Här är en kortfattad presentation av Rättvisepartiet Socialisternas politik inom ett antal viktiga områden och vad vi gör. Vill du veta mer kan du kontakta oss eller beställa vårt längre presentationsmaterial “Svaret är Socialism”. RS har en marxistisk grundsyn, mer information om det kan du läsa på vår studiehemsida. Maila rs@socialisterna.org eller ring 0735 090684 för att komma i kontakt med oss. RS ungdomsorganisering Unga Socialister kan du nå här. Du kan också direkt kontakta RS på din ort. Lokala hemsidor och kontaktuppgifter finns under menyn ”Kontakt&Lokalt”.

Vi står för masskamp mot högerpolitik och kapitalism.

RS står för att det behövs ett nytt demokratiskt och socialistiskt alternativ. Orättvisorna i Sverige och globalt ökar. Kapitalister, rika och regeringar attackerar arbetare och fattiga, samtidigt som deras vapenskrammel visar att de alltmer är i konflikt med varandra. Resultaten blir krig, miljöförstöring, miljoner på flykt, nedmonterad välfärd och hotade demokratiska rättigheter. De arbetare, ungdomar och kvinnor som revolterar, strejkar och tar kamp visar vägen framåt. Rättvisepartiet Socialisterna och våra systerpartier runt om i världen står för att det behövs masskamp mot högerpolitik och kapitalism.

På denna sida finns

1. En politisk grundanalys av dagens situation och det socialistiska alternativet

2. Delar av vårt politiska program

3. RS Perspektiv och program december 2021

4. Så fungerar RS och vad vi gör

5. RS historia i korthet

ankarpunkt

1. Dagens situation

KAPITALISMEN ÄR SJUKDOMEN

Klimatet – 2020 blev det varmaste året som uppmätts. Politikerna säger att klimatet är viktigt men ändå fortsätter andelen koldioxid i luften att öka, nu 418 ppm. Det visar att de styrande politikerna varken vill eller vågar utmana den kapitalistiska ekonomin som orsakat klimathotet. 100 storföretag har stått för över 70 procent av de industriella utsläppen sedan 1988. 

”Blue Skulls Club” av Vilgot Karlsson. Installation på Bad Arts kulturfestival sommaren 2020

Miljö – FN varnar för att länderna missar alla mål de har satt upp för att bevara naturen och rädda den livsviktiga biologiska mångfalden. Sedan 1970-talet har 70 procent av alla vilda däggdjur, fåglar och fiskar försvunnit. I grund och botten är det den kapitalistiska rovdriften med industriellt skogsbruk, djurhållning och matindustri som ligger bakom skapandet av pandemier som covid-19. 

Välfärd – Covid19 har som inget annat visat på kapitalismens oförmåga att prioritera människors hälsa. Dödstalen i Sverige är chockerande höga och inte ens regeringen kan längre blunda för den systematiska misskötseln inom äldreomsorg och sjukvård som pågått i över trettio år – på alla nivåer. Det handlar ytterst om att företag och staten vill spara pengar på patienter och anställdas bekostnad. Arbetare har genom organisering visat det är dom som vaktar arbetsmiljö och allas folkhälsa. Regeringen däremot har av sina 1200 miljarder i stödåtgärder låtit 1000 gå till näringslivet och bara 200 till välfärden och arbetare. 2019 röstade riksdagen igenom en försämring i strejkrätten och 2020 pressade regeringen fackföreningar att göra upp med Svenskt Näringsliv om att försämra arbetsrätten. 2021 intensifieras striden om att stoppa marknadshyror. Andra allvarliga delar av januariavtalet är att inga som helst inskränkningar i privata välfärdsbolags vinstuttag får diskuteras politiskt under perioden – trots att dessa allvarligt begränsar möjligheterna att bekämpa pandemin.

Ekonomin – När covid-19 kom stod det klart för de flesta att människors hälsa måste komma först. Detta går rakt emot den kapitalistiska drivkraften och konkurrensen som alltid sätter profiten (vinsterna till ägarna) först. Systemet kraschade. Det andra kvartalet 2020 föll världsekonomin med 10 procent och världshandeln med 27 procent. Antalet förlorade arbetstimmar globalt motsvarar 500 miljoner heltidsjobb. 

