolitiken och bygga bort bostadsbristen.
Bostadsbolaget planerar nu att bygga 100 nya bostäder på Hammarkulletorget. Detta välkomnas givetvis, men är långt ifrån tillräckligt.


Lokaldemokrati – Makten åt de boende över bostäder och närområde

Under flera års tid har protester avlöst varandra i Hammarkullen. Befolkningen har rest sig mot nedskärningar på vård och utbildning, protesterat mot nedskärningar i den sociala servicen och på ungdomsverksamhet, mot våld och kriminalitet, för arbete och bostad, för bad och gym, för renovering av eftersatta lägenheter och kommunalisering av privata fastighetsägare. Många av dessa strider har resulterat i seger, vilket visar att kamp lönar sig.
Ur denna kamp har det successivt vuxit fram en unik lokal­organisering med förortsråd och samarbeten mellan de boende, föreningslivet och viktiga arbetsplatser. Kontinuerliga möten har diskuterat fram lösningar på sociala problem och formulerat egna krav.
Denna organisering har nu börjat kräva ett verkligt inflytande över utvecklingen i Hammarkullen. Alla vi som bor här har tröttnat på att beslut tas ovanför våra huvuden, att vi informeras när beslut är fattade eller att man genomför skendemokratiska processer där utgången är planerad i förväg.


Renovera och klimatanpassa på de boendes villkor – Alla ska kunna bo kvar

Efter flera år av mobilisering för kommunalisering av Bredfjällsgatan och Gropens Gård i Hammarkullen som initierades av Rättvisepartiet Socialisterna vanns en viktig seger då Bostadsbolaget köpte upp närmare 900 lägenheter. Nu är det viktigt att låta de boende komma in i processen och få makten över renoveringar, sin boendesituation och närområdet.
De 900 lägenheter som köptes upp är i behov av omfattande renoveringar. År av eftersatt underhåll hos privata ägare har skapat en ohållbar situation. Att kommunala Bostadsbolaget efter en massiv mobilisering med krav underifrån har tagit över beståndet har möjliggjort en långsiktig ägare. När renovering av lägenheterna nu ska inledas är det viktigt att makten över renovering förs över till hyresgästerna. Den gemensamma parollen i området är att alla ska kunna bo kvar.
Det finns en rad dialogprocesser i området i färskt minne hos befolkningen. Inför renoveringen på Bredfjällsgatan och Gropens Gård samt nybyggnationen på Hammarkulletorget har de kommunala bolagen och förvaltningen skapat en styrgrupp. Styrgruppen består av ledningen inom Bostadsbolaget, Göteborgslokaler, Park- och Naturförvaltningen och Stadsdelsförvaltningen. Hyresgästerna och deras organisation Hyresgästföreningen saknar således en insyn i processen.
När så omfattande förändringar är på gång måste lokalsamhället få komma in tidigt i processen, inte få ett färdigbeslutat faktum framför sig. Boende i området måste få vara med och forma processen. Vilken typ av renovering är nödvändig, vad har man råd att betala, var ska nya hus byggas och vilka behov finns i dem? Det behövs en varsam renovering efter behov och önskemål så att inte hyresgäster tvingas ut och inte har råd att bo kvar.


För ekonomisk och ekologisk hållbarhet

RS menar att såväl renovering som nybyggnation måste ha social, ekonomisk, ekologisk och kulturell hållbarhet som utgångspunkt.
Arbetslösheten i Hammarkullen ligger på 15,5 procent, vilket kan jämföras med 6,6 procent i Göteborg som helhet. 85,8 procent av ungdomarna studerar inte vidare efter gymnasiet.
Renovering och nybyggnation borde därför innefatta att områdets arbetslösa ungdomar får utbildning, lärlingsplats och arbete hos de företag som bygger och renoverar. De bör även erbjudas fortsatt jobb och lägenhetskontrakt efteråt. Lägenheter bör byggas och renoveras klimat­anpassat för att uppnå klimatmål och de nybyggda hyreshusen bör ge plats till mötesplatser och lokaler till det lokala föreningslivet.


