Ett socialistiskt 8-punktsprogram för klimatet

av International Socialist Alternative // Artikel i Offensiv

Klimatkrisen och den ekologiska krisen är det största hotet mot mänskligheten. Detta kommer ovanpå och hänger samman med en mängd andra kriser: de fruktansvärda krigen i Ukraina, Jemen och på andra håll, de skyhöga energipriserna och inflationen, den pågående pandemin och det outhärdliga förtryck som miljarder människor utsätts för varje dag på grund av sitt kön, sin sexuella läggning, sitt ursprung eller sin hudfärg.
Klimattoppmötet COP26 visade återigen att den härskande klassen, deras regeringar och etablerade institutioner inte kommer och inte kan bekämpa klimatkrisen effektivt, och Stockholm+50 kommer inte att vara annorlunda. Istället för klimatskydd skapar de krig och förstörelse. Varför? Därför att just det system som de försvarar – kapitalismen – är roten till alla kriser och allt lidande. För att dölja systemets och sitt eget misslyckande blir greenwashingen från regeringen i Sverige, och andra länders styrande, allt mer intensiv.
De nödvändiga grundläggande förändringarna är dock möjliga. Klimatrörelsen visar den enorma potential som vi – ungdomar, arbetarklassen, fattiga och förtryckta – har om vi organiserar oss och kämpar för att vinna.
ISA är en internationell organisation bestående av revolutionära socialister i över 30 länder på alla kontinenter. Vi kämpar för ett slut på kapitalismen och imperialismen – mot alla kriser, krig och former av förtryck som detta sjuka system producerar.
Bli aktiv i ISA mot krig, klimatförstöring och kapitalism. Tiden för internationell socialistisk förändring är nu!

1) Investera i klimat, sjukvård och utbildning, inte i vapen!

Militarisering och krig dödar människor och klimatet. Medan regeringen nästan fördubblar militärbudgeten, ansöker om Natomedlemskap och bygger motorvägar kring Stockholm tillåts kollektivtrafiken förfalla, skogen kalhuggas och gruvlobbyn regera.
Vi behöver inte fler vapen. Vi behöver ett offentligt investeringsprogram utan motstycke för att minska utsläppen och skydda oss mot klimatrelaterade katastrofer, samt brådskande och långtgående åtgärder för att stoppa förstörelsen av vår planet.
Så skapas hållbara och välbetalda jobb i förnybar energi, i utökad, bättre och avgiftsfri kollektivtrafik i både städer och på landsbygden, i klimatrenovering av bostäder utan hyreschocker, i hållbart byggande av kvalitetsbostäder för alla, i återbruk och återvinning samt ett hållbart skogs- och jordbruk.

2) För grön energi till överkomliga priser. Nej till expansion av fossila bränslen eller kärnkraft.

Regeringarna och de styrande eliterna ökar produktionen av fossil- och kärnkraftsenergi och ökar importen av flytande naturgas under täckmantel av ”energioberoende”, vilket kommer att få förödande och dödliga effekter för människor över hela världen. Istället behöver vi massiva investeringar i överkomlig och hållbar offentlig energiproduktion för att minska utsläppen och få slut på energifattigdomen.
Alla måste garanteras ett liv fritt från fattigdom, förtryck och klimatförstöring, ett liv som tillgodoser människors behov och ger alla möjlighet att förverkliga sin kreativa och produktiva potential.
Rikedomen för detta finns, men den är i fel händer – världens miljardärer ökade sina förmögenheter med 5 biljoner dollar under pandemin! Som ett första steg måste vi beskatta de superrika, stänga skatteparadisen och låta bankerna och energibolagen övergå till demokratiskt offentligt ägande. Endast om vi, unga och arbetarklassen, kontrollerar och äger denna rikedom och infrastruktur kan vi använda den för att rädda planeten, våra liv och försörjningsmöjligheter.

3) Skydda jorden från företagens och imperialistisk exploatering.