Nytt kallt krig – 2019 innebar den största ökningen av militära utgifter i världen på tio år och militära konflikter har också ökat. Om en

Krigshot mellan USA och Iran. Aktionen nej imperialism och krig, januari 2020. Foto: Joanna Chichelnitzky

summa motsvarande ca 10 procent av militärutgifterna istället gick för att bekämpa extrem fattigdom och hunger så skulle dessa kunna elimineras på tio år. Det pågår ett nytt kallt krig mellan USA och Kina om  makten i världen.

Skapade katastrofer – På grund av politikernas sätt att hantera coronakrisen fördubblas antalet svältande i världen i år. Redan för flera år sedan började antalet hungriga i världen öka igen och når snart en miljard människor. Antalet flyktingar ökar också och är nu fler än någonsin. 

Nationalism – När Donald Trump blev vald 2016 sände det chockvågor över världen. Idag är det inte längre uppseendeväckande med öppna lögnare, rasister, sexister och arbetarhatare inom toppolitiken. Nationalismen breder ut sig som den nya kapitalistiska doktrinen. Kvinnors rättigheter håller på att kastas tillbaka flera årtionden i många delar av världen med både minskade inkomster, attacker på aborträtt och ökat våld i hemmet.

EN SOCIALISTISK VÄRLD ÄR VACCINET

ARBETARKAMP, ANTIRASISM OCH SOCIALISTISK FEMINISM                                  

Seko demonstrerar mot arbetsgivarnas attacker på arbetsmiljön mitt under pandemin Foto: Elin Gauffin

Klassförtrycket slår igenom på alla områden. Från löner till boende, utbildning, fritidsmöjligheter och ja, inte minst hälsa (de flesta dödsoffer under corona i Sverige och internationellt är lågavlönade). Toppcheferna i Sverige tjänar 61 gånger mer än en industriarbetare och 81 gånger mer än en personlig assistent. Medellivslängden i rika Danderyd är 10 år längre än i Munkfors. 

Det handlar inte om att cheferna jobbar längre dagar (vilket vore fysiskt omöjligt) och bevisligen inte heller hårdare. Det handlar om att arbetarna inte får betalt för hela sitt arbete. Den oavlönade delen av arbetet är det som omvandlas till vinst till ägarna. De rika är alltså rika på andras bekostnad. Arbetares – dvs alla anställdas – vikt i samhället har blivit tydligare under pandemin. Samhället fungerar inte utan de som städar, sköter gamla eller ger syrgas.

Rasismen är en integrerad del av den kapitalistiska ekonomin sedan kolonialismen och slavhandeln. De enda som tjänar på rasismen är återigen makthavare. Det har aldrig hänt att

En av våra protester under Black Lives Matter. Foto Elin Gauffin

“svenskar” har fått det bättre för att invandrare fått det sämre. Det som händer är att när makthavare ser att de lyckas försämra för en grupp tar de detta som förevändning till att attackera nästa grupp. 

Arbetarkampen behöver antirasism och socialistisk feminism för att inte splittras upp efter hudfärg, kultur, bakgrund, könstillhörighet, sexuell läggning osv. När vi kämpar gemensamt för allas rätt till att inte bli diskriminerade – likväl som bra bostäder, jobb,arbetsvillkor och välfärd åt alla – blir vi starka.

LSR, ISA i Brasilien, på demonstrationen i São Paolo den 8 mars Foto: LSR

Det är ännu lång väg kvar till jämställdhet mellan könen. Det sexuella våldet, lönediskrimineringen och det ojämna hushållsarbetet reproducerar hela tiden könsmaktsordningen som också den är en strukturell del av klassamhället och kapitalismen.

Det speciella med just arbetarkampen är att när arbetarklassen strejkar så stannar ekonomin. Det ger en makt som löntagare – den stora majoriteten av befolkningen – annars inte har. 

