Solidaritet mot repressionen i Kina & Hongkong

Diktaturen i Kina vill med repressionen krossa masskampen för demokrati i Hongkong och utradera de svårvunna demokratiska rättigheterna. ”Säkerhetslagen” är ett medel för att straffa de som står upp emot diktaturen (Foto: Etan Liam / Flickr CC).

av International Socialist Alternative // Artikel i Offensiv

Efter den massiva protestvågen i Hongkong 2019 har det skett en dramatisk försämring av läget. De demokratiska rättigheter som har funnits i Hongkong håller på att gå förlorade. Diktaturen, under Xi Jinpings och det falskskyltade ”kommunist”-partiets (KKP) ledning, har målet att helt krossa proteströrelsen och förhindra varje form av framtida masskamp i Hongkong och Kina. 

De stadigt upptrappade attackerna mot demokratiska rättigheter i Hongkong och den tilltagande repressionen i Kina är skälet till att International Socialist Alternative (ISA) har beslutat att starta kampanjen ”Solidaritet mot repressionen i Kina & Hongkong”. Syftet med denna kampanj är att sprida information om vad som verkligen händer i Kina och Hongkong samt mobilisera stöd och solidaritet från arbetare och unga.
Kampanjen kommer i många avseenden att vara olik de solidaritetskampanjer som vi tidigare har drivit. ISA har kamrater och socialistiska meningsfränder i Kina och Hongkong som är direkt hotade av den tilltagande repressionen, vilket understryker kampanjens konkreta betydelse.
Vår solidaritetskampanj kommer att fokusera på att mobilisera stöd till de förtryckta i Kina och Hongkong; till arbetare, unga, kvinnor och etniska minoriteter. Kampanjen har ett helt annat innehåll och inriktning än de initiativ som olika regeringar och affärsintressegrupper, med blicken fäst på att försvara sina egna klass- och maktintressen, lanserar mot regimen i Kina. Makteliterna kan inte tala för de förtryckta och inte heller är de demokratiskt trovärdiga, utan istället bär de själva på en lång historia av attacker på demokratin och arbetarnas rättigheter. 

Kampanjens fokus blir dessutom extra viktig i en tid som präglas av det nya kalla krig som har blossat upp mellan härskarna i USA och Kina, som båda ser manipulation av den globala allmänna opinionen som ett vapen i den imperialistiska maktkamp som utkämpas. 
Målet med kampanjen är att utbilda, informera och organisera solidaritet. Solidaritet i praktiska och omedelbara termer innebär att uttrycka stöd till den statliga repressionens offer och så mycket och brett som möjligt sprida information om deras fall. Vi hoppas att kampanjen resulterar i en ökad medvetenhet och solidaritet från den globala fackliga rörelsen och andra arbetarorganisationer. 
De redskap vi vill använda är stöduttalande och aktioner, produktion av videofilmer och delandet av foton på stödaktiviteter för arbetar- och demokratiska rättigheter i Kina och Hongkong.
Även om många demonstrationer inte har ägt rum på grund av pandemin kan Solidaritet mot repressionen i Kina & Hongkong förbereda sig för att ingripa i strejkvaktskedjor, protester och möten överallt där frågan om politiska rättigheter i Kina och Hongkong tas upp. Inte minst på universitet och högskolor kan kampen få en respons. 
Nästan en miljon från Kina och Hongkong finns inskrivna som studenter i annat land. I exempelvis Storbritannien finns 120,000 kinesiska studenter och 370,000 i USA.

Kampanjens logga.

På grund av den rasistiska skuldbeläggningen och till följd av det nya kalla krigets retorik löper studenter och invandrare från Kina och andra asiatiska länder en allt större risk för att utsättas för attacker och hatbrott. Det hot som den nya kalla krigs-retoriken rymmer kommer från såväl Västregeringarna som den kinesiska regimens nationalistiska och jingo­istiska ”vargkrigar”-propaganda.
Diktaturen organiserar nationalistiska studentgrupper på universitet i utlandet, både för att sprida nationalistisk propaganda och för att bevaka varje slag av oppositionssympatier bland kinesiska studenter. Detta gör det svårare för studenter som är kritiska till regimen att uttrycka sina åsikter. Solidaritetskampanjer på universitetsområdena behöver därför knyta frågan om statlig repression och demokratiska rättigheter till antirasistiska initiativ och enad kamp.
Solidaritet mot repressionen i Kina & Hongkong hoppas under de kommande månaderna att tillsammans med ISA-sektioner kunna samordna en serie onlinemöten i olika delar av världen och på olika språk. Kampanjen håller på att producera ett kampanjpaket med flygblad, fackliga modelluttalanden samt andra kampanjverktyg för att bygga solidaritetsaktioner.