Ohållbara gruvprojekt som Gallók och Norra Kärr, skogsbolagens kalhyggesskövling och investeringar i fossilprojekt och ohållbara biobränslen måste omedelbart stoppas. Dessa projekt plundrar inte bara naturen i de multinationella bolagens namn, utan är en mardröm för fattiga och urfolkssamhällen i Amerika, Afrika och på andra håll.
Den samiska kampen för överlevnad efter århundraden av kolonisering och upptrappad exploatering hänger ihop med klimatkampen, precis som den av ursprungsbefolkningen ledda kampen ”Stop Line 3” i Nordamerika och ”Struggle for Life” mot förstörelsen av Amazonas i Brasilien, till protesterna mot den Östafrikanska Råoljeledningen och aboriginernas kamp mot Adanis kolgruva i Australien: Den internationella klimatrörelsen måste förena sig i solidaritet med alla som gör motstånd mot destruktiv imperialistisk exploatering av viktiga livsmiljöer och samhällen.
Arbetarklassen i allmänhet, deras organisationer och lokalsamhällen, inte direktörer, bör ha kontroll över hur mark och resurser används. På så sätt kan vi garantera behoven och rättigheterna för ursprungsbefolkningen och alla arbetarklassamhällen – inklusive de som är ekonomiskt beroende av befintliga projekt för fossila bränslen – samt garanterade arbetstillfällen för alla.

4) Gemensam kamp mot systemet – återuppbygg en kämpande klimatrörelse.

Organisera gräsrotskommittéer för klimatstrejker av studenter och arbetare – organisera och mobilisera ditt samhälle, din skola, din arbetsplats och ditt fackförbund underifrån för att bygga upp en samordnad rörelse av protester och strejker som kan lamslå ekonomin och tvingar fram verkliga förändringar.
Skolstrejker och ungdomsledda aktioner för att sätta press på folkvalda är ett steg framåt, men räcker inte. Endast en rörelse som är kopplad till och baserad på den organiserade arbetarklassens makt kan tvinga fram de förändringar vi behöver. Det är inte bara att arbetarklassen drabbas av de värsta effekterna av klimatförändringarna, utan den har också en enorm makt. Arbetare får samhället att fungera – överallt, från skolor till sjukhus, leveransföretag, stormarknader och fabriker. Pandemin har återigen gjort detta kristallklart.
Genom att strejka tillsammans kan arbetarklassen sätta stopp för detta system. Men för att göra det måste vi organisera oss och återuppbygga en kämpande klimatrörelse som är sammankopplad med en kämpande arbetar- och fackföreningsrörelse. En enad kamp skulle kunna koppla samman krav för att bekämpa klimatkrisen, som till exempel behovet av avgiftsfri kollektivtrafik och ekologiskt skogsbruk, med andra krav från arbetare på trygga jobb, högre löner, bostäder, utbyggd välfärd och kortare arbetstid.
Byråkratiska fackföreningsledningar har en historia av att blockera kampen – vi kan inte förvänta oss att de ska leda de nödvändiga striderna. Istället måste vi organisera grupper av arbetare och fackföreningsmedlemmar för att bygga upp ett tryck underifrån, vinna tillbaka våra fackföreningar och knyta samman gräsrotskommittéer för klimatfrågor i skolor, högskolor, på arbetsplatser och i lokalsamhällen. På detta sätt kan vi bygga en rörelse som går mycket längre än 2019 års klimatstrejker och som har kraft att uppnå verkliga vinster.

5) Demokratisk socialistisk planering, inte marknadskaos.

Endast 100 företag var ansvariga för 71 procent av de globala industriella utsläppen 1988-2015. Tekniken och kunskapen finns för att övergå till en koldioxidfri ekonomi, men privata vinstintressen och vansinnig kapitalistisk konkurrens förhindrar att de nödvändiga stegen tas. Dagens prat om en ”grön industriell revolution” i framförallt norra Sverige är greenwashing deluxe. Investeringar som görs är helt vinstdrivna, vilket till exempel gör att MER stål ska produceras, batterier från nya batterifabriker placeras i tunga dyra porschebilar och vindkraftverk placeras där vinsten maximeras, inte där miljöpåverkan minimeras. Ett system som bygger på privat ägande, vinst och konkurrens kan bara ytterligare förstöra, inte rädda planeten.
”Miljövänliga” konsumentval är helt otillräckliga för att åstadkomma den förändring som vi och planeten behöver. Eftersom vi inte kan kontrollera det vi inte äger, måste vi som ett första steg ta de viktigaste sektorerna i ekonomin i offentlig ägo, med demokratisk arbetarkontroll och förvaltning för att säkerställa omedelbara förändringar i alla större industrier och omorganisera ekonomin så att den tjänar människorna och planeten. Under vårt ägande och vår kontroll kan vi använda vetenskap, naturresurser och teknik för att demokratiskt planera för snabba och effektiva utsläppsminskningar samtidigt som vi garanterar ett anständigt liv och en anständig framtid för alla.
Vi kan göra slut på ”planerad föråldring” av produkter, göra saker som håller länge, reparera och återanvända naturresurser. Skära ner på utgifterna för vapen och den slösaktiga reklamindustrin. Vi måste också planera anpassningen av våra samhällen till klimatkrisens oöverskådliga effekter, inklusive skydd mot extrema väderhändelser samt återbeskogning och ekologisk återställning.

