Socialistiskt alternativ mot kommunernas nedskärningar

RS spelade en nyckelroll i den historiska och mångåriga skolkampen i Luleå som vann flera viktiga segrar i kampen mot kommunens stordrifts- och nedskärningsplaner (Foto: Jonas Brännberg).

av Liv Shange Moyo // Artikel i Offensiv

Ständigt springa fortare, inte räcka till, jaga sekunder under piskan från kraven om att ”spara” och ”effektivisera” – så ser verkligheten ut för de hundratusentals, till största delen kvinnor, som arbetar i äldrevård, förskola, skola, och andra kommunala verksamheter. Måste det vara så här? Nej. Samhället är rikare än någonsin. Det som fattas är kamprörelser för att omfördela resurserna efter de verkliga behoven – från skatteparadis och börskasinon till många fler anställda i välfärden på rimliga villkor, en seriös klimatomställning – och ett politiskt parti som är en del av masskampen och kan ge den röst.

Alla de partier som idag styr kommunerna (liksom regionerna och riket) finner sig i de snäva budgetramarna och försöker lösa ekvationen genom att skära, privatisera, stänga ned och centralisera, och kanske någon gång höja skatten lite. 
Även om coronastimulanserna från staten innebär lite långsammare takt i nedskärningarna är det mesta åter till det normala i kommunerna – framtidens ”välfärd” ska lösas genom att personalen jobbar längre (helst i graven), springer fortare, eller ersätts med maskiner (”digitalisering”).

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) arbetar för att bryta det här dödläget. I Luleå kommun har RS två platser i fullmäktige, som vi sen 2002 använt för att stötta och pusha proteströrelser. 
Med vårt alternativa förslag till kommunal budget visar vi varje år hur det skulle kunna vara annorlunda – att låta de viktiga behoven kommunen har hand om få kosta, ta strid för mer resurser när nuvarande statsbidrag och skatter inte räcker till, och kämpa för en socialistisk värld där användandet av hela samhället planeras och bestäms demokratiskt.
Det här är en sammanfattning av vårt förslag till ”strategisk plan och budget” för åren 2022-24.

Vi vägrar skära ned – för satsningar efter behoven!

RS vägrar acceptera budgetramar som inte har plats för verklighetens behov – vi vägrar skära ned. Istället visar vi hur Luleå kommun redan 2022 skulle kunna börja den absolut nödvändiga satsningen på vård, skola, klimatomställning och bättre arbetsvillkor genom att skära ned på de styrande politikernas förmåner, sluta smöra för direktörerna och strössla pengar på konsulter. 
Vi visar också att en kommunal budget i linje med behoven i form av äldrevård, utbildning, barnomsorg, bostäder, klimatomställning och arbete med andra viktiga samhällsfrågor som att jobba mot klassklyftor och förtryck är omöjlig på sikt om inte den ojämlika fördelningen i hela samhället ändras i grunden.

Vård och omsorg måste få kosta!

RS vill satsa stort på att öka personaltätheten i äldrevården (vård- och omsorgsboenden samt hemtjänst) och samtidigt införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön – det behövs för en värdig vård och en arbetsmiljö du inte blir sjuk av. Genom att starta pilotprojekt på två Vård- och omsorgsboenden (VOB) och två hemtjänstgrupper 2022 skulle lärdomar kunna dras för en helomläggning från och med 2024.
Kortare arbetstid behöver kombineras med våra andra förslag: 200 nyanställda undersköterskor och vårdbiträden, en fast vikariepool och stora utbildningsinsatser.
Vi vill också ställa om schema­läggningen – istället för ”centralt schemastöd” och press som innebär bland annat delade turer, långpass med 14 timmar på arbetsplatsen, tungt helgjobb, och minutscheman i hemtjänsten, behöver vårdpersonalen på varje arbetsplats få tid avsatt för att själva lägga scheman enligt de samlade behoven. 
Kortare arbetstid och ökat inflytande över arbetssituationen skulle innebära bättre hälsa för personalen, vilket förutom allt annat skulle vara en verklig besparing för kommunkassan.

Mer personal och bättre arbetsmiljö i skola och förskola!