En avgörande del av detta solidaritetsarbete är att belysa fallet med den fängslade före detta Hongkongparlamentsledamoten ”Long Hair” Leung Kwok-hung, som besökte Sverige 2012.
Han sitter nu fängslad tillsammans med över 40 andra ledamöter för stadens nu upplösta lagstiftande församling (Legco, ett kvasidemokratiskt parlament) anklagad för subversion under diktaturens nationella säkerhetslag, för vilket maximistraffet är livstids fängelse.
Vi kräver frigivandet av alla politiska fångar i Hongkong, av vilka de flesta har politiska idéer vi inte delar, därför att deras fall handlar om skenrättegångar på grundval av falska anklagelser. Vissa av de anklagade spelade bara en liten roll i masskampen och unga protesterande var väldigt skeptiska mot den kompromissinställning en del av dessa politiska ledare hade. Dessa politiska skiljaktigheter har inget inflytande på våra krav på deras omedelbara frigivande. 
Vi vill särskilt lyfta fram ”Long Hair” som en av Hongkongs mest kända aktivister, därför att han är den enda vänsterrepresentanten bland demokratirörelsens mer prominenta ledare. Han har aktivt stött arbetarnas sak i Kina och Hongkong, kvinnors, hbtq+-personer, och flyktingars rättigheter, samt opponerat sig mot USA-imperialismen.
Mot den bakgrunden blir det därför bara än mer motbjudande när nätbaserade ”vänster”-individer i olika länder avfärdar massprotesterna i Hongkong som en USA-uppbackad ”färgrevolution” (och använder liknande argument gällande Myanmar och Xinjiang) och backar upp de hänsynslösa repressiva åtgärder som nu vidtas.

Solidaritet mot repressionen i Kina & Hongkong hoppas kunna samordna solidaritetsuttalanden från utlandet till ”Long Hair” i fängelset. Kamrater i olika sektioner kan skriva korta solidaritetsmeddelanden där du skriver var du kommer ifrån och skicka dem till oss (adress i slutet av artikeln). Reglerna rörande brev till fångarna är strikta och därför behöver detta samordnas noggrant: vänligen skriv inte politiska paroller eller krav, då sådana brev kommer att förstöras av vakterna, men du kan skriva om dagsläget. 
Det är viktigt att du inte nämner några personliga detaljer förutom ditt namn. Använd en penna med svart eller blått bläck och vanligt enkelt papper utan några dekorationer.
Organisationer och olika föreningar kan också tillverka banderoller av papper eller plastskynken med parollen ”Frige de politiska fångarna i Hongkong” och visa upp dem på era utåtriktade möten. Be allmänheten att skriva på och skriva korta stöduttalanden på banderollerna. Dessa banderoller kan användas i fotomeddelanden och skickas via vår kampanj till ”Long Hair” och andra fångar.

Vi hoppas att kampanjen resulterar i en ökad medvetenhet och solidaritet från den globala fackliga rörelsen och andra arbetarorganisationer.

I juni 2020 drev Kinas diktator Xi Jinping igenom en nationell säkerhetslag i Hongkong med drakoniska straff. Åtalspunkter som ”subversion” och ”separatism” kan rendera livstids fängelsestraff eller till och med utlämning till rättegång i fastlands-Kina där dödsstraff fortfarande tillämpas för denna typ av brott.
Syftet med repressionen är att krossa masskampen för demokrati i Hongkong och eliminera svårvunna demokratiska rättigheter: yttrandefrihet, mötesfrihet, rätten att bilda politiska partier och ställa upp i val, rätten att bilda fackföreningar inklusive rätten att strejka. Allt detta är förbjudet i Kina. Hongkong var tidigare undantaget, vilket Xi är på väg att avsluta. Två fackföreningsledare i Hongkong finns med bland de arresterade som väntar åtal för ”samhällsomstörtande verksamhet”.
Diktaturen införde på Kinas nationella folkkongress (NPC) i mars 2021 nya valregler i Hongkong. Dessa regler byter ut det halvvalda Legco med en ”förbättrad” Legco – mer begränsad, auktoritär och där de flesta väljs av en kommitté under diktaturens kontroll.
Det kommer inte längre att vara möjligt för någon genuint politisk oppositionsgrupp att delta i val. Endast KKP-nickedockor kommer att godkännas. Det är nu omöjligt att använda sig av det tidigare rätt så öppna valsystemet som en plattform för att kampanja för arbetares rättigheter och mot kapitalism, som ISA gjorde 2011 och 2015. De flesta Hongkongbor kommer förmodligen att bojkotta valen på grund av dessa förändringar.

