S-MP-regeringens stora svek mot flyktingar

2016-05-25 10:58:33

foto: Kimmie Taylor
Som flera remissinstanser påpekar är barn särskilt utsatta. Regeringen anser dock, som anförts tidigare, att denna åtgärd är nödvändig för att antalet asylsökande till Sverige ska begränsas tillfälligt och för att fler ska söka asyl i andra EU-länder.”

Tre dagar före midsommarafton, den 21 juni, är det meningen att riksdagen ska ta beslut om Sveriges nya murar mot flyktingar. Den stora opinion som finns mot försämringarna ska köras över. Och en ännu större grupp känner inte ens till innehållet i denna attack på asylrätten.

Regeringen hymlar inte med syftet – ”att minska antalet asylsökande i Sverige”. Detta sker också genom de id-kontroller som har satts upp vid landets gränser. En stor andel av flyktingarna kommer inte in i Sverige och kan aldrig ansöka om asyl.
Det är en helomvändning höger­ut. Sverige ”välkomnar människor som flyr undan krig och förtryck”, läste Stefan Löfven i regeringsförklaringen i september 2015. Nu avskaffas flera möjligheter till att få asyl och resten tidsbegränsas. Regeringen skriver i sitt lagförslag att ”…många individer kommer att få uppehållstillstånd som är kortare än 24 månader…” Sverige ska sträva efter att uppnå EU:s miniminivå.
Regeringen påstår också att förslaget har kommit till ”För att fler asylsökande ska välja att söka asyl i andra medlemsstater”. Men det som har hänt visar motsatsen. När Sverige har stängt gränserna följer andra länder efter.

Lagen ska beslutas om den 21 juni och träda i kraft den 20 juli. Den sägs vara tillfällig för tre år framåt. Men hur kan regeringen idag säga att lagen ska gälla i tre år?
Den ska dessutom gälla retro­aktivt – från den 24 november, den dag då regeringen tvärvände. Men av de som kom innan den 24 november 2015 är det bara ”barnfamiljer eller en­samma barn” som behandlas enligt de gamla reglerna. De gäller alltså inte för vuxna utan barn och inte heller för de som har hunnit fylla 18 år!
Regeringen hoppas med detta minska statens kostnader, vilket är ett av målen med förslaget. Detta är dock diskutabelt, eftersom administrationen av ansökningar, inklusive förlängningar, kommer att öka. Detsamma gäller med all säkerhet psykisk ohälsa då familjeåterföreningar försvåras samt ökade svårigheter att få jobb eller bostad för den som enbart har ett kort uppehållstillstånd.
Det är absurt att regeringen som skäl till sin helomvändning ger ”…mycket stora påfrestningar för berörda myndigheter…” och ”ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet” utan att ge exempel. Om någon skulle kunna upphäva påfrestningarna är det ju regeringen själv genom att bevilja mer resurser till de kommuner och myndigheter som behöver.

Det är samtidigt så att de remissinstanser som har svarat på regeringens förslag alla riktar olika former av hård kritik – fackföreningar som TCO och SACO, myndigheter som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och flera domstolar, organisationer som Rädda Barnen, Röda Korset, Amnesty med flera.
Regeringens cynism visas tydligt. Det är inte enbart så att kategorin ”övriga skyddsbehövande” inte längre ska få asyl – ingen ska längre tillhöra den gruppen.
Alla löntagare, pensionärer och unga i Sverige har att förlora på att förslagen går igenom. Det är ett nyliberalt förslag som omfördelar från fattiga till rika. Inga sjuka eller pensionärer kommer att få mer pengar för att flyktingarna stoppas – tvärtom uppmuntras nedskärningspolitiker till nya försämringar. Regeringen säger att de vill spara pengar, men vidtar inte en enda åtgärd för att stoppa Bert Karlsson och andra som profiterar på flyktingboenden.

Förslagen har redan stärkt rasister och nazister som vill peka ut och attackera flyktingar. Det vänder uppmärksamheten bort från högerpolitik och storföretag, som ligger bakom ökande orättvisor och klyftor i Sverige och internationellt.
Att människor tvingas på flykt handlar också om Sveriges vapenexport och krigspolitik samt svenska storföretags affärer med diktaturer. För alla aktiva i fackföreningar, nätverk och gräsrotsorganisationer gäller det att kämpa mot de nya förslagen och att försvara flyktingarna. Vi socialister måste visa kampen ytterst handlar om behovet av demokratiskt socialistiskt samhälle.