6) Kapitalismen förstör planeten, våra jobb och försörjningsmöjligheter.

Det nuvarande systemet bygger på exploatering av människor och natur och skadar båda obarmhärtigt. Det skapar fattigdom, flyktingar och krig, rasism och sexism och otaliga andra sociala missförhållanden. Tvärtemot den kapitalistiska lögnen om att jobb och klimat står i motsats till varandra drabbar den pågående klimatkatastrofen arbetarklassen särskilt hårt, inklusive de som arbetar inom den fossila bränsleindustrin.
En offentligt ägd planerad ekonomi med verklig demokratisk kontroll av arbetarna i dessa branscher och av samhället som helhet skulle kunna skapa miljontals välbetalda och hållbara jobb och bygga upp en ny grön ekonomi.
Detta är det enda sättet att se till att arbetstagarnas rättigheter och tidigare vinster skyddas, som en del av en rättvis övergång. Arbetare inom fossilindustrin skulle kunna omplaceras utan att förlora arbetstillfällen eller sänka lönerna och övergå från miljöskadlig produktion till projekt som gynnar samhället och planeten.
I en demokratiskt planerad ekonomi skulle girighet, korruption och konkurrens ersättas av ett ekonomiskt system som bygger på folkets behov. Detta är också en förutsättning för att få slut på krig och konflikter och ge ett verkligt svar till de människor som tvingas fly från sina hem till följd av klimatkriserna.

7) Internationell arbetarsolidaritet istället för kapitalistisk nationalistisk rivalitet.

Bygg rörelsen över alla gränser – det finns inga nationella lösningar. Vi säger nej till det nya kalla kriget där klimatkrisen som används som ett vapen av imperialismen och USA och Kina i deras stormaktsrivalitet.
Som ett resultat av den hisnande globala ojämlikheten är det de fattigaste länderna som för närvarande bär den största delen av klimatkrisen. För att ta de första stegen mot denna enorma orättvisa måste alla utlandsskulder avskrivas och patent på viktig teknik och kunskap skrotas. Detta kan bara vinnas genom samordnade åtgärder från den internationella arbetarklassen och de fattiga för en global revolutionär förändring och mot nationella kapitalistiska eliter som försvarar sina egna intressen.
Under covidpandemin har patent och ”affärshemligheter” använts för att skydda privata vinster, vilket har lett till att miljoner människor har dött, och ”vaccinnationalism” har förhindrat ett globalt pandemisvar. Kunskap, färdigheter och resurser måste delas fritt mellan arbetare och fattiga i alla länder på grundval av internationell solidaritet och internationellt samarbete. Detta är särskilt viktigt när det gäller medicinsk och farmaceutisk kunskap och teknik.

8) Förändra världen – kämpa för internationell socialism.

Vi kan inte förlita oss på kapitalistiska politiker för att förändra detta system. För att kämpa för en revolutionär förändring måste vi bygga upp en massrörelse, men också en revolutionär organisation med ett tydligt program för att knyta samman striderna, bekämpa kapitalismen och förändra samhället.
För att vinna en systemförändring i världsskala måste en sådan organisation byggas upp internationellt, vilket är anledningen till att International Socialist Alternative (ISA), en organisation av arbetare och ungdomar, aktivt kämpar för socialistisk förändring i över 30 länder. För att vinna den revolutionära förändring som krävs för att få slut på kapitalismen, förstörelsen av vår planet och alla former av förtryck – gå med i ISA.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!