KLIMATKRISEN VÄXER – KAPITALISMEN MÅSTE AVSKAFFAS

Den historiska nedstängningen av världens ekonomier under corona har lett till den största minskningen av nya växthusgaser hittills. Detta bevisar sambandet mellan kapitalismen och klimathotet. Nedstängningen 2020 leder också till massfattigdom – så det är ingen lösning. För att nå målet att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader skulle produktionen av fossila bränslen behöva minska med i genomsnitt sex procent/år de kommande tio åren men världens regeringar och företag planerar att öka produktionen av fossila bränslen med två procent per år de kommande tio åren. 

Foto Natalia Medina

Grunden i den kapitalistiska ekonomin är det privata ägandet av storföretag och banker. De 26 rikaste männen äger lika mycket som hälften av jordens befolkning och den rikaste procenten släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som den fattigaste hälften av jordens befolkning. Ekonomin är i sin tur grunden i samhället och dessa företag och banker kan pressa fram sin vilja. Därför kommer inte politikerna med hjälp av lagar förhindra dem från att ta upp oljan och gasen som idag ligger i marken. 

Istället behöver arbetare ta efter skoleleverna som strejkar och också strejka. På så sätt stannar industrierna och hela samhällsekonomin. En socialistisk revolution innebär att miljontals människor går samman och ser till att samhället tar över ägandet av de stora företagen och bankerna och därmed den demokratiska makten för att rädda planeten och planera för en annan utveckling. För att rädda livet för alla människor och djur på jorden behövs gemensamma beslut att olja och gasen ska stanna i marken. Detta kräver kapitalismens avskaffande.

Rättvisepartiet Socialisterna deltog aktivt när Fridays For Future flyttade skolstrejken till Rinkeby, december 2019. Foto Natalia Medina

DEMOKRATISK SOCIALISM                                                                                                     

RS använder sig av marxismen som idégrund och för att analysera världen. Marxism för oss är erfarenheterna av arbetarrörelsens kamphistoria. Hur kapitalet utsuger arbetare och hur arbetare måste organisera sig självständigt. Hur staten ytterst är ett organ för den härskande klassen. Att makthavare tenderar att välja krig och fascism framför arbetarnas demokratiska revolution, som de gjort i historien.

Unga Socialister diskuterar kampen i historien och det socialistiska perspektivet på studiedagen Röd Oktober. Foto: Vilgot Karlsson

Att Socialdemokraterna för länge sedan har svikit arbetarklassen och över världen förvandlats till borgerliga partier. Att det inte räcker med spontana uppror, det behövs revolutionära partier och organisering för att lyckas upprätta nya system. Att demokratisk socialism är helt annorlunda än vad diktaturen i Sovjetunionen var  (precis som inte kapitalistiska Kina har något med socialism att göra idag). Socialismen kan bara fungera med demokratisk kontroll underifrån och i internationell skala.

Kriser och krascher är inget nytt under kapitalismen. Nu har systemet gått in i en period där de olika kriserna förstärker varandra. Kapitalismen har inbyggda motsättningar som utlöser de återkommande krascherna. Vårt alternativ är demokratisk socialism som skulle vara ett hållbart och stabilt system just för att det tar hänsyn till alla människors och naturens långsiktiga behov.

Återgå till toppen

ankarpunkt


2. Delar av RS politiska program

INTERNATIONELL SOLIDARITET MOT HÖGERN

 • För ett socialistiskt alternativ till den politiska elitens högerkurs – gemensam kamp mot ökade klyftor och alla sorters förtryck.
 • Internationell solidaritet med arbetares och fattigas uppror mot fattigdom och förtryck.

UPPRUSTAD VÄLFÄRD UTAN VINST

 • Välfärden måste komma först. Riv upp privatiseringarna, inga välfärdspengar ska gå till aktieutdelningar. Satsning på 100 000-tals nya jobb inom vården, skolan och omsorgen. Vård och omsorg efter behov.
 • Kasta ut riskkapitalisterna från skolan, vården, omsorgen och kollektivtrafiken.
 • Stoppa nedskärningarna – riv upp privatiseringarna. Vård, skola och omsorg ska styras demokratiskt av anställda, brukare, anhöriga och föräldrar.
 • Alla arbetsplatser måste ha utarbetad plan mot smittskydd och tillgång till smittskyddsåtgärder.
 • Minska stressen. Höjda löner och förbättrad arbetsmiljö.

