Förbifart Stockholm fel vägval

2009-10-01 14:12:53
Förbifart Stockholm är namnet på en 21 kilometer lång ny motorväg, varav 17 kilometer i en tunnel, som planeras gå mellan Häggvik i norra Stockholm och Skärholmen söder om Mälaren. Idén bygger på den tvivelaktiga prognosen att Stockholmsregio- nen ska växa med en halv miljon invånare, framförallt bilburna villaägare, inom 20 år.

De orimliga kostnaderna, som idag uppskattas till 27 miljarder kronor, kan lätt skena iväg till uppåt 40-50 miljarder kronor. Det enda försöket att begränsa kostnaderna bygger på att man tänkt skita i de hälsovådliga luftföroreningar och bullermattor som uppstår då den sexfiliga motorvägen dras fram i markplanet längs med miljonprogrammets områden i Akalla, Hjulsta och Skärholmen, me­dan den dras i en tunnel under alla villaområden kring Mälaren.
Syftet sägs vara att binda ihop Stockholms norra och södra förorter, underlätta förbifarten och hindra trängseln i ett, om inget görs, 5-8 gånger växande kaos av bilköer. I stället hotar det minst åttaåriga bygget, om det påbörjas 2012, att bli en gök­unge som försinkar eller tränger ut al­la satsningar som på Citybanan och Mälarbanan till Barkarby, liksom nya tunnelbanor, spårvägar och busslinjer. Det vill säga steg som tillsammans med gratis kollektivtrafik och trängselskatter för biltrafiken skulle göra vägen onödig och ett mer ­miljövänligt samhällsbygge möjligt.
Inget talar för att bilköerna tas bort. Även i det kompletterande underlaget inför regeringens tillåtlighets­bedömning (där vägen gavs grönt ljus) beräknas trafiken i tunneln bli 10 procent större än man kan tillåta av säkerhetsskäl, om den inte begränsