Särskilt stöd avgörande för lärare

2014-08-28 17:27:18

foto: Broken Sword / flickr CC
Ökad lärartäthet, mindre krav på kontroll och resultatredovisning samt fler stödpersonal är vad lärarkåren i Haninge kommun efterfrågar.

Stress och en känsla av att vara otillräckliga, men även arbetsglädje och stolthet. Det uppger sig många lärare känna i rapporten Lärares arbete, som bygger på observationer och intervjuer från 9 kommunala grundskolor i Haninge kommun.

”Det som tycks ha allra störst inverkan på enskilda lärares upplevelse av sin arbetssituation är hur skolan kan stötta läraren i arbetet med elever i behov av särskilt stöd”.
Rapporten, som borde vara obligatorisk läsning för alla kommun- och skolpolitiker, är intressant för att den ger en så tydlig bild av lärares mångfacetterade arbete. Men den är också intressant för att den ställer frågan om vilka åtgärder som bör vidtas ”för att förbättra lärares möjlighet att lära eleverna allt de kan”.
Att överblicka lärarnas arbete är inte det lättaste då det ofta är mycket som händer samtidigt, olika moment ryms inom varandra samt att lärare ofta avbryts i det de gör för att sedan fortsätta vid ett senare tillfälle.

”Observationerna ger en indikation på att läraren störs av någon eller något omkring var tionde till tjugonde minut, oavsett vilken aktivitet som pågår”.
Här efterfrågas det bland annat mer sammanhängande planeringstid för lärarna.
”Bara de senaste fem åren har arbetsbördan ökat markant, fast det är svårt att säga exakt vad det är. Antalet vuxna per klass har minskat, men främst att man känner sig övervakad. /…/ Det finns ingen som litar på att jag vet att en elev uppnår målen, jag måste också bevisa det. Det är kanske ingen som frågar efter det, men jag måste göra det ändå för att känna att jag har gjort det jag ska, och att jag har det IFALL det efterfrågas”.

Ökad administration, till följd av ökade krav på kontroll och resultatredovisning är idag ett erkänt faktum till att lärarnas arbetsbörda ökat. När därtill IT-systemet krånglar blir det extra betungande. Att pappersarbetet under vissa perioder, såsom vid nationella prov och utvecklingssamtal, är så tidskrävande att det tränger undan tid för lektionsplaneringar hotar kvalitén på undervisningen. Här föreslås det bland annat mer tillgång till IT-support och att dokumentation, som inte fyller avsett syfte, antingen tas bort eller förändras.
Arbetsbördan för lärare kan variera betydligt beroende på elevsammansättningen i klasserna samt hur många och spridda klasser de har. Genomgående finns dock en efterfrågan på stödfunktioner, såsom resurser och elevassistenter, samt på fler lärare och speciallärare som kan dela på ansvaret i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge vet, efter dialog med skolpersonal, att det finns ett behov av att 240 nya lärare anställs i kommunen för att få upp lärartätheten och på så vis minska arbetsbördan. RS kräver också att ett nytt högstadium i Jordbro byggs. ■