Den socialistiska manualen

(Foto: Natalia Medina)
PROBLEMORSAKÅTGÄRDMÅL
Krigen blir fler och värre. Vapnen i världen blir fler. Barn dödas i krig och även på gatan i Sverige. Den teknik som skulle kunna användas till klimatåtgärder, välfärdsbygge eller AI-utveckling går till militariseringen. Nationalismen ökar i alla länder och med den rasism, splittring och osäkerhet.Kapitalismen är beroende av marknader och råvaror. De två imperialistiska polerna USA och Kina tävlar om inflytande och marknader samt kapprustar. Kapitalismen har många gånger visat sig vara beredd att välja krig, militärkupper eller diktatur framför att förlora inflytande, makt, råvaror och marknader.”Arbetare i alla länder förena er” – Kommunistiska manifestet. Socialister väljer inte sida mot arbetare i eller från andra länder, utan står för den internationella solidariteten. Om marknadseknomin avskaffas finns inte längre någon orsak till att kriga för makt och inflytande. Vapenindustrin och högteknologin måste göras om till civil produktion för välfärd.Fred på jorden. Samtidigt som landsgränserna kommer att minska i betydelse i en värld som bygger på samarbete och jämlikhet kommer ändå den egna orten att lyftas. När ingen längre tvingas bort till en annan del av världen för att överleva växer tryggheten. När ekologisk, kollektiv lokalproduktion är basen i ekonomin odlas även kunskap och engagemang.
Toppstyrning eller låtsasdemokrati. Vad väljer du? Är det valfrihet att kunna välja mellan tjugo olika schampon, men inte kunna rösta på ett parti som bekämpar militarism? Du kan inte välja ledningen för företaget du jobbar på eller bestämma vad ni ska producera. Politikerna lovar guld och gröna skogar i valkampanjer, sedan verkställs motsatsen och då har du ingen påverkan. En majoritet på jorden bor till och med i diktaturer.Individualismen har sin bas i det privata ägandet. Det går i grunden emot den mänskliga naturen. Vi hade inte tagit steget från apa till människa om vi inte hade utvecklat förmågan att samarbeta. Samhället baserar sig på den kapitalistiska ekonomin med sin löneexploatering och bestulet arbete. Därför känner vi oss allienarade.Arbetardemokrati betyder en demokratisk revolution. Val ska hållas ofta och på många fler områden än idag. Ledningar för företag, myndigheter och välfärdsorganisationer ska väljas. Lokalsamhällen ska välja sina representanter som alla känner till. Representanter ska inte ha privilegier, utan dela väljarnas villkor. Representanter som inte följer det väljarna gemensamt har diskuterat fram ska kunna avsättas.Frihet på riktigt. Demokrati underifrån innebär överlagda och förankrade beslut. När vi inte längre begränsas av ekonomiska krafter får vi själva ansvar och beroendet av andra kommer att bli påtagligt. Socialism betyder mångfald. Så mycket innovation och variation går idag förlorad i klassamhällets, vinstkravets och algoritmernas järnlag.
Alienation – en känsla av meningslöshet och vanmakt. AI tar över ditt jobb och styr din konsumtion. Du blir ett tillbehör till mjukvaran. Du har inget inflytande över ditt eget arbete och ditt liv. Äta, sova, dö. Den rikaste femtedelen förväntas leva 4,5 år längre än den fattigaste. Med senarelagd pensionålder ökar orättvisorna ännu mer.Individualismen har sin bas i det privata ägandet. Det går i grunden emot den mänskliga naturen. Vi hade inte tagit steget från apa till människa om vi inte hade utvecklat förmågan att samarbeta. Samhället baserar sig på den kapitalistiska ekonomin med sin löneexploatering och bestulet arbete. Därför känner vi oss allienarade.Gemensamt ägande och delaktighet. För det krävs en antikapitalistisk revolutionär strategi. En arbetarrevolution – majoriteten är löntagare och därmed arbetarklass – är ett medvetet och demokratiskt steg i historien. Revolutioner sker ofta, då historien inte kan ta slut. Allting rör sig. Men oftast stannar revolutionerna på halva vägen. Kapitalismen behöver avskaffas, därefter är det socialismens tur.Känsla av samhörighet och meningsfullhet är ett grundläggande mänskligt behov. Marx kallade det för ”den största rikedomen, den andra människan”. Genom människans återvändande till sig själv som samhällelig; det sker en upplösning av konflikten mellan människa och natur, mellan människa och människa, mellan frihet och nödvändighet, mellan individ och släkte (Ekonomisk-filosofiska manuskriptet).
