Internationella socialistiska nätverket ROSA bildat!

av ROSA International

Kvinnokampen mot högerpolitik måste vara global. Nedan följer grundnings-deklarationen för ROSA. Uppkallat efter den revolutionära socialisten Rosa Luxemburg och medborgarrättskämpen Rosa Parks är ROSA ett internationellt nätverk av socialistiska feminister, etablerat av kvinnor och HBTQ+-personer från International Socialist Alternative (ISA – där Rättvisepartiet Socialisterna är den svenska sektionen). Kontakta oss idag för att gå med i vårt nätverk och i kampen!

Över hela världen slår kvinnor tillbaka mot våld, diskriminering och förtryck. Det finns en växande medvetenhet om att det kapitalistiska systemet göder och skapar förtryck. Vi måste resa oss underifrån och stödja varandras kamper i alla länder. I den socialistiska pionjären Rosa Luxemburg och motståndshjälten Rosa Parks fotspår är vi som organiserar ROSA-nätverket socialistiska feminister och vi vill bidra till en gräsrotsmobilisering mot det kapitalistiska systemet och för en internationell kamp mot kvinnoförtryck.

Kvinnliga arbetare är hårt exploaterade under kapitalismen. Kvinnor tjänar 24 procent mindre än män globalt sett. De gör mer än 75 procent av det obetalda hushållsarbetet. Kvinnor utgör majoriteten av dagens fattiga. En av tre kvinnor världen över har upplevt någon form av fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Men det behöver inte vara så här!

I exempelvis Latinamerika och Ryssland har den enorma epidemin av kvinnomord blivit synliggjord och motarbetad av den växande feministiska rörelsen. Kontrollen över kvinnors kroppar sträcker sig från regeringars påtvingade klädkoder till begränsningar av rätten att fatta våra egna beslut vad gäller graviditet och föräldraskap, till maktutövande genom våldtäkt och sexuella trakasserier. En undertryckande, utdaterad syn på sexualitet stigmatiserar allt som finns utanför eller som skiljer sig från den heterosexuella normen. Vi lider alla av detta på ett eller annat sätt. Könsroller i dagens samhälle lär män från starten att ta mer utrymme och kvinnor att vara mer passiva.

Vi går samman och blir starka i vår gemensamma röst, vi rasar, vi kräver kontroll över våra egna kroppar. Kvinnokamper har vunnit några viktiga segrar under de senaste åren, som i de kollektiva kamperna såsom #MeToo, Ni Una Menos och andra som har höjt medvetenheten om sexuella trakasserier – vilket lett till strängare lagar och fackliga handlingsprogram i vissa länder. Strejker av arbetare på McDonalds och Google i den här frågan har varit avgörande i att visa hur vi kan vinna. På andra platser har det skett framsteg som införandet av rätten till abort eller avskaffandet av lagar om påtvingat äktenskap med sin våldtäktsman.

Men så fort rörelsen svalnar kommer förtrycket att öka igen. Exempel är bland annat domstolar som friar förövare och dömer offer för våldtäkt. Ett lagförslag om påtvingat äktenskap med sin våldtäktsman återinfördes i det turkiska parlamentet efter att det pressats tillbaka av rörelsen 2016. Militärer använder fortfarande våldtäkt som krigsvapen.

Kapitalister gör enorma vinster genom exploaterande lönearbete och särskilt förtryck av kvinnliga arbetare med sämre villkor och lägre löner. Regeringar slaktar välfärdsstaten tills den är nere på sina knän medan de rika och krigsmaskineriet badar i pengar. Människor vid makten främjar medvetet rasism, sexism och HBTQ+-förtryck för att ställa olika grupper mot varandra. Även i länder som varit ”progressiva” föregångare i världen sker det bakslag både vad gäller ökande klasskillnader och jämlikhet mellan könen. Det är inneboende i systemet.

Kapitalismen måste avskaffas. Det är ett system som använder och reproducerar ett patriarkalt könsförtryck och heteronormalitet varje dag genom att ge särskilt kvinnor och HBTQ+-personer lägre löner och sämre arbetsvillkor. Kapitalismen som system förlitar sig på massiv ojämlikhet och förstörelse, med pågående ekonomiska kriser. I det här ögonblicket spenderas enorma summor pengar på handelskrig för att avgöra vilken global makt ska kontrollera marknaden, vilken imperialistisk makt ska ha större utrymme att göra fattiga människor ännu fattigare och förstöra naturen och ursprungsbefolkningars rättigheter. Krig startas som ett resultat av den här maktkampen med död, lidande och flyktingströmmar i dess kölvatten. Och allt medan kapitalismen för oss närmare en total klimatkatastrof genom att fortsätta sin hänsynslösa plundring av naturen och släppa ut ännu mer växthusgaser.