Här är försämringarna:

1. Tidsbegränsade uppehållstillstånd

2015 beviljades 109 235 uppehållstillstånd i Sverige, varav 36 645 var flyktingar eller skyddsbehövande. 26 300 fick arbetstillstånd eller var studerande och 43 259 anhöriga. Alla utom 183 uppehållstillstånd var permanenta, alltså utan tidsbegränsning.
Fram till ifjol har tre kategorier skyddsbehövande som har flytt till Sverige kunnat få uppehållstillstånd: flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande. Med flyktingar avses den som har flytt undan förföljelse. Alternativt skyddsbehövande riskerar död eller tortyr om den återvänder. Övriga skyddsbehövande behöver skydd på grund av konflikt, krig eller miljökatastrof.
2015 räknades 13 552 till kategorin flyktingar och 18 690 som skyddsbehövande. Regeringen föreslår nu att kategorin flyktingar ska få uppehållstillstånd i tre år, alternativt skyddsbehövande i 13 månader och övriga skyddsbehövande inte alls (se punkt 2). Det är alltså den större gruppen, varav många från Syrien, som endast får 13 månader.
De nya reglerna skulle innebär att ingenting vad gäller framtiden är säkert. Arbete, jobb, utbildning, bostad – allt kommer att överskuggas av behovet att nästan omedelbart söka förlängning på det korta uppehållstillståndet, med den oro det innebär.  
Dessutom är det sällan så att hot och förföljelse av politiska, religiösa eller hbtq-skäl har upphört efter tre år, och än mindre efter 13 månader. Väntetiderna på besked från Migrationsverket är redan idag flera år. Nu måste en stor byråkratisk apparat byggas upp för att behandla ansökningar om förlängning. Men S-MP-regeringen skriver cyniskt i sitt förslag: ”Regeringen delar därför remissinstansernas bedömning att förslaget att uppehållstillstånden ska tidsbegränsas kommer att medföra negativa konsekvenser såväl för den enskilde som för myndigheter.
Regeringen anser trots detta att det är nödvändigt att tillfälligt införa regler om tidsbegränsade tillstånd.” Och vidare: ”Även barn kommer med några undantag att beviljas tidsbegränsade tillstånd med de nya reglerna. Som flera remissinstanser påpekar är barn särskilt utsatta. Regeringen anser dock, som anförts tidigare, att denna åtgärd är nödvändig för att antalet asylsökande till Sverige ska begränsas tillfälligt och för att fler ska söka asyl i andra EU-länder.”
Regeringen vill driva igenom sitt förslag oavsett ”hur länge skyddsbehovet kommer att finnas” och ser inget problem med ”att medlemmar ur en och samma familj ges olika status”. Det finns inga bestämmelser för vad som gäller när ett tillstånd löpt ut. Regeringen hänvisar till en kommande dom i Högsta förvaltningsdomstolen för att avgöra detta.
Det är samma sak med en rad andra frågor, som ifall pass är en förutsättning för att få ett tidsbegränsat tillstånd och ifall kommunerna har ansvaret för de papperslösa som finns kvar i Sverige.


2. ”Övriga skyddsbehövande” ska inte längre få uppehållstillstånd

Av 18 690 som fick uppehållstillstånd som skyddsbehövande 2015 var 229 övriga skyddsbehövande. Regeringen föreslår nu att ”övriga skyddsbehövande” inte längre ska beviljas uppehållstillstånd. Till övriga skyddsbehövande räknas de behöver skydd på grund av konflikt, krig eller miljökatastrof. Men de båda kategorierna överlappar varandra, så de som tidigare har räknats som alternativt skyddsbehövande riskerar också att få nej.
En rad remissinstanser har avstyrkt förslaget, till exempel Rädda Barnen, Röda Korset, Sveriges Akademikers centralorganisation (SACO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO), UNHCR och Sveriges advokatsamfund.

