Bevara våra folkbibliotek

2019-01-30 10:38:52

foto: RS Borås
Privatiseringar av biblioteken hotar att slå ut deras viktiga roll som mötesplats och informationscentrum tillgängligt för alla.

Folkbiblioteken har en viktig roll i samhället på så vis att de har ett public service-uppdrag för yttrandefrihet. Tanken med biblioteken är att de ska ge människor möjligheter att skaffa sig kunskap och information om exempelvis samhälleliga, ekonomiska, tekniska och naturvetenskapliga sammanhang för att kunna använda de demokratiska fri- och rättigheterna på ett kreativt och solidariskt sätt.

Bibliotekets utbud och tillgänglighet ska erbjuda upplevelser i olika former, ge uttrycksmöjligheter och skapa förutsättningar för engagemang.
Trots ljud- och bildmediers allt större roll är det språket och språkförståelsen som utgör grunden för vidareförmedling av kunskap och kultur. Förmågan att kunna tillgodogöra sig en text, och att själv kunna uttrycka sig, är avgörande för vår möjlighet att delta i samhällslivet och i samhällsförändringar.
Folkbiblioteken har sina föregångare i arbetarbiblioteken, som oftast inte var en egen byggnad, utan kunde vara ett rum i folkets hus eller en boklåda på någons cykel, som trampades runt mellan olika arbetarhem och samlingslokaler. Syftet var att arbetarklassen skulle ha tillgång till litteratur, inte minst politisk sådan. Skönlitterära böcker var och är viktiga, eftersom det på ett lättsamt sätt får upp läsvanan, och dessutom är det en rättighet att ha tillgång till kultur.

Ett sätt för kapitalismen att expandera är genom att lägga beslag på sådant som tidigare ägdes offentligt. I allt fler kommuner finns nu tankar om att privatisera folkbibliotek. Först ut blev folkbiblioteken i Nacka.
Folkbibliotekens roll som mötesplats i samhället och deras skyldighet att tillhandahålla information av olika slag är inte garanterade i privat regi. Dessutom kräver bibliotekens uppgift, att hjälpa personer med läshinder av olika slag och att tillhandahålla medier på olika språk, specialkunskaper. Just specialkompetens har de privata biblioteken i Nacka visat att de saknar.
Bibliotekspersonalen i Borås är mest bibliotekarier, men i Nacka ökas vinsterna genom att ersätta bibliotekarier med biblioteksassistenter – lite som att ersätta sjuksköterskor med undersköterskor.

För Axiell, som tog över driften av biblioteken, blev det en bra affär. Företaget hade redan förut närmast monopol på att leverera tekniska lösningar till folkbiblioteken. Axiell kontrollerar dessutom Elib, Nordens största leverantör av E-böcker till biblioteken. Självklart kan Axiell utnyttja denna ställning till att förändra utbudet på biblioteken.
På detta vis kommersialiseras inköpen. Att köpa in lättsmält underhållning och låna ut med korta lån blir mest lönsamt. Folkbibliotekens uppdrag att tillhandahålla ett utbud som är brett och djupt går om intet.
Den förkrossande majoriteten av bibliotekspersonal är motståndare till privatiseringarna. Det är också Sveriges författarförbund, som bland annat kritiserar att ett företag som Axiell, med monopolställning på marknaden, ska tillåtas ta över driften av folkbiblioteken, med stor risk för en partiskhet som rimmar illa med folkbibliotekens uppgift i ett demokratiskt samhälle.
Folkbiblioteken har också en roll som mötesplats i samhället och deras skyldighet att tillhandahålla information av olika slag är inte garanterade i privat regi. Det är också bibliotekens uppgift att hjälpa personer med läshinder av olika slag, och att tillhandahålla medier på olika språk – inklusive de fem erkända minoritetsspråken – kräver specialkunskaper.

Biblioteken har en samverkan som sker i det nätverk de svenska offentliga biblioteken bildar. Men denna samverkan bryts upp med privata bibliotek. Konkurrens försvårar samverkan och kommer att på sikt luckra upp det samarbete som finns mellan olika biblioteksformer.
De senaste decennierna har IT förändrat förutsättningarna för hur information produceras, förmedlas och tillgängliggörs. IT ger ökad tillgång till information, men medför också risk för vidgade informations- och kunskapsklyftor. Globalisering och en större kulturell mångfald innebär stora möjligheter till rörligt och givande kulturutbyte – men också mer makt till det växande mediamonopol och därpå följande likriktning.
Därför är det viktigt att folkbiblioteken stannar i offentlig ägo. Som så mycket annat skulle de må bra av ett större inflytande från biblioteksarbetarna, framför allt vad gäller bemanning och personalpolitik.
Inga folkbibliotek i Nacka hade blivit privatiserade om politikerna hade lyssnat till de som dagligen jobbar i verksamheten, eller om det funnits en maktfaktor som sett till att försvara tryggheten för bibliotekspersonalen och deras villkor.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!