Kommission för hyreshöjningar

Det är en kommission som bara vill höja hyrorna ännu mer. Upp till kamp! (Foto: Natalia Medina)

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

I tisdags, den 6 juli, dagen innan riksdagen skulle rösta om Stefan Löfven och Socialdemokraterna på nytt ska få uppdraget att bilda regering, överlämnade den statliga Hyreskommissionen sitt betänkande om hur läge och kvalitet ska få större påverkan på hyran. 

Hyreskommissionens uppdrag var enligt januariavtalets punkt 44 att utarbeta förslag som betyder att ”lägenheternas kvalitet och läge få ett större genomslag i hyressättningen.” Det vill säga ge den så kallade marknaden större inflytande över hyran.
De förslag som Hyreskommissionen lägger fram innebär hyreshöjningar. Hela betänkandet genomsyras dessutom av hyllningar till ”marknaden” och grundlösa påståenden om att det i själva verket är hyresgästerna som önskar hyreshöjningar och inte värdarna.
Hyreskommissionens betänkande kan beskrivas som en partsinlaga för Fastighetsägarna som länge hävdat att ”hushållens värderingar av olika boendeegenskaper inte har fått slå igenom i hyressättningen”. 
Hyreskommissionens betänkande ger uttryck för samma önskan, även om ordvalen är annorlunda och formuleringarna osedvanligt krångliga. I betänkandet sägs exempelvis att om ”hyresstrukturerna på ett bättre sätt ska återspegla boendekonsumenternas allmänna värderingar behöver de kollektivt förhandlade parterna låta lägenheternas varierande bruksvärden få genomslag i hyrorna. Därmed kan platta hyresstrukturer, som hyressättningen historiskt sett har skapat, korrigeras.”

Hyreskommissionens betänkande är drygt 430 sidor lång, men rymmer ändå inga beräkningar om hur mycket hyran kommer att höjas om läge och kvalité, som redan driver hyrorna uppåt, får ett större genomslag i hyressättningen. Det enda som sägs är att: 
”En hyressättning som bättre återspeglar hyresgästernas värderingar kan medföra långsiktiga hyreshöjningar inom vissa orter där sådana värderingar idag inte har fått genomslag” samt att: ”Hyreshöjningar i vissa bestånd, och på vissa orter, kan dock bidra till behov som kan leda till ökade utbetalningar ur socialförsäkringssystemen, i form av ett ökat behov av bostadsbidrag och bostadstillägg”.
Men hur stora hyreshöjningar som hotar framgår av att Hyreskommissionen lyfter fram att: 
”Nyare lägenheter och lägenheter som under de senaste 10 till 15 åren har genomgått upprustningar har däremot ofta hyresstrukturer som i högre grad speglar deras kvaliteter. På flera orter har lägesfaktorn därigenom fått ett större genomslag i hyressättningen. I de äldre bostadsbestånden finns dock fortfarande hyresstrukturer som, främst i centrala och attraktiva lägen, uppvisar relativt sett låga hyresnivåer i jämförelse med lägenheter i mindre attraktiva områden.”
Det är som om chockhöjda hyror efter påstådda renoveringar och renovräkningar inte existerar. Klassföraktet lyser också igenom i formuleringar som: 
”Betalningsviljan för kvaliteter skiljer sig åt beroende på hushållens inkomstnivå. Höginkomsttagare har en betydligt högre betalningsvilja för vissa typer av kvaliteter. Låginkomsttagare värderar inte centralitet och andra kvaliteter lika högt som hushåll med högre inkomster”.

Hyreskommissionen vill att det som finns kvar av bruksvärdesprincipen – likvärdiga lägenheter ska ha likvärdig hyra – ska reduceras till ett antal läge- och kvalitetsfaktorer som det ytterst blir upp till ”marknaden” att definiera. 
Vidare ”kan hyresnämnden enligt förslaget bestämma vilka bruksvärdesfaktorer som nämnden anser vara viktiga, och också tillmäta dessa faktorer ett värde i pengar som avviker från de förhandlande parternas bedömning. Den statliga hyresnämnden ges därmed ett helt nytt mandat och får en helt ny roll”, som Hyresgästföreningens Margareta Björkvald skriver i ett särskilt yttrande.
• Släng Hyreskommissionens betänkande i papperskorgen.

DIGITAL PROTEST MOT HYRESKOMMISSIONENS BETÄNKANDE
Kampanjen Nej till marknadshyra anordnar aktiviteter, protestdagar och motstånd mot alla försämringar för hyresgäster. Nu organiserar kampanjen en digital protest den 13 juni mot en kommission som bara vill höja hyrorna ännu mer. Ta en selfie med taggen #nejtillmarknadshyra och sprid kampanjen offensivt denna dag. För mer info om protesten, gå in på Facebooksidan ”Nej till marknadshyra” och hemsidan raddahyresratterna.se.
KOM MED I KAMPEN du också!
INFO raddahyresratterna.se 
MEJLA nejtillmarknadshyra@gmail.com

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!