Det kapitalistiska samhället skulle inte kunna fungera utan den stora mängder timmar som spenderas på obetalt arbete av kvinnor i hemmet. Många av dessa jobb skulle kunna utföras mer effektivt och mer miljövänligt om de organiserades kollektivt inom den offentliga sektorn, vilket skulle lätta bördan från främst kvinnors axlar.

Personer som USA:s president Donald Trump och Brasiliens president Jair Bolsonaro har hjälpt till att provocera fram massiv vrede och massrörelser mot deras sexistiska attityder. Emellertid är deras metod att attackera kvinnor för att fiska fram stöd från en liten, konservativ del av befolkningen ett tecken på svaghet, inte styrka.

Under 2019 skedde uppror mot nedskärningar, systematisk ojämlikhet och korruption i en mängd länder och det var ofta kvinnor som både organiserade och ledde dessa. Vissa rapporter hävdar att kvinnor utgjorde två tredjedelar av de som protesterade i Sudan och upp mot 40 procent av torgockupanterna i Irak. Feminismen har varit en spjutspets för och har fördjupat upproret i Libanon. Det chilenska feministiska musikuppträdandet mot våldtäkt och staten sprider sig som en löpeld över världen.

I en mängd exempel använder sig statliga styrkor av våldtäkt, eller förblindar människor med gummikulor för att stoppa dem från att resa sig. Detta är för att staten arbetar för att skydda inte bara nyliberalismen utan hela den kapitalistiska ekonomin och klassamhället. Vissa stater är genomsyrade av korruption, nationellt förtryck och religiös sekterism för att styra genom att söndra, medan andra så kallade demokratiska nationer skär ner på och privatiserar sjukvård och utbildning så att kvinnors och arbetares liv stressas sönder.

Personer som USA:s president Donald Trump och Brasiliens president Jair Bolsonaro har hjälpt till att provocera fram massiv vrede och massrörelser mot deras sexistiska attityder. Emellertid är deras metod att attackera kvinnor för att fiska fram stöd från en liten, konservativ del av befolkningen ett tecken på svaghet, inte styrka. Massrörelser kan sänka dessa regimer. Det är inte heller fallet att det finns utbrett stöd för deras trångsynthet. Generellt sett är majoriteten av världens människor arga över kapitalismens oförmåga att förse dem med en anständig levnadsstandard, och stödjer vänsterorienterad och till och med socialistisk politik. Det har inte funnits någon stabil, politisk kraft som kunnat ge uttryck för denna vrede, vilket i vissa fall har tillåtit högerpopulistiska eller reaktionära organisationer att fylla tomrummet. Att erbjuda svar och en väg framåt är en av uppgifterna för den globala kvinnorörelsen generellt och socialistiska feminister specifikt.

ROSA kämpar för demokratisk socialism, vilket inkluderar:

 • En lön som går att leva på, tillvidareanställnignar med garanterade timmar – för rätten till heltid. Avskaffa lönediskriminering och könsskillnaderna genom att avskaffa låga löner – ta det från företagens vinster, inte männens löner!
 • En rejäl minskning av heltidsarbetstiden utan minskade löner. Detta skulle förbättra hälsan och jämställdheten och ge jobb för alla. Anställningar måste vara trygga.
 • Välfärd för alla. Tillförlitlig socialförsäkring, föräldraförsäkring och pensioner.
 • Samhället borde vara ansvarigt för bra vård, gratis utbildning och barnomsorg, en värdig ålderdom, enkel och billig tillgång till basala nödvändigheter såsom vatten, sanitära artiklar, värme och elektricitet. Familjen ska inte vara en källa till ojämlikhet. Vi behöver en förändring som startar nu men som kommer att behöva en omvandling av hela samhället för att fullföljas.
 • Kamp för kollektivt ägda bostäder av bra kvalitet och till bra pris liksom gratis, säker och miljövänlig kollektivtrafik – vi kan inte förlita oss på den privata sektorn!
 • Stoppa objektifieringen av kvinnor, kämpa för kontroll över den egna kroppen och för kvinnors rätt att välja. Mot kvinnohandel och exploatering i alla dess former.
 • Kamp mot sexuella trakasserier, könsvåld och objektifiering måste nå alla delar av samhället – från sexualundervisningen i skolan till särskild utbildning för socialarbetare, vårdpersonal, polis, domstolar och fackföreningar.
 • Ner med alla patriarkala lagar och könsbaserad diskriminering – för avskaffandet av religiösa domstolar och en separation av religion och stat. Arbetarklassen, inklusive kvinno-, fack- och samhällsorganisationer borde ha demokratisk kontroll över domare och polisen för att försäkra att de verkligen levererar rättvisa.
 • Finansföretag såsom multinationella företag och banker måste ägas kollektivt av samhället och vara demokratiskt styrda underifrån av arbetarklassen och fattiga.
 • Samhället borde styras demokratiskt underifrån på alla nivåer, med valda representanter utan privilegier och med total transparens.
 • En total omvandling av samhället. Flytta resurserna från nyckelsektorer inom ekonomin, inklusive banker och storföretag, till offentligt ägande för att skapa en ekonomi fri från fossilbränsleutsläpp och kapabel att utplåna fattigdom och allt förtryck. Ekonomin måste vara planerad och kontrollerad av arbetarna.
 • För en socialistisk värld för fred och välfärd och mot hierarki och förtryck. Låt människor leva i harmoni med varandra, med ekosystemen, djurlivet och naturen som helhet. I en socialistisk värld kommer vi kunna utvecklas som människor, fria från begränsande könsroller och sexuellt förtryck.