BOSTADEN – EN SOCIAL RÄTTIGHET

 • Nej till marknadshyror och bostadsspekulation. Nej till utförsäljning av allmännyttan, ombildningar, renovräkningar och marknadshyror. Stoppa skattediskrimineringen av hyresrätten. Återkommunalisera hyresrätter har som sålts ut till spekulanter. Bostaden ska vara en social rättighet, inte en handelsvara. 
 • Överta byggbolag och banker i gemensam ägo och demokratisk kontroll för att möjliggöra klimatsmarta renoveringar utan hyreshöjningar och bygga 50 000 hyresrätter per år med låga hyror.

SOCIALISTISK FEMINISM

 • Kamp mot sexuella trakasserier och sexuellt våld. Trygga jobb, demokratiska arbetsplatser.
 • Specialdomstolar för sexbrottsmål. Stora satsningar på kvinno-, trans- och mansjourer samt annan vård för utsatta.
 • Satsningar på vård och utbildning i genus och hbtq+-frågor inom alla sektorer. För en kämpande kvinno- och hbtq+-rörelse. Masskamp som demonstrationer och strejker med sikte på ett socialistiskt samhälle utan klasser, könsmaktsordning, rasism, heteronorm, hederskultur och andra hierarkier.

ÅTERINFÖR RÄTTEN TILL ASYL

 • Stoppa jakten på flyktingar. Asyl till alla som flyr från krig och förtryck.
 • Amnesti till alla som väntar, fått avslag och för papperslösa. Gemensam kamp mot skuldbeläggning av flyktingar och ökade klyftor – omfördela samhällets resurser för jobb, välfärd, bostad åt alla!

KAMP MOT RASISMEN

 • Kamp mot rasistisk diskriminering och skuldbeläggning. Fackföreningarna måste höja tonen!
 • Gemensam kamp i utsatta stadsdelar för kraftig upprustning av skola , vård och socialt stöd för allas barns rätt till en trygg uppväxt. Polisinsatser mot kriminalitet ska vara lokalt förankrad och med insyn. Trygghetsvärdar mot rasism och sexism istället för rasprofilering i kollektivtrafiken.
 • Ingen plattform för nazister. Antirasistisk organisering på skolor, arbetsplatser och i bostadsområden mot rasism och nazism.

BRA OCH LIKVÄRDIG UTBILDNING FÖR ALLA BARN

 • Skrota det segregerade skolsystemet. Bra och likvärdig utbildning i alla skolor kräver en statlig, integrerad och kompenserande skola.
 • Mindre klasser och ökad lärartäthet. Nej till skolnedläggningar, centralisering och stordrift.
 • Kasta ut vinstintresset. Höj lärarnas löner. Återför skolan till staten för ökad likvärdighet i kombination med massiv upprustning och ökat inflytande av anställda och elever.
 • En betygsfri skola. Rätt att komma in på förstahandsval.
 • Gratis högskolor och universitet. Studielön istället för studielån.

SOCIAL VÄLFÄRD SOM SKYDDSNÄT – INTE FATTIGFÄLLA

 • Höjd a-kassa, sjukförsäkring och pensioner. Stoppa jakten på arbetslösa och sjuka. Nej till fattigdomsfällan. Rehabilitering på den sjukes villkor.
 • Sociala program för bra bostäder, utbildning, arbete, vård och fritid till alla är det som stoppar nyrekryteringen till kriminalitet.
 • För landsomfattande protester mot regeringens orättvisa högerpolitik med fackföreningar, nätverk, pensionärs- och gräsrotsorganisationer.
 • Omedelbar höjning av pensionerna – riv upp pensionsuppgörelsen. Samma skattenivå för pensionärer och löntagare.
 • Kraftig utbyggnad av äldreomsorg och hemtjänst, för ökad personaltäthet. Utbildad personal som har tid med de gamla.