Stressrelaterad psykisk ohälsa är den största orsaken till sjukskrivning och stress på jobbet är oftast skälet. Många kan inte få den återhämtning de behöver och tvingas jobba varannan helg. Samtidigt går 355 000 personer arbetslösa. Klassklyftorna är astronomiska och växer. De fem rikaste i Sverige äger mer än fem miljoner svenskar tillsammans.Den kapitalistiska ekonomin baserar sig på löneexploatering. Arbetarna får inte betalat för allt arbete de utför; en stor del är obetald. Detta merarbete lägger kapitalisten beslag på – vinsten/profiten. Företagen konkurrerar med varandra, de med hårdast piska mot anställda vinner i längden. Arbetslösheten används som ett sätt att konkurrera om jobben och på så sätt pressa ner lönerna.Samhället måste ta över ägande över storföretag och banker. Löneexploatering för profit måste förbjudas. AI ska tjäna människan, inte tvärtom. Med 200 000 fler anställda inom välfärden skulle varannanhelgstjänstgöring inte behövas. Med 100 000 till skulle sex timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön kunna uppnås. Med samma satsning inom alla branscher är arbetslöshet ett minne blott.Arbetets glädje, skapandets kraft. Vi är skapande varelser som bygger samhällen. Genom gemensamt ägande och demokrati underifrån kommer allas kunskap och energi att tas tillsvara, vilket engagerar. Vi kommer att arbeta för att vi vill och vi kommer att ha tid över för att leva våra liv. ”I det kommunistiska samhället är det anhopade arbetet endast ett medel för att utvidga, berika och befrämja arbetarnas livsprocess” (Kommunistiska manifestet).
Världen skenar djupare in i klimatkatastrofer, miljöskövling och artutrotning. Redan idag försakas miljontals människo- och djurliv, folkhälsan försämras. Framtiden är mörk. Produkter är designade för kort livslängd. Kollektiva lösningar – till exempel kollektivtrafik och bra/billiga hyreshus – nedprioriteras.Dagens samhälle bygger på ett beroende av tillväxt av kapital. Den årliga tillväxten kräver inte bara produktion, utan också konsumtion av fler och fler varor – ett grundläggande hot mot miljön. Politiker inser risken med att människor inte kommer att kunna leva på jorden i framtiden, men det är inte politiken som har den verkliga makten i samhället.Hållbarhet, planekonomi och ändring av produktionens syfte är lösningen. När kapitalisternas makt att styra ekonomi för att maximera företagets (och den egna) vinsten är avskaffad kan vi demokratiskt planera en hållbar ekonomi – långsiktigt hållbar. Det som tas av naturen ska ges tillbaka. Produkter ska vara långlivade och återvinnas. Syftet/basen i produktionen ska vara välfärd åt alla.”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” är kommunismens bevingade ord. Vi kan leva i samklang med naturen. Vi gjorde det under 150 000 år, innan den neolitiska revolutionen. ”Kommun” står för det gemensamma och finns idag bara som solkatter från framtiden. En framtida kommunism kommer att vara dagens Hälso- och sjukvårdslag på riktigt: Vård ska ges med respekt för människors lika värde och den som har störst behov ska få vård först.
Förtryck: Rasism, kvinnoförtryck, hbtq+-förtryck, funktionsdiskriminering med mera fråntar majoriteten sina rättigheter, förkortar liv, utlöser våld, används i krig. Sexismen grumlar kärleksrelationer och förstör sexuell hälsa. Rasismen tynger hela befolkningar och skapar klyftor mellan människor. Personer med funktionsvariationer behandlas som andra klassens medborgare. Transpersoner nekas vård och används som slagträn.Klassamhällets innersta struktur är familjen som maktorgan, där männen har den dominerande ställningen. Kvinnor står för den stora delen av det oavlönade hushållsarbetet. Hbtq+-personer utmanar heteronormen och ses därför som ett hot. Kapitalismen bygger på kolonialism, vilket förutsätter rasism. Makthavare använder sig medvetet av rasism och transfobi för att splittra arbetarklassen.Den hårda konkurrensen inom kapitalismen odlar idealbilden av ”den starkaste vinner”, men redan idag (under en strejk till exempel) glider rasismen undan. Arbetarrörelsen måste ständig jobba med antirasism och socialistisk feminism.Allas lika värde. Idén har funnits länge, sedan motståndet mot medeltidens ståndsamhälle. Under kapitalismen kommer vi inte längre än till deklarationen för mänskliga rättigheter, därefter tar pengarnas lika värde vid. I ett socialistiskt samhälle styr helt andra principer. Alla barn är allas barn. När en kommunistisk harmoni utan klasser och förtryck ser dagens ljus kommer kärlek, sex och relationer att befrias. Hur får framtiden visa. Men ingen är fri förrän alla är fria.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!