 

3. Familjeåterföreningar förhindras

Regeringen ställer upp en rad hinder för familjeåterförening. De alternativt skyddsbehövande som beviljas 13 månader kan inte återförenas alls.
För flyktingar som har fått tre år gäller två villkor för återförening. För de första att ”flyktingen bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd”. Det vill säga – de får treårigt uppehållstillstånd, men borde egentligen ha fått permanent! Samtidigt som regeringen anser att ingen ska bedöma ”hur länge skyddsbehovet kommer att finnas” (se punkt 1).
Det kommer också att vara omöjligt att få uppehållstillstånd som familjemedlem till den som ännu inte har fått svar från Migrationsverket, vilket kan dröja upp till två år.
Det andra villkoret för återförening är ”ett krav på anknytningspersonen att kunna försörja både sig själv och den anhörige och att ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och den anhörige”.
Den hårda kritiken varnar bland annat för att fler kommer att försöka ta sig till Sverige på ännu livsfarligare vägar än idag, att den nya starten i Sverige blir ännu svårare utan familj och att kravet på arbete kommer att skapa en svart marknad där anställda utnyttjas. Men regeringen svarar bara att besluten är ”nödvändiga för att Sverige ska ligga på miniminivå enligt EU-rätten och internationella konventioner och skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande”.


4. Synnerligen ömmande omständigheter avskaffas

Fram till nu har en mindre grupp flyktingar fått stanna på grund av sjukdom, att de har varit länge i Sverige eller trauman de har upplevt i hemlandet. Denna kategori avskaffas med den nya lagen. Till och med Migrationsverket hör till de många som är emot att denna grupp inte längre ska ha möjlighet till uppehållstillstånd.
När en av remissinstanserna – Förvaltningsrätten i Stockholm – frågar hur denna regel ska tillämpas på ensamkommande barn svarar regeringen att den kan ”överväga” hur det kan bli tydligare, men understryker att ”Avsikten med förslaget är att begränsa möjligheten att beviljas uppehållstillstånd i Sverige.”
Och, fortsätter regeringen längre fram, ”Som lagstiftaren tidigare anfört får prövningen av barnets bästa dock inte gå så långt att det i princip blir till ett eget kriterium för uppehållstillstånd att vara barn”. Med ”lagstiftaren” menas här regeringen och riksdagen.


5. Försörjningskrav för permanent uppehållstillstånd

Från att i årtionden ha påstått att varje flyktings ärende ska behandlas individuellt utifrån behovet av skydd kräver regeringen nu istället fast arbete för att bevilja permanent uppehållstillstånd.
I ett läge när arbetsmarknaden allt mer består av tidsbegränsade jobb och osäkra villkor krävs att flyktingen ”har en anställning som har anmälts till Skatteverket och som gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig och lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen”.
Detta förslag kommer att skapa en handel med anställningskontrakt och fler kommer att utnyttjas, påpekar bland andra Sveriges Akademikers centralorganisation (SACO) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). De som har svårast att få jobb – kvinnor, äldre och funktionshindrade – kommer knappast att kunna uppnå permanent uppehållstillstånd. För unga flyktingar under 25 år gäller att permanent uppehållstillstånd bara kan ges till den som har gått ut gymnasiet.
Regeringen påstår att dessa regler skulle vara ”en positiv drivkraft för att komma i arbete och skaffa egen försörjning”. Som om de som tidigare har fått asyl inte varit nog ”motiverade” för att få arbete. Regeringen är också noga med att de som har fått tidsbegränsade tillstånd istället för permanent inte ska kunna överklaga.


6. 13 månader vid verkställighetshinder

Det finns flera länder som vägrar att ta emot de flyktingar som har fått nej i Sverige. Det finns också andra skäl till att utvisningar inte kan utföras, som att personer är statslösa. Ifjol fick 752 personer permanent uppehållstillstånd av det skälet. Nu föreslår regeringen att tillstånden vid verkställighet ska begränsas till 13 månader. Det betyder en konstant oro över att utvisas när tiden har löpt ut.


7. Massutvisningar

Regeringen har gett polisen direktiv om hårdare jakt på de papperslösa som har fått nej på sina asylansökningar.
Polisminister Anders Ygeman har uppgett att omkring 80 000 av de 160 000 som kom till Sverige ifjol kommer att utvisas. Denna jakt på människor kommer att spä på rasism, misstro och splittringar samtidigt som de papperslösa riskerar att utnyttjas än mer idag på bostads- och arbetsmarknaden.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!