Klimatet kräver en satsning på tågtrafiken

2008-03-12 11:01:39
Att en storsatsning på tågtrafik är nödvändig för att minska växthusutsläppen är känt sedan länge. Flyget har 100 gånger större klimatpåverkan per passagerare än tågtrafik.

Ökat resande med tåg innebär också mindre utsläpp från bilar och lastbilar. Banverket räknar exempelvis med att Botniabanan, mellan Stockholm och Umeå, ska minska antalet bilkilometer med 125 miljoner per år, och antalet lastbilskilometer med 15,3 miljoner. Överhuvudtaget står inrikes transporter för 30 procent av alla koldioxidutsläpp i Sverige, en andel som troligen kommer att öka (Klimatberedningen).
Banverket menar att en ökning av investeringarna i järnvägsnätet, från dagens beräknade 91 miljarder kronor under tio år till 137 miljarder kronor, skulle kunna öka tågtransporterna av gods med 50 procent fram till 2020. Persontransporterna skulle med en sådan investering öka med 5 procent. Banverket säger dessutom att det behövs satsningar på det ”kapillära järnvägsnätet” – spår till industriområden och hamnar – samt att man behöver rusta upp en del så kallade strategiska omlastningscentraler. Åtgärderna skulle minska utsläppen med en miljon ton koldioxid per år! Och vara samhällsekonomiskt lönsamma.
Men i själva verket har den svenska infrastrukturen försummats under en lång rad år. I en rapport från NUTEK skriver man att Sverige under tre decennier har legat under genomsnittet för Västeuropa, när det gäller infrastruktursatsningar. Studerar man investeringarna i underhåll ligger Sverige ännu sämre till. Det samhällsekonomiska bortfallet av uteblivna infrastrukturinvesteringar i Malmö, Stockholm och Göteborg kommer att uppgå till 70 miljarder kronor fram till 2020 (Årsbok 2008, NUTEK).

Sverige på efterkälken

Bristen på investeringar bekräftas av SJ-chefen Jan Forsberg som, när det gäller satsningar på snabbtåg, säger att ”Sverige ligger … femton, tjugo år efter övriga Europa” (Dagens Nyheter den 11 februari 2008).
Om tåget ska bli ett alternativ till flyget, måste man korta restiderna. De senaste åren har dock restiderna mellan många storstäder till och med ökat! Orsaken är ofta ”trängsel” på det slitna järnvägsnätet.
År 2007 hade inrikesflyget 13 miljoner passagerare, vilket genererade ungefär 623 000 ton koldioxid. Enligt Jan Forsberg skulle man med den nya generationens snabbtåg kunna ersätta mycket av inrikesflyget söder om Sundsvall (DN). Banverket skissar på höghastighetsbanor mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Köpenhamn. Restiden mellan Stockholm och Köpenhamn skulle kunna gå ned till 2 timmar och 35 minuter. Internationella exempel finns: Sedan snabbtågsförbindelsen mellan Madrid och Sevilla byggdes har samtliga flygförbindelser mellan städerna ställts in. 70 procent av resenärerna på sträckan Paris-Marseille tar snabb-tågen (Spiegel online).
En satsning på tågtrafiken skulle kunna minska koldioxidutsläppen. Knuten sitter i att makthavarna inte är beredda att satsa tillräckliga resurser för en utbyggnad. Reinfeldt avfärdar Banverkets (och Klimatberedningens) förslag om en satsning på järnvägsgodstrafiken med att det inte ens finns resurser till de redan beslutade investeringarna. Snabbtågsbanan mellan Köpenhamn-Göteborg-Stockholm, som skulle kosta ytterligare drygt 100 miljarder kronor, ligger än längre bort i makthavarnas planering.
Hittills har den förra och den nuvarande regeringens åtgärder inskränkt sig till förslag om höjd bensinskatt – något som troligtvis kommer att ha begränsad effekt och som dessutom drabbar låginkomsttagare hårdast. Förslaget om skatt på flygresor har slopats av alliansregeringen.

Socialistisk plan

Det saknas inte resurser. Under ett enda år (2007) delade svenska storföretag och banker ut 200 miljarder kronor till sina ägare – mer än vad Banverket vill ha för en upprustning av järnvägsnätet under tio år.
Problemet är att företagen inte vill satsa på investeringar i infrastruktur, vilka i ett glesbefolkat land som Sverige kräver ett mycket långsiktigt tänkande. Marknadsekonomins kortsiktiga vinstintressen ställs mot behovet av att minska utsläppen för att undvika den katastrof som den globala uppvärmningen kan komma att innebära.
Ett demokratiskt och socialistiskt samhälle, där banker och storföretag ägs och styrs gemensamt, skulle kunna satsa stora resurser på att ersätta en viktig del av dagens bil-, flyg- och lastbilstransporter med miljövänligare tågtransporter.
Patrik Brännberg
Jan Hägglund
Philipp Nerger

Växthuseffekt per passagerarmil (kg per passagerarmil)
Inrikesflyg
3,00
Bil (en resande)
1,74
Bil (fyra resande)
0,44
Tåg
0,03
Källa: Miljöpartiets rapport flygets klimateffekter

Utsläppen av koldioxid i Sverige (2006):
Totala utsläpp: 65,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter
Industrin
17,5
Inrikes transporter
20,2
Jordbruket
8,5
El- och värmeproduktion
8,6
Bostäder
4,8
Övrigt
5,8
Källa: Klimatberedningen

De två stora posterna, industri och inrikes transporter, är också de två poster som ökar mest. En framgångsrik klimatpolitik måste ta itu med dessa problem.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!