TRYGGA JOBB ÅT ALLA

 • Arbete åt alla! 6 timmars arbetsdag / 30 timmars arbetsvecka utan lönesänkning. Rätt till heltid och fasta säkra jobb åt alla. 
 • Stoppa lönedumpning via privatiseringar, hyvlade anställningar, bemanningsföretag, ”ungdomsavtal”, papperslösa med mera. Nej till låglönemarknad!
 • Kollektivavtal till alla. Minst 26 000 kr i grundlön för ett heltidsjobb. Fasta jobb och rätt till heltid.

ARBETARES RÖST

 • Återta strejkrätt och arbetsrätt. Kämpande och demokratiska fackföreningar.
 • Fackföreningar och Hyresgästföreningen ska styras demokratiskt av medlemmarna. Nej till pamplöner och förmåner för höjdarna.
 • Avtalen ut på omröstning – för lokal strejkrätt.
 • För ett nytt socialistiskt arbetarparti som kan ge arbetare och alla lågavlönade en röst.

SKROTA MILITÄREN

 • Nej till EU- & Natomilitarism och svenskt deltagande i imperialismens krig. Stoppa vapenexporten.
 • Enad, global kamp mot krig, terror, imperialismens militarism & plundring.
 • Internationell solidaritet med arbetares, kvinnors, fattigas och ursprungsfolkens uppror mot kapitalism och förtryckande regimer världen över.

SYSTEMFÖRÄNDRING – INTE KLIMATFÖRÄNDRING

 • Massiva offentliga klimatinvesteringar med avgiftsfri och utbyggd kollektivtrafik, nollenergihus, energieffektiviseringar, ekologiska jordbruk samt förnyelsebar energi. Detta ger tusentals nya gröna jobb.
 • Avveckla kärnkraften.
 • Stoppa gruvbolagens och storföretagens rovdrift på miljön. Offentligt ägande av naturresurserna.
 • Ekologiska och lokala jord- och skogsbruk för djurens och miljöns bästa. Försvara djurens rättigheter.
 • Kapitalismens vinstjakt förstör miljön – för en global planerad ekonomi för hållbar utveckling.

DEMOKRATISK SOCIALISM

 • Rättvis fördelning av samhällets resurser. Samhället ska ta över storföretag och banker och dessa ska styras demokratiskt och kontrolleras underifrån. 
 • Skrota kapitalets krisande EU. För en demokratisk planerad ekonomi. 
 • För en demokratisk och socialistisk värld.

Återgå till toppen

ankarpunkt


3. RS Perspektiv och program december 2021

På Rättvisepartiet Socialisternas kongress 4-5 december 2021 samlades medlemmar från hela landet för att analysera de senaste händelserna och dra upp riktlinjerna för bygget av RS och vår perspektiv för framtiden. Här kan du läsa den kombinerade perspektiv- och programförklaring antogs på Rättvisepartiet Socialisternas kongress den 5 december 2021. Nedan följer en rapport om kongressen:

Liv Shange Moyo inledde diskussionen om hur vi bäst bygger upp RS (Foto: Natalia Medina).

”Vi har klarat testet!” Det är inte PCR-test Liv Shange Moyo talar om när hon inleder punkten om partibygget på Rättvisepartiet Socialisternas (RS) kongress. Men indirekt är det ändå en del av det.

Pandemin har under den senaste kongressperioden lagt sig över samhället som en ”våt filt”. Smittspridning, sjukdom, livsfara och restriktioner har begränsat både den politiska klarsyntheten och kampen, samtidigt som flera politiska kriser har tornat och fortsätter att torna upp.
– Vi har inte vänt oss från kampen. Vi har vänt oss till kampen!
Liv beskrev hur RS har mobiliserat till klimatkampen i Sverige och nu senast till COP26 i Glasgow. Kursen för RS kamp har varit riktad till klassfrågor som mot januariavtalets slag mot arbetsrätten LAS och försöket att öppna upp för marknadshyror.

Segern mot marknadshyror visar vilken betydelse RS kan ha trots att det ännu är ett litet parti. RS linje är att kampen ska rustas och tas för att vinna inte bara som en symbolisk protest. Den linjen väckte entusiasm och vann stöd i kampanjen Nej till marknadshyra, som växte till masskamp och ledde till att Vänsterpartiet satte ned foten, regeringen föll och förslaget om marknadhyror sköts i sank.

