Tunnel och buss bättre än ringleder

2007-10-09 09:30:34
Frågorna om luften och vägsystemen handlar om liv eller död. I Umeå rör det sig främst om trafikens effekter på utsläppen av kvävedioxid och uppkomsten av partiklar. Den 27/8 antog fullmäktige ett åtgärdsprogram. Men det är är helt baserat på statliga pengar till ringleder och saknar den målmedvetenhet som krävs för att andra åtgärder ska få den stora positiva effekt som faktiskt ligger inom räckhåll.

I centrala Umeå har utsläppen av kvävedioxid, under flera år, överskridit miljökvalitetsnormen (MKN). Kvävedioxid bidrar till växthuseffekten men antyder även förekomsten av andra, för människan direkt farliga, föroreningar. Sedan har vi partiklarna. Dessa beräknas leda till att ca 5 000 personer dör i förtid i Sverige, varje år. Umeå klarade gränsen för partiklar, man bara med ett nödrop! Forskare vid Karolinska Institutet anser att den koncentration av partiklar, som idag är tillåten, är för hög. Partiklarna skadar lungor och andra inre organ, främst hos barn. Sänks gränsen kommer även MKN att överskridas för partiklar, i centrala Umeå.
 
De för höga utsläppen av kvävedioxid har skett med kommunledningens goda minne. Det är främst två skäl som legat bakom detta. Dels den felaktiga uppfattningen att det först krävs statliga pengar, till nya vägpaket, innan man kan ta itu med utsläppen på allvar. Dels att MKN inte blev bindande förrän i januari 2006, och att kommunledningen därför inte behövde göra något dessförinnan. Men luft och trafik var inte mindre skadliga åren 1999 -2005, bara för att MKN blev bindande 2006! Oviljan att vidta åtgärder var så påtaglig att förra regeringen, i juni 2005, ålade kommuns ledning att utarbeta ett åtgärdsprogram.
 
Mest utsatt är V:a Esplanaden med sidogator. Ett nytt vägsystem måste därför leda bort trafik från Esplanaden. När det gäller väglösningar framhåller främst s, m, fp och kd ringleder som det självklara alternativet. Men Vägverkets utredning från 2001 visade bl a följande: en centrumtunnel under V:a Esplanaden (i samma riktning som Esplanaden) var den enda trafiklösning som verkligen skulle minska antalet fordon. Ringlederna innebar, trots enorma kostnader, en fortsatt ökning av trafiken på Esplanaden!
 
Den tunga trafiken står för tio procent av antalet fordon men för hälften av alla utsläpp. Utredningar visar att en centrumtunnel troligen avlastar V:a Esplanaden mer, även vad gäller tunga fordon, än den västra ringleden.
 
S, m, fp och kd försöker ibland hävda att utsläppen i centrala Umeå inte skulle minska med en
centrumtunnel, eftersom tunneln skulle dras i centrala Umeå. Detta är helt fel. Dels skulle mängden utsläpp minska med en centrumtunnel. Dels kan de utsläpp som produceras tas om hand, antingen via skorstenar eller med filter. Detta är fakta som måste ligga till grund för debatten om hur vägarna ska dras.
 
Men vad kan kommunen göra själv. För i skrivande stund vet ingen om det blir några statliga pengar, till någon form av vägpaket. En väldigt effektiv, och synnerligen billig, åtgärd är att samordna distributionen av varor till affärerna i centrala Umeå. Samdistribution skulle kunna minska antalet lastbilar i centrala Umeå med 300 – 350. Samdistribution innebär alltså ungefär samma avlastning som hela etapp 1 av ringledssystemet (350 – 400 lastbilar)! Skillnaden är bara den att samdistribution kostar några få miljoner medan Etapp 1 kostar hundratals miljoner! Och samdistribution innebär att behovet av 300 – 350 lastbilar helt försvinner, medan Etapp 1 innebär att lastbilarna omdirigeras till Kolbäcksleden, och där de drabbar alla de 10 000-tals människor som bor på östra och norra stadsdelarna!
 
En annan sällsynt effektiv åtgärd vore en kommunal skrotningspremie på 4 000 kr för alla gamla bilar i Umeå utan katalysatorrening. Detta skulle kosta kommunen ca 15 miljoner, men skulle kunna minska halten av kvävedioxid i luften med mellan 10-15 procent, en dramatisk förbättring! Om vi till detta även lägger bl a ökad satsning på kollektivtrafik, cykelnät och p-hus utanför centrumfyrkanten, så kommer Umeå väldigt långt på egen hand. Det gäller bl a för en minskning av trafiken i centrum, liksom för utsläppen av kvävedioxid och uppkomsten av partiklar. Åtgärderna måste genomföras  – med eller utan pengar från staten till nya vägpaket. Satsningar borde ha gjorts för 8 år sedan. Det finns absolut inget försvar för att inte, med all kraft, börja förverkliga dessa satsningar nu – IDAG!
 
Jan Hägglund,
ledamot kommunfullmäktige,
Rättvisepartiet Socialisterna

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!