Luleås historiska skolkamp har tvingat S och M att backa från flera av sina storskoleplaner, men nedläggningar av bland andra Vitåskolan har varit smärtsamma bakslag, och i delar finns stordriftsplanerna kvar.
RS vill låta personal, föräldrar och barn tillsammans med andra berörda vara vägledande i att ta fram en ny utvecklingsplan för skola och förskola. Istället för att sälja Vitåskolan föreslår vi att den återöppnas i kommunal regi, liksom Kyrkbyskolan och förskolan i Ängesbyn – i ett första skede.
Istället för nedläggningar och stordrift vill vi satsa på mindre elevgrupper och förbättrad arbetsmiljö genom ökad personaltäthet i förskola, skola och fritids, med 60 miljoner kronor till personalförstärkningar under budgetens tre år. Vi vill också göra en rejäl översyn av digitalisering och dokumentation som nu riskerar att bli ytterligare en stressfaktor som bidrar till arbetsrelaterad ohälsa.
Både barn med NPF-diagnoser och många andra i ett allt brutalare och orättvisare klassamhälle behöver extra stöd, till exempel i form av läxhjälp på skoltid. Vi vill anställa (och utbilda vid behov) resurspersonal/elevassistenter för 5, 10 respektive 20 miljoner kronor under budgetens tre år.

Satsa på ungas trygghet!

RS förslag om fler vuxna i skolan, i fritids- och kulturverksamhet, med fler pedagoger, elevvårdande och -stödjande personal samt tid att verkligen se varje barn och ung person handlar också om att kommunen behöver använda sina resurser till att vara en motkraft till det tryck som många unga är under i det allt mer uppsplittrat samhälle som årtionden av skenande klassklyftor har skapat.
Resultaten syns i ökad ojämlikhet i skolresultat och bostadssituation, i utanförskap och hopplöshet samt i psykisk ohälsa, och en vardag där rasism, sexism och hbtq+-fobi är normala inslag.
RS vill också att kommunen startar ett team av fältassistenter med fokus på unga, och testar att införa hemstödjare som kan göra ”hemma hos”-insatser i barnfamiljer som behöver extra stöd av olika slag. Gratis simskola är en livsviktig jämlikhetsfråga vi har drivit länge. Vi slopar såklart ”effektiviseringarna” både på skolan, fritid, kultur och socialtjänsten. Fritidsgårdar för unga och drogfria mötesplatser för alla åldrar behövs i hela kommunen.

Våra KF-platser agerar megafoner åt kampen vi bygger och stöttar utanför kommunhusets salar (Foto: Jonas Brännberg).

Mot sexism, rasism och hbtq+-fobi!

RS vill också starta en utbildningssatsning, genom skolan, fritidsgårdar och föreningsverksamhet för att motverka sexism, rasism och hbtq+-fobi. Kommunen behöver ett starkt fokus på samtycke i sex och relationer, allas rätt till kontroll över sin egen kropp, liv och sexualitet, fakta om mäns våld mot kvinnor, samt om rasismens och hbtq+-fobins uttryck, rötter och effekter.
Alla i kommunens verksamheter behöver ha kunskap om hur mäns våld mot kvinnor tar sig uttryck och hur de ska agera vid oro. Personal kan behöva mer kunskap om hur de når fram till och hjälper den som är utsatt för våld i en nära relation eller hedersförtryck, och hur de agerar vid sekretess vid skyddad identitet för gömda kvinnor.
Att motverka diskriminering, trakasserier, våld och förtryck är inte bara en kunskapsfråga. Det handlar också om att gå samman och säga ifrån, om att ha resurser för att räcka till i sitt arbete och en bra arbetsmiljö som uppmuntrar till engagemang – det hänger alltså ihop med våra krav på mer personal på bättre villkor.
RS satsningar på höjd lägstalön, kortare arbetstid, bättre inkomst, bättre arbetsmiljö och hälsa inom kvinnodominerade yrken i äldrevård, omsorg, skola och förskola handlar också om att stärka kvinnors ställning i samhället, att motverka nedvärderingen och skapa en starkare grund för att inte ta skit varken på arbetsplatsen eller i hemmet, där huvudparten av mäns våld mot kvinnor sker.