Xis regim utövar samtidigt det hårdaste nedslaget i Kina sedan demokratimassrörelsen 1989 krossades. Arbetarprotester i Kina attackeras rutinmässigt av polisen; aktivister försvinner och torteras; en monstruös högteknologisk polisövervakningsstat överskrider orwellska nivåer; minoriteter – särskilt muslimer – utsätts för omänsklig repression, rasistiska lagar och massfängslande; med mycket mera.
Xi Jinpings plan är att härska på livstid. Kontrarevolutionen i Hongkong drivs av hans diktaturs behov av att utradera all opposition bland massorna i Kina, inte bara i Hongkong. Masskampen i Hongkong under år 2019 för demokrati och mot polisbrutalitet fick ut miljontals på gatorna.
Det finns inget tvivel om att Hongkongs ultrakapitalistiska och av Peking utsedda regering saknar en verklig social bas; den kan bara fortsätta att härska eftersom den stöttas upp av Kinas massiva polisstat.

Kampen i Hongkong inspirerade massorna runt om i världen och skapade en kris för Xis totalitära system. Det var en global PR-katastrof och undergrävde Kinas ansträngningar att projicera en ”mjuk makt”-utövning globalt. KKP befarade att Hongkongs ”politiska virus” skulle kunna sprida sig till fastlandet och egga den superexploaterade kinesiska arbetarklassen till att slå in på klasskampens väg.
Arbetarnas levnadsstandard och arbetsvillkor har försämrats i Kina under den globala ekonomiska krisen, samtidigt som KKP:s storföretagsvänliga politik skapar fem nya miljardärer i veckan.
Masskampen i Hongkong var ett otroligt exempel på trots och oräddhet gentemot en till synes allsmäktig diktatur. Xis regim vill utsläcka detta upprorsexempel inför hela världens ögon.
Hongkong har också blivit en avgörande frontlinje i det accelererande kalla kriget mellan den kinesiska imperialismen och USA/Västimperialismen. Xi Jinpings strypning av demokratiska rättigheter i Hongkong är avsedd som en demonstration av hans regims makt i motsatsställning till det ”demokratiska” Väst.

Frige ”Long Hair” Leung Kwok-hung! Han är en av de mer välkända vänsteraktivisterna som gripits genom säkerhetslagen (Foto: Etan Liam / Flickr CC).

Solidaritet mot repressionen i Kina & Hongkong stödjer ingendera sidan i denna konflikt. Vi anser inte att någon av dessa regeringar verkligen står för demokratiska rättigheter. Deras ageranden och politik baseras på deras geostrategiska angelägenheter: ett slag om marknader och billiga arbetskrafts- och råvarukällor. USA-Kinakonflikten har absolut ingenting att göra med ”demokrati” och ”mänskliga rättigheter” som den ena sidan hävdar, eller med ”patriotism” och ”nationell säkerhet” som båda sidor hävdar.
Vår kampanj strävar efter att sprida medvetenhet om vad som verkligen händer i Kina och Hongkong. Detta baseras på vår interaktion med arbetare, unga socialister och aktivister i Kina och Hongkong. En fundamental svaghet i masskampen i Hongkong var dess oförmåga att trots dess otroliga heroism sprida rörelsen till Kina och särskilt appellera till arbetarklassen.
Detta skulle ha krävt ett tydligare program baserat på internationalism istället för nationalism/regionalism och en förståelse av att kapitalismen är en integrerad beståndsdel av det totalitära systemet i Kina/Hongkong. 
Vår kampanj kommer samtidigt med kravet på ett slut på all repression och frihet för alla politiska fångar att prioritera de rösterna från de som kämpar för arbetarnas rättigheter och länkar den demokratiska kampen till en kamp mot det odemokratiska kapitalistiska och imperialistiska systemet.

Verkliga demokratiska rättigheter har i Myanmar, Thailand, Hongkong och Xinjiang, samt i USA och andra ”demokratier”, aldrig beviljats av de härskande klasserna; De kan bara fås – och existerande rättigheter försvaras – genom masskamp för att förändra systemet.
Du kan att börja med visa din solidaritet med kampen för demokratiska rättigheter i Hongkong, Kina och globalt genom att gilla och följa oss på Facebook och Twitter, samt genom att delta på de onlinemöten som kampanjen planerar att genomföra runt om i världen under de närmaste veckorna. 
Lägg fram förslag till stöduttalande på fackliga möten och föreslå att kampanjen bjuds in till möten. 
• Solidaritet mot repressionen i Kina & Hongkong finns på Facebook och Twitter (sök efter Solidarity Against Repression in China & Hong Kong).
• Skriv brev till ”Long Hair” Leung Kwok-hung: P.O. Box No. 72622, Kowloon Central Post Office, Hong Kong.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!