För kulturell hållbarhet

Hammarkullen har ett rikt och levande föreningsliv. Föreningarna har också varit en viktig arena i kampens mobilisering för att försvara området från nedskärningar. Medlemmar i RS är verksamma politiskt och socialt i områdets föreningar och folkrörelser och kämpar för att föra samman alla de som söker förändring.
Kulturell hållbarhet uppnås genom att stärka befintliga och nya folkrörelser. Hammarkullens föreningsliv hotas dock av stängda föreningslokaler och nedskurna föreningsbidrag, vilket försvårar för området. Kultur som har sina rötter hos de boende måste bevaras, lyftas fram och ges möjlighet till att utvecklas.
Men idag sker istället en kommersialisering av kulturverksamheten där Hammarkullen har blivit ett varumärke för aktörer att exploatera utifrån. Hammarkullekarnevalen är ett tydligt exempel på detta.
Vad som borde ske i Hammarkullen när intressenter kommer hit, oavsett om det är att skapa konst, bygga bostäder eller förändra torget, är att det borde ske i samverkan med de boende under deras kontroll och inflytande.


För social hållbarhet

RS politik växer fram genom att kombinera viktiga historiska lärdomar med dagens kamp. Våra krav om vad som behövs har vuxit fram genom samtal och dialog med tusentals människor i området, genom möten och samarbeten genom åren och anteckningar från alla de stormöten som partiet har organiserat där boende själva har lyft upp vad som behövs i området.
Vårt program är levande och ett verk av såväl vår egen verksamhet som de vi samarbetar med. Det är tyvärr den delaktigheten som saknas när många andra verksamma i området kommer in och vill agera.
Rättvisepartiet Socialisterna har inga andra intressen än arbetarklassens och de boende i Hammarkullens och vår målsättning är därför att skapa ett reellt inflytande för såväl den enskilde som för grupper, föreningar och arbetsplatser.
Hållbara bostadsområden byggs upp bäst av dem som själva bor i områdena. Vi kämpar därför för ett verkligt inflytande och en lokal demokrati. Specialisterna är de som bor och verkar i området.
Det påstås ofta om vårt område att det skulle finnas ett svagt politiskt intresse med hänvisning till valdeltagande eller brist på engagemang. Men passivitet är inget som betecknar Hammarkullen. Här finns det ett stort socialt och politiskt engagemang, men man saknar med rätta tilltro till myndigheter och de traditionella politiska institutionerna.
Det kan ses i att några få kan delta på möten sammankallade av stadsdelen, men hundratals på möten arrangerade av Rättvisepartiet Socialisterna. Det handlar om vilka som har förtroende i området.


Demokratisk kontroll och styre

I Hammarkullen har man nu tillsammans börjat ställa krav på inflytande och demokratisk kontroll. Genom lokal organisering skriver man in nya samhällsregler i beslutsprocesserna om var makten ska ligga.
RS kräver att boende i området ska ha inflytande över våra bostäder, över vårt närområde, över vilken konst som kommer upp eller hur torget ska förändras.
En ny maktordning växer nu fram ur ett enat Hammarkullen. I den processen är vi väl medvetna om att för att några ska få mer makt, krävs det att andra lämnar ifrån sig makt. De som sitter på makten har aldrig lämnat ifrån sig den frivilligt, utan det är något man tar tillsammans, vilket kräver mobilisering och organisering.
Rättvisepartiet Socialisterna har alltid pekat på att vi kämpar för att befolkningen i Hammarkullen ska ha verklig makt över sitt boende och närområde. Vi är beredda att organisera området i den riktningen tillsammans med andra.
Vi är däremot inte intresserade av skendemokratiska processer eller att legitimera aktörer som inte menar allvar i frågan om lokal demokrati. Vi kämpar för demokratisk kontroll över våra bostäder, vårt närområde och våra arbetsplatser.

 

Röster om RS i Hammarkullen


Coral Fernandez, boende på Bredfjällsgatan:
– Hade det inte varit för Rättvisepartiet Socialisterna hade säkert hela min lägenhet varit helt möglig idag. Efter 5 veckor tyckte den tidigare ägaren Graflunds att det var dags att riva upp väggen med mögel först efter att Offensiv hade skrivit om det.


Abdi Yusuf, Somaliska föreningen:
– Rättvisepartiet Socialisterna betyder mycket för Hammarkullen och för oss i Somaliska föreningen. De stödjer alla olika nationaliteters rättigheter och hjälper människor i området. Utan RS vore Hammarkullen dött idag.


Rezgar ”Saber” Alipanah, Mosaikfabriken:
– Rättvisepartiet Socialisterna har stor betydelse för Hammarkullen. Partiet har verkligen lämnat sina fotavtryck genom sin närvaro. Partiet kämpar tillsammans med de boende och har nära kontakt med befolkningen. Det finns inget annat parti än RS som spelar den rollen i Hammarkullen.


Vale Navarette, Hammarkullen:
– Utan RS hade ingen positiv förändring ägt rum i Hammarkullen. De skapar hopp, trygghet och framtidstro. Vi kan till och med säga att RS är Hammarkullen.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!