Bostad åt alla!

Vi vill att kommunen gör allt den kan för att få slut på hemlöshet, bostadsbrist och trångboddhet. Stopp för utförsäljning av hyresrätter till privata spekulanter som ofta genomför hutlösa hyreshöjningar i samband med renovering. Återkommunalisera istället privatiserade hyresrätter.
RS vill också ge Lulebo i uppdrag att bygga klimatsmarta och billiga hyresrätter i hela kommunen. Både Lulebos och övriga fastigheter behöver en klimatöversyn och -renoveringar, till exempel för att spara energi, införa gemensamheter som bil- och verktygspooler, och anpassa till nya förhållanden. Vi kräver ett natthärbärge som har öppet året runt för Luleås mest utsatta – oavsett ursprung (idag utestängs EU-migranter).
Vi går emot den privatisering av LSS-boende som S och M vill genomföra med stöd av de andra högerpartierna, liksom alla privatiseringar.

Klimatomställningsresurser behövs – NU!

Klimatförändringarna hotar mänsklighetens framtid. Luleå kommun är ett litet hörn av världen, men RS vill se till att kommunen gör allt den kan för att vända utvecklingen och visa vägen.
I vår budget föreslår vi bland annat att kommunen ska anta en koldioxidbudget som lägger upp för fossilfri verksamhet senast år 2030, satsa på att få fler att ta buss istället för bil genom att ge LLT 35 miljoner kronor extra för halverat biljettpris och minskad klimatpåverkan, med målet avgiftsfri och fossilfri kollektivtrafik 2026; och införa ett moratorium på avverkning av kommunens skog (utom för eget bruk) för att hålla kvar koldioxiden i mark och växtlighet, och planera för hyggesfria metoder.
Vi vill också starta ett projekt för ekologisk egenproduktion av grönsaker för kommunens verksamheter, öka andelen vegetariska skolmåltider i samråd med eleverna med målet att nå minst hälften år 2024, och göra en stor dialog/utbildningssatsning för att förankra omställningen hos luleborna.
RS vill att kommunen investerar i en samlastningscentral för att samordna, reducera och klimatanpassa transporterna i kommunen; i att bevara och utöka sina naturreservat; och i bättre infrastruktur för cykel, el- och gasfordon. Vi säger nej till nya stora biltrafikleder – nya industrier borde istället kopplas upp mot järnväg och hamn.
Att börja införa sex timmars arbetsdag är ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle, där det finns mer tid att gå, cykla, åka kollektivt och för engagemang. För att på riktigt ha en chans att stoppa den klimatkatastrof som redan är i rullning behövs masskamp för att lägga om industri, jordbruk och hela organisationen av samhället – ett systemskifte från kapitalismens vinstjakt till ett socialistiskt samhälle där resurserna ägs och fördelas demokratiskt enligt män­niskors och naturens behov.

Förtroendevalda på arbetarlön!