Delegaterna röstade enhälligt för kongressdokumentet ”Arbetarklassen laddar upp” med tilläggsförslag (Foto: Natalia Medina).

– Vi säger att kampen måste tas till sitt slut och gav oss inte förrän även lägeshyror och Stockholmshyror skrotades. På köpet sprack även januariavtalet sedan Liberalerna lämnat avtalet och gått över till det blåbruna laget.

Att tillsammans hålla kursen som ett kämpande socialistiskt parti i en period där kampen är på låg nivå är ingen lätt uppgift, och under trycket har ett antal medlemmar i Göteborg först blivit passiva och sen lämnat partiet. Kongressen diskuterade viktiga lärdomar av detta med bra stöd av besökarna från vår international International Socialist Alternative.

Nu kommer RS att ställa om och vända partiet än mer utåt. Siktet riktas in på valet nästa år med fler utåtriktade kampanjer fram till dess. Kongressdeltagarnas inlägg i diskussionen visade på ett politiskt självförtroende till att RS har en bra politik i klassfrågorna, kampen mot rasism och mot klimathotet. Där fanns också en tydlig iver över att bygga RS – vi ska bli fler!
Under året har lovande satsningar gjorts för att utveckla RS ungdoms- och fackliga arbete, vilket representanter från både Unga Socialister och RS fackliga kommitté berättade om.

Boel Bernmark och Petri Myllykoski, två av kongressdeltagarna (Foto: Natalia Medina).

Jonas Brännberg, likt Liv Shange Moyo från RS Luleå, avrundade diskussionen med att uppmärksamma kongressens entusiasm över att fortsätta bygga RS:

– Vi ska bygga RS under valkampanjen och vi siktar mot att försvara våra mandat i Luleå och återerövra våra platser i Haninge. När vi i RS ställer upp i val ger vi inte tomma vallöften, utan talar om vad vi har gjort och gör. I den stora lärarkamp mot nedskärningar i skolan som just nu pågår i Sundsvall säger de ”Vi ska trycka skiten uppåt”. Det uttrycker precis den politik vi står för.

Återgå till toppen

ankarpunkt


4. Vad gör Rättvisepartiet Socialisterna?

Kamp och protester

Julia Engström. Foto Natalia Medina

Alla rättigheter som vi har (rösträtt, arbetsrätt, socialförsäkringar med mera) har vi fått genom kamp och protester underifrån. Rättvisepartiet Socialisterna går helt emot Socialdemokraternas högerpolitik och regerande med öppna högerpartier. Vi kritiserar Vänsterpartiet från vänster. De kan ibland säga bra saker men deltar oftast inte mycket i att bygga rörelser som kan genomföra förändringen. Det är extra akut idag då rättigheter försvinner eller hotas så som strejkrätten, arbetsrätten och i många länder även aborträtten. Här är några av många kamper Rättvisepartiet Socialisterna är med och bygger, inte sällan på ett mycket aktivt sätt:

Luleå: Nätverk och skolstrejker mot skolnedläggningar samt att ta upp kampfrågor genom våra kommunfullmäktigeplatser. Husby, Norra

I Luleå ledde attackerna på skolan till enorma massrörelser. Här är en av alla aktioner med RS och kommunfullmäktigeledamot Liv Shange Moyo. Foto: Jonas Brännberg

Stockholm: Norra Järva stadsdelsråd mot renovräkningar, boendesegregering och mycket mer. Haninge: Äldrevårdsupproret och Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap. Göteborg: 18 aprilkommittéen mot marknadshyror och försvara arbetsrätten.

På arbetsplatser och skolor

RS medlemmar bygger kampen där vi finns. Inom fackföreningar verkar vi för gräsrotsinitiativ som gör facken mer demokratiska och kämpande. Bland ungdomar bygger vi Unga Socialister som tar initiativ till protester.

