Regeringen säljer ut universiteten

2013-09-13 10:27:23
Regeringen vill att en rad statliga universitet ska omvandlas till högskolestiftelser. Detta innebär en marknadsanpassning, det sägs rakt ut av regeringen, och privatisering av universiteten.
KTH (Tekniska högskolan i Stockholm) är ett av de universitet som riskeras att omvandlas till högskolestiftelse. KTH:s styrelseordförande är Börje Ekholm, vd för Wallenbergarnas Investor och en ivrig förespråkare för vinster i välfärden. Han kan nog beskrivas som jävig i en diskussion om KTH:s framtid.


Just efter midsommarhelgen och lag-om till personalens semestersäsong skickade Regeringskansliet den 2 ­juni ut den i högsta grad politiska remissen Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49).
Sveriges universitet & högskoleförbund (SUHF) reagerade omedelbart på den korta remisstiden och i en skrivelse till regeringen, undertecknad av dess ordförande Pam Fredman, kräver SUHF förlängd remisstid fram till 19 december för att analysera och ta ställning till ”bl a juridiska och arbetsrättsliga aspekter”.
KTH:s skolor har hittills inte lämnat någon som helst information till sin personal om att remissen ­existerar, den är tänkt att behandlas på KTH.
Högskolestiftelseremissen är i grunden en ideologisk fråga som ­politiskt drivs av alliansregeringen.
Det fackförbund jag tillhör, Fackförbundet ST, har på sin kongress   2012 uttalat att: ”ST anser att univer­sitet och högskolor skall vara statliga myndigheter. Skälen till detta är ­flera. Myndighetsformen garanterar ­tydlig styrning och stor frihet. Det skapar goda förutsättningar för lärosätena att själva styra och fördela resurser när det gäller forskning och utbildning. Den säkerställer också transparens och klara regelverk vid anställning och beslut. Den ger även god grund för jämförbarhet och rättssäkerhet” (Kongress 2010: Policy och verksamhetsinriktning 2012-2016).
Fackförbundet ST är således motståndare till att omvandla vissa universitet och högskolor i privaträttslig verksamhetsform, s k högskolestiftelser. Med högskolestiftelser vill alliansregeringen få en början till en uppdelning av universitet och högskolor i ett A och B-lag, där endast lärosäten med ekonomisk stabilitet, god studenttillströmning och välutvecklad forskning med ­internationell genomslagskraft kan komma i ­fråga. Dessutom hotas den akademiska kvalitén och integriteten, vilket väl framgår av analysen i http://academicrightswatch.se/?page_id=46

Regeringen försöker politiskt  motivera förslaget om högskolestiftelser genom allmänna banaliteter  som att ”universitet och ­högskolorna har … en särskild roll i samhället”; De ”agerar på en marknad, vilket innebär att bl a lärosätena konkurrerar såväl nationellt som internationellt om de bästa studenterna, de bästa ­lärarna och de bästa orsakerna”; ”Omvärld­ens förändringar ställer vidare krav på ökad handlingsfrihet i form av en flexibel organisation och snabbt beslutfattande. Starka och ­självständiga lärosäten har bättre förutsättningar att klara sig i internationella sammanhang”.
Men ingenstans förklaras och ­definieras i remissen denna oemotståndliga globalisering och internationalisering, och slutsatsen dras utan några som helst vetenskapliga belägg för ”att det för några lärosäten finns behov av en ny verksamhetsform som är bättre anpassad efter de villkor som råder i omvärlden för att kunna konkurrera internationellt”.

I själva verket är förslaget till högskolestiftelser en logisk följd av avregleringen som följt i den s k autonomipropositionens spår (se Ds 2013: 49, s 46), som i sin tur är en ­nyliberal ideologiskt betingad politik som bl a drivs av Europeiska rådet. Inom akademin går denna avreglering under benämningen New Public Management (NPM). Ekonomisk och administrativ frihet för universitetsledningarna gynnas på bekostnad av den akademiska friheten för personalen.
Behandlingen av remissen får en   särskild global dimension genom US ordförande Börje Ekholm. Ekholm kan inte förväntas ha en öppen och ojävig position.
Ekholm är vd för Wallenberg kontrollerade Investor. Investor och Ekholm är mycket aktiva på riskkapital­marknaden. Investor är storägare i friskolekoncernen Kunskapsskolan och via sitt riskkapitalbolag EQT kontrollerar Investor friskolekoncernen Academedia. Investor äger även vårdföretaget Aleris, som nyligen exponerats i pressen i ett fall av vanvård.
Dessutom är Ekholm en av initiativtagarna till lobbyorganisationen Forum för Välfärd (se dn.se den 30 juni), vars styrelse säger sig vara ”besjälade av att Sverige tar sig an
de verkliga utmaningarna som den svenska välfärden står inför”. Ingår högskolestiftelser i denna utmaning?

Forum för Välfärds styrelse presenteras som: Carl Bennet, ordföran­de Getinge; Börje Ekholm, vd Inves­tor, Tekniska Högskolan; Anders Hamsten,  rektor Karolinska institutet; Chris Heister, landshövding Stockholms län, ordförande Swecare; Ulrica Messing, entreprenör tidigare statsråd; Eva Nordmark, ordförande TCO och Luleå tekniska universitet; Anna Ormstedt Lindgren, vd MedUniverse, styrelseledamot Sveriges Radio och Hemfrid; Magnus Tyreman, Nordenchef McKinsey & Co; Peter Wallenberg jr., vice ordförande Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, styrelseledamot Investor.
Ekholms globala utblick har också belönats genom att han var en av fem svenska deltagare i den informella och ljusskygga globala maktgruppen Bilderberggruppens möte i London i juni (www.bilderbergmeetings.org).
På Londonmötet träffade Ekholm västvärldens dominerande bank- och näringslivsledare, tongivande politiker på nationell och EU-nivå.
Kanske fick Ekholm tillfälle till att prata med Frankrikes tidigare utbild­ningsminister Valérie Precesse och den tidigare EU-kommissionären och idag ordföranden för Goldman Sachs International Peter D Sutherland.

Jan-Erik Gustafsson
(Docent KTH)

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!