Trafikverkets klimatrapport borde stoppa Förbifarten

2016-03-16 10:45:16

foto: Fygget / Flickr CC
Klimatperspektivet är som bortblåst i Trafikverkets underlag till regeringen och lämnar fritt fram för fortsatta förorenade motorvägsbyggen.

Trafikverket lämnade nyligen in sitt Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 till regeringen. Rapporten saknar helt ett klimatperspektiv att tala om, trots att transporterna står för en stor andel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Efter att det framkom att Trafikverket hade gömt undan en delrapport om behovet av att ställa om transportsystemet för att nå klimatmålen lyckades miljöaktivister kräva ut den genom en aktion i verkets kontor. Offensiv har gått igenom vad Trafikverket och regeringen inte ville att du skulle veta.
Trafikverket har ett mörkt facit av klimatkatastrofala satsningar med motorvägskolossen Förbifart Stockholm som främsta exempel. Det är tyvärr inte förvånande att verkets underlagsrapport till regeringen om prioriteringarna av infrastruktursatsningar för den kommande perioden också är helt rensad på verkliga ansatser med sikte på att ställa om till ett hållbart transportsystem.

Huvudrapporten bygger helt och hållet sitt hållbarhetstänk på teknikoptimism – förhoppningar om teknologiska framsteg som ska bidra till ett utsläppssnålt transportsystem. Därmed finns det inget som helst perspektiv mot att transportsystemet behöver ställas om mot minskad privatbilism. Istället för förslag på en klimatomställning retirerar Trafikverket till att ”marknadskrafterna är ofta styrande”, det vill säga business as usual.
Den efter påtryckningar offentliggjorda ”klimatrapporten” med den underliga titeln Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser – med fokus på transportinfrastrukturen utgår ifrån vilka utsläppsminskningar som faktiskt behöver göras för att nå Trafikverkets eget klimatscenario och regeringens vision: Ett
klimatneutralt samhälle år 2050.
Målet kräver en minskning av fossila drivmedel i vägtrafiken med 80 procent. Detta ”förutsätter att stora överflyttningar mellan trafikslagen kommer att ske”, skriver klimatrapportförfattarna.
Istället för denna helt nödvändiga omställning mellan trafikslagen, som förutsätter minskad privatbilism, försöker S-MP-regeringen med helt verklighetsfrämmande utspel som inte backas upp av någon handling.

Regeringen har en vision om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 och under klimattoppmötet i Paris höjdes ambitionerna till att begränsa
den globala uppvärmningen till 1,5 grader (från tidigare 2 grader). Men det finns överhuvudtaget inga politiska förslag i en sådan riktning, vilket har resulterat i att utsläppen från vägtrafiken faktiskt har börjat öka igen: ”Senaste årens trend med minskade utsläpp av koldioxid från vägtrafiken med mera verkar nu vara bruten”, står att läsa i Trafikverkets Klimatbarometern.
Det Nationella transportpolitiska hänsynsmålet ”Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen” räcker inte på långa vägar för att nå klimatmålen, vilket även är Trafikverkets klimatrapports slutsats.
I Klimatbarometern konstaterar Trafikverket att ”energieffektiviseringen och ökningen av andelen förnybar energi inte sker i tillräckligt snabb takt för att kompensera för trafikökningen”.

Utöver det otillräckliga i energieffektivisering och ökad andel förnybar energi är Klimatrapportens recept för att nå klimatmålen följande: ”Det transportsnåla samhället innebär en minskning av biltrafiken och en oförändrad lastbilstrafik jämfört med dagsläget samtidigt som tillgänglighet istället skapas genom tätare och mer funktionsblandade städer, förbättrad kollektivtrafik och möjligheter att gå och cykla samt förbättrad logistik och större andel godstransporter på järnväg och sjöfart.”
För detta krävs det politiska beslut om en radikal kursomläggning med massiva offentliga investeringar och omfattande samhällsplanering. Planeringen av transportinfrastrukturen behöver enligt klimatrapporten ha en ”ökad andel kollektivtrafik, gång och cykel så att biltrafiken kan minska” som utgångspunkt för att möta klimatmålen.
Rapporten redovisar principer för hur styrmedel ska utformas för att vara så effektiva som möjligt: ”Utbyggnad av kollektivtrafik [ger] större priselasticitet på efterfrågan på bilresor vilket gör att beskattning för minskad biltrafik ger bättre effekt.”
När regeringen nu inför trängselavgifter på Essingeleden, vilket innebär att alla vägar mellan norra och södra Stockholmsregionen kommer att vara avgiftsbelagda, är det en otillräcklig åtgärd så länge som kollektivtrafiken inte utökas och görs mer attraktiv.

Trafikverket är en konservativ och vägtransportsdominerad institution. Men det yttersta ansvaret för klimat­omställningen vilar på S-MP-regeringen. Att regeringen ännu inte har aviserat några förändrade direktiv till Trafikverket om ett nytt huvudfokus på klimatomställning är ett i mängden av miljösvek som en gång för alla bevisar att den ”rödgröna” regeringen varken är grön eller röd.
I grunden handlar hanterandet av klimatrapporten om att varken Trafikverkets ledning eller regeringen vill ha en politisk diskussion om miljökatastroferna Förbifart Stockholm, Östlig förbindelse och andra motorvägsbyggen. Istället vill de tuta och köra mot klimatavgrunden.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!