Socialistiska möten och veckotidning

Prenumerantrundrigning

Rättvisepartiet Socialisterna har väldigt många erfarenheter – av antirasismen som när fascisterna stoppades vid Mässan i Göteborg och i Kärrtorp, av massrörelser mot USA:s krig, av landsomfattande uppror mot olika högerregeringar från Göran Persson, Reinfeldt till Stefan Löfven, Rädda Vården-kampanjer – och mycket mer eftersom vi funnits som politisk kraft sedan 1973. Då hette vi samma som vår tidning fortfarande heter: Offensiv

RS veckomöten diskuterar fram politiken och verksamheten och är öppna för alla intresserade. Medlemmar är aktiva och delaktiga. Vi säljer vår tidning på gator, torg, demonstrationer mm för att nå ut med socialismen samt hitta nya uppslag. RS ordnar studiecirklar, utbildningar, läger, workshops. RS har partiföreningar från Lund i söder till Boden i norr.

Alla medlemmar som vill är med och skriver i Offensiv – eller i våra sociala medier – som ska vara en röst för arbetare, unga och

Katja Raetz. Foto Natalia Medina

låginkomsttagare. Medlemmarna deltar ideellt och de som är anställda för parti/tidning har inga privilegier.

International Socialist Alternative – ISA

Internationalismen är viktigare än någonsin. RS tillhör internationalen ISA och har systerorganisationer i över 30 länder. I USA har Socialist Alternative bland annat Kshama Sawant som är invald i Seattles kommunstyre, hon har varit drivande att införa minimilön samt beskattning av skurkföretaget Amazon. Medlemmarna i Hongkong deltar i protesterna mot diktaturen. I Brasilien är vi ledande inom den socialistiska feminismen. Och mycket mer. Det går att följa bland annat på websändningarna A World to Win.

Du behövs – välkommen idag!

Alla kan inte vara superaktiva men alla kan bidra. Kapitalismen har avslöjat sin totala oduglighet i att ge människor hälsa, jobb och

Sommarläger 2019. Foto Mattias Bernhardsson

trygghet. Vi behöver bli fler som för ut det socialistiska alternativet och som bygger upp arbetarrörelsen igen.

Läs mer om vad RS gör och tycker på socialisterna.org

Läs mer om vår teori och ideologi på rsstudier.wordpress.com

Maila intresse eller frågor till rs@socialisterna.org eller smsa till 0735 090 684.

Återgå till toppen

ankarpunkt


5. Rättvisepartiet Socialisternas historia i korthet

RS historia är i mångt och mycket en historia kring tidningen Offensiv som bildades som en marxistisk opposition inom arbetarrörelsen 1973. Offensiv växte fram som en produkt av den radikalisering som spreds över världen, särskilt från år 1968 med en ökad arbetarkamp även i Sverige med början i gruvstrejken 1969-70.

1970-talets vänstervåg resulterade i att vänsteroppositionen kring Offensiv växte inom SSU och socialdemokratin som vid denna tidpunkt var ett helt annat parti än idag.

Den styrande högern inom S svarade med att utesluta alla med kopplingar till Offensiv ur S och SSU.Under 1980-talet organiserade vi fortsatt som en tidningsorganisation, Offensiv. 1993 bytte vi namn till Arbetarförbundet Offensiv.

1991 valdes Offensiv-medlemmar in i Umeå kommunfullmäktige med tre mandat via en Socialdemokratisk spränglista.

Efter perioden 1991-94 tvingades den hatade borgerliga regeringen under Carl Bildt bort och högerregeringens rasistiska stödparti Ny Demokrati åkte ur riksdagen. En fortsatt högerpolitik cementerades av Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet. Under perioden 1994-98 slog S-regeringen som statsminister Göran Persson skröt om ”världsrekord i budgetåtstramning”.

Under Offensivs ledning spreds en ny ungdomsrörelse över landet genom Elevkampanjen. 1995 organiserades fyra protestdagar med 45 000 elever i form av skolstrejker. På över 50 orter demonstrerade elever mot sänkningen av barn- och studiebidraget. Elevprotesterna inspirerade även arbetargrupper och arbetslösa.

1996 fortsatte protesterna mot den socialdemokratiska regeringen genom Upprop för Rättvisa.  Rättvisemarscher fortsatte under våren 1997 med lokala segrar. 

