Byggherrarnas diktatur i Husby?

2008-07-30 16:05:42

foto: Ulrika Waaranperä
Efter Järva Sociala Forum i maj väntas fortsatt kamp om Husby redan i augusti.

Det samarbetsavtal som den 21 maj slöts mellan Svenska Bostäder och de tre byggbolagen Skanska, Peab och HSB Bostad för planeringen av Husbys ombyggnad (inkl 2 300 befintliga lägenheter) innebär en unik privatisering av samhällsplaneringen.

Enligt en expert på SABO, de allmän­nyttiga bostadsföretagens organisation, som Offensiv har talat med är avtalet landets första i sitt slag för ”Offentlig privat samverkan” när det gäller planeringen av befintliga bostadsområden.
Hur mycket det då blir av den utlovade dialogen och löftet från det moderata bostadsborgarrådet Joakim Larsson om att inga hus ska rivas utan hyresgästernas medgivande när samhällsplaneringen på detta sätt privatiseras lär förbli en kampfråga.

Offensiv avslöjar som första tidning det uppseendeväckande innehållet i detta avtal, som blev offentlig handling när det antogs av Svenska Bostäders styrelse – men som man ändå inte ville släppa förrän det också undertecknats av byggföretagens styrelser. Sekretess är annars en hörn-sten i avtalet, som förbjuder parterna att utan de andra parternas skriftliga medgivande lämna ut uppgifter om ”till Samarbetsavtalet hörande information” och ”Parternas konfidentiel­la information”.
Den samhällsplanering som privatiseras gäller allt från bostädernas renovering och centrums utformning till vägarna, fritidsverksamheten och behoven av både kommersiell och
offentlig service.
Avtalet utgår från de mål som antogs av Stockholms kommunfullmäktige om att ”rusta upp boendemiljöer och bryta segregeringen på Järvafältet” (d v s ändra befolkningens sammansättning) och vidta ”trygghets- skapande åtgärder för trygghet och trivsel”. Ett annat mål är att skapa en ”mer blandad sammansättning av upplåtelseformer” (d v s öppning för utförsäljning, bostadsrätter och nya gräddhyllor av parhus och radhus).
En styrgrupp med en representant och en suppleant för vart och ett av de fyra bolagen ska i all hast under ett ”Programskede” under hösten upprätta en handlingsplan för:
 • gemensam strategi för dialog med de boende
 • målgruppsanalyser avseende bostäder och upplåtelseformer
 • principer och affärsmodeller för tillskapande, fördelning och genomförande av förnyelse i Husby, inkluderande nya byggrätter och Pro­jekt- fastigheter (kvarter under renovering)
 • servicestruktur, såväl kommersiell som social, kulturell, fritid etc
 • miljö- och energifrågor
 • programunderlag för kommande detaljplanearbete enligt PLB (d v s Plan- och bygglagen).
Programarbetet ska ske parallellt med att Stockholms stad under hösten 2008 ska genomföra ”bred dialog och remissförfarande” om ett långsiktigt program för förnyelse av samtliga stadsdelar runt Järva, nu kallat ”Stadsutveckling Järva”. Detta, som ännu inte är offentligt, utarbetas ock- så i all hast av en grupp tjänstemän på stadskontoret.
Samarbetsavtal 1 om programskedet i Husby är tänkt att följas av Samarbetsavtal 2. På första sammanträdet med styrgruppen efter det att kommunfullmäktige i början av 2009 behandlat ”Stadsutveckling Järva”, ska bildandet av ett gemensamt aktiebolag diskuteras, som i sin tur ska genomföra projektet och stycka upp Husby mellan parterna.
Avtalet är det första i sitt slag.
– Det finns exempel som Norra Älvstranden i Göteborg och Lillåud­den i Västerås på att man har bildat särskilda bolag för nybyggnation på och exploatering av tidigare hamnområden, men det här är nytt när det gäller befintlig bebyggelse, säger Gös­ta Gustavsson, projektledare för professionell renovering på  SABO.
Gustavsson ser ett direkt samband mellan samarbetsavtalet i Husby och de skenande byggkostnaderna sedan staten den 1 januari 2007 avskaffade både räntebidraget och det statliga nyproduktionsstödet.
– Hyran i nyproducerade lägenheter skulle behöva höjas med 40-50 procent för att uppnå lönsamhet utan dessa stöd och då kan det bli tvär-stopp för bostadsproduktionen, inte bara av hyresrätter utan också av bostadsrätter. Det pågår inom SABO en utvärdering av konsekvenserna.

De kommunala bostadsföretagen inom SABO har i dag 250 000 miljonprogramslägenheter.
Av dessa är bara 50 000 renovera­de, och kostnaden för renoveringen av de återstående 200 000 lägenheter­na uppskattas i dag till 70 miljarder.
– Och då talar vi bara om stambyten och tätskiktning, som i princip inte får höja hyran. Inkluderas energiåtgärder får vi lägga till lika mycket pengar, även om det till stor del kan räknas in genom lägre driftskostnader, beroende på avskrivningstiden, tillägger Gustavsson.
Samarbetsavtalet för Husbys ombyggnad är än så länge ett av få svenska exempel på Offentlig-privat samverkan (se artikel sid 10-11). Men det är ett exempel som nu riskerar att få spridningseffekter när hela miljonprogrammet måste byggas om inom de närmaste 10-20 åren.
Arne Johansson

RS kämpar för ▼

 • Nej till alla rivningar, lyxreno­veringar, gräddhyllor och privati­seringar – deltagande demokrati och vetorätt för områdets boen­de.
 • Varsamma och energismarta re­noveringar som alla har råd att leva med, och som kan sänka driftskostnaderna.
 • Slå vakt om Järvafältets gröna lunga och dagens trygga och trafikseparerade gång- och cykelvägar.
 • Social upprustning och storsatsning på kommunala skolor.
 • Bryt segregationen med början i Stockholms rikemans-områden.
 • Försvara och rusta upp all­männyttan, stöd i stället för skattediskriminering av hyresrätterna – förstatliga banker och byggmo­nopol.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!