Samtidigt som de ”effektiviserar” och stänger ned har kommunledningen gett mer åt de som har – inklusive sig själva – med höjda kommunalrådslöner och ett ”oppositionsråd”. Även om Luleås nya S-ledning har en mer ”ödmjuk image” än under Niklas Nordströms VIP-regim, och att pandemin har hållit tillbaka något, finns grundproblemet kvar – politiker som lever långt från arbetarklassens villkor, och hyr in lika verklighetsfrånvända konsulter för att legitimera fortsatt ökade klyftor.
År 2020 la kommunen över 100 miljoner kronor på konsulter (både drift och investeringar). RS budgetförslag drar ned på betalandet av konsulter med 12, 13 respektive 14 miljoner kronor år 2022-2024 (gäller hela kommunen). Vi föreslår köpstopp för så kallad ”strategisk rådgivning”, coachning och liknande ”management consulting” och en översyn av alla konsultavtal. Med våra förslag om mer egen utrustning kan mer verksamhet utföras i egen regi.
Vi tror att mycket positiv inno­vation kommer att födas ur de personalförstärkningar och frigörande omorganiseringar vi föreslår inom kommunens stora verksamheter, utan att hyra in lika mycket konsulter. På liknande sätt vill vi dra ned på så kallade ”strategiska utvecklingsinsatser”, liksom på anslagen till ”digital utveckling” som är ur proportion med behoven av mer folk i verksamheten.
Vi vägrar låta pengar som behövs i exempelvis skola och omsorg trollas bort på att krama storföretag eller smörja direktörer och tar bort så kallade ”näringsfrämjande åtgärder” och elitsponsring, och minskar anslagen för marknadsföring och ”kommunikation”, alltså förskönande reklam och lobbyverksamhet.
Vi föreslår också att Kommunrevisionen, den granskande makten i kommunen, får mer resurser för friare händer att göra fler och djupare granskningar.
RS står för att politiker ska dela väljarnas villkor. Därför föreslår vi att det är medianlönen hos en anställd i kommunen som ska vara utgångspunkt för arvodena till förtroendevalda i Luleå. Alltså cirka 30,000 kronor i månaden till kommunalråden och andra heltidspolitiker (istället för 66-74,000 kronor som idag), hälften till oppositionens gruppledare. Vi skär ned kommunalråden från tre till två.
Genom att sänka politikerarvoden som vi föreslår och minska partistödet skulle drygt 19 miljoner kronor kunna sparas 2022.

RS fullmäktigeplatser är ett verktyg för att tillsammans med luleborna kämpa för pengarna tillbaka till välfärden och människors verkliga behov.

Kämpa tillsammans för resurserna som behövs!

RS vill stoppa alla nedskärningar på verksamheten och istället satsa stort där det behövs. Första året täcks kostnaderna för allt det här genom det kommunen får igen i lägre sjukskrivningar, mer bussresande, stopp för politikerförmåner och meningslösa utgifter med mera. 
Men för att det ska fortsätta behövs mer pengar till kommunen – därför är vår viktigaste uppgift att vara med och kämpa för en omfördelning, och vår budget bygger på en kampanj för ökade statsbidrag. Luleå kommun behöver 250 miljoner mer i statsbidrag år 2024 för att kunna genomföra det vi föreslår.
Det kan jämföras med att Luleå skulle ha haft 266 miljoner kronor mer i statsbidrag 2022 om de legat kvar på samma nivå som år 1980! 250 miljoner mer till Luleå motsvarar 44 miljarder kronor i ökade statsbidrag till alla kommuner och regioner tillsammans. Det kan jämföras med de över 200 miljarder som Sveriges 30 största börsbolag delade ut till miljardärerna förra året.
Behovet av ett välfärdsuppror, en samordnad kamprörelse för en omfördelning av samhällets resurser, har aldrig varit större.

Kapitalismen är ohållbar – svaret är socialism

Luleå sägs vara en av kommunerna med bäst förutsättningar, i ett mycket rikt land. ”Det går bra nu” har blivit ett mantra, inte minst i tävlan om ”gröna” industrisatsningar. Ändå har Luleå, enligt styrande S och M, inte råd med skolor och förskolor i levande stadsdelar och byar, med rimliga arbets- och livsvillkor i hemtjänsten eller med någon seriös klimatsatsning. 
Detsamma gäller för varje parti som förvaltar det kapitalistiska systemet, ett system där de super­rikas vinst prioriteras över allt annat – de har inget annat att erbjuda än ”effektiviseringar” som en evig lag, att slita sig sjuk på jobbet, ökade klyftor – medan de sparkar nedåt på flyktingar, hemlösa och sjukskrivna och ignorerar klimathotet mot vår existens.
RS svar är att då har vi inte råd med det här systemet. RS fullmäktigeplatser är ett verktyg för att tillsammans med luleborna kämpa för pengarna tillbaka till välfärden och människors verkliga behov – från storföretagens och -bankernas supervinster, utförsäljningar, privatiseringar och vinster i välfärden, de superrikas skattesänkningar, RUT-bidrag, upprustning av militär och krigshets.
Det enda hållbara är att det här systemet måste avskaffas och ersättas med en demokratisk socialistisk värld.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!