På hösten 1997 bildades Rättvisepartiet Socialisterna samtidigt med beslutet att tidningen Offensiv från oktober samma år skulle bli en veckotidning. 

2002 valdes partiet in i Luleå kommunfullmäktige med två mandat, partiet tog även tre mandat i Umeå. 

RS var med och byggde upp elevkampanjer mot krig som den socialistiska delen av antikrigsrörelsen i början av 2000-talet. Mest framgångsrikt var Elever mot Krig 2003. När Bush anföll mot Irak den 20 mars 2003 organiserade Elever mot Krig skolstrejker och demonstrationer som samlade 17 000 elever i en rad städer runt om i landet.

Elever mot Krig växte till en av de största elevrörelserna någonsin i Sverige.

Rättvisepartiet Socialisterna fanns med när Flyktingamnesti 2005 bildades, var initiativtagare till Asylrörelsen och har varit ryggraden i asylkampen runt om i  landet. Vi har stoppat utvisningar genom blockader, fritagit flyktingar från förvar, drivit enskilda asylfall och kollektiv kamp för större grupper. 2017 var vi med och drev Elever mot utvisningar som hade en stor skolstrejk i solidaritet med de ensamkommande afghanernas långa sittstrejk och fortsättningen på den.

2006 blev RS invalda i Haninge kommunfullmäktige med två mandat. Vi ökade  till tre mandat i Luleå. Sammanlagt fick RS 6 723 röster i kommunvalet och tog åtta mandat.

I Luleå har RS drivit flera kamper, oftast i samarbete med kommunanställda kvinnor. Privatiseringen av kommunens städning stoppades och delade turer inom äldreomsorgen har avskaffats.

I flera välkända förorter har RS i allians med de boende drivit omfattande kampanjer. I en av många strider i Husby i norra Stockholm stoppades ett omfattande program av rivningar, lyxrenovering och hyreshöjningar. I Hammarkullen i nordöstra Göteborg är RS en drivande kraft som räddat fritidsgård, bibliotek, skolor och badhus har besvarats med stormöten och demonstrationer med hundratals deltagare.I Haninge kunde lokal kamp stoppa lunchavgifter på gymnasiet. Taklyftar i äldreomsorgen är ett annat resultat av RS arbete.

RS har under hela 2000-talet varit en aktiv och ibland ledande kraft i olika proteströrelse mot högerpolitik från Göteborgsaktionen 2001 mot EU-toppmötet, till kampen mot Reinfeldts omedelbara attacker på arbetslösa och sjuka, till Välfärd utan Vinst, Folkkampanjen för Gemensam Välfärd, En annan vård är möjlig och Välfärdsalliansen mot vinster i välfärden, nedskärningar och andra attacker. Vi agerar ofta för att förena olika rörelser, som när afghanerna talade på sopgubbarnas demonstration eller när Fridays For Futures appellerade till fackföreningar i Välfärdsalliansen.

En återkommande del av partiets arbete är kampen mot rasism där RS spelat en viktig roll i mobiliseringar som stoppat rasister och fascister. RS program handlar om att fysiskt stoppa fascisterna genom vårt antal som i Kärrtorp 2013 och Göteborg 2017 när 20 000 stoppade NMR, men också att koppla detta till kamp mot nedskärningar och högerpolitik som är rasismens grogrund.

Att delta och initiera kamp är inget som bara tillhör vår historia, utan en del av vårt dagliga arbete. Just nu är det färre stora kamper på grund av pandemin, men vi gör allt för att fortsätta organiseringen. Vi spelade en nyckelroll i kampen mot regeringen den 18 april och 12 september och siktar nu på en ny protestdag nästa år, vi ingriper i avtalsrörelsen, kampen mot inskränkningar i LAS, med nya antirasistiska initiativ på skolorna, i kampen för skolorna i Luleå med folkomröstning och många andra lokala frågor.

Återgå till toppen

Arne Johansson var med och startade Offensiv 1973. Här med Anton Nilssons memoarer i handen (Arne har skrivit förordet). Foto Unga Byggare

Skip to content