Det är tydligt att liberala feministiska idéer om att få fler kvinnor in i parlamenten och styrelserummen är en total återvändsgränd. Kvinnliga ledare såsom Theresa May i Storbritannien, Angela Merkel i Tyskland och Christine Lagarde som direktör för IMF har alla stöttat brutala nedskärningsprogram som har skadat livkvalitén, möjligheterna och rättigheterna för arbetarklasskvinnor. Vi måste förändra systemet för att uppnå äkta jämlikhet, snarare än att bara lägga till fler kvinnor i positioner inom den förtryckande klassen. Kampen för att vinna genuin systemförändring kräver att arbetarklasspersoner av alla kön enar sig och kämpar för förbättringar i allas våra liv.

ROSA arbetar för kämpande kvinno-, HBTQ+ och arbetar-rörelser som sätter socialistisk feminism och antirasism i förgrunden. Varje form av sexism eller fördomar splittrar arbetarklassen, försvagar kampen och måste bekämpas målmedvetet. Socialistiska feminister inkluderar arbetare av alla kön – kamp och diskussioner kommer att höja medvetenheten.

Under strejker måste vi se till att vi slår mot systemet där det har störst påverkan – att stoppa produktionen och därmed vinsterna. Storföretag har den verkliga makten över samhället och det är det vi måste utmana.

ROSA arbetar för kämpande kvinno-, HBTQ+ och arbetar-rörelser som sätter socialistisk feminism och antirasism i förgrunden. Varje form av sexism eller fördomar splittrar arbetarklassen, försvagar kampen och måste bekämpas målmedvetet.

Arbetarklassen har en unik och kraftfull position eftersom vi är produktionens mittpunkt. Att vägra arbeta genom strejker och andra kampformer är ett sätt att utöva den makten, vilket kan få hela länder att stå still. Med arbetarklass menar vi alla de som behöver söka betalt arbete (inom den formella ekonomin och den informella sektorn) som sin enda inkomstkälla, inklusive deras familjer.

Strejker som stoppar ekonomin är inte tillräckligt. Där massrörelser och strejker sker måste vi gå vidare med att bygga kommitteer där människor är involverade i att bestämma hur inte bara rörelsen ska styras, utan samhället som helhet, och att bygga vidare mot att utmana statens politiska makt.

Traditionen med den Internationella Kvinnodagen 8 mars inkluderar den ryska revolutionen, som startade just den dagen när kvinnliga textilarbetare gick ut i strejk. Detta ledde vidare till en revolution där arbetarklassen tog makten i oktober 1917.

Idag sprids internationalism och kvinnokamp över hela världen. Internationell socialistisk feminism kommer att växa och förenas med arbetarkamp, antirasistisk kamp och klimatkamp. Med arbetarklassen i förgrunden kommer detta att bli en ostoppbar kraft.

 • Protestera runt om i världen på Internationella Kvinnodagen 8 mars. Masskamp och strejker på skolor och arbetsplatser närhelst det är möjligt.
 • För demokratiska, kämpande fackföreningar som kämpar för kvinnors rättigheter varje dag året om.
 • Bygg socialistiska feministiska kommittéer i skolor, på arbetsplatser och i andra samhällsgemenskaper närhelst problem och kamp bryter ut.
 • Bygg en försvarskamp mot högerextremister, reaktionärer, religiösa fundamentalister och det statliga våldet.
 • Delta i arbetet med att forma nya politiska partier som ett verktyg för att ena arbetarklassen och alla förtryckta folk, som kämpar för ett socialistiskt program med målet att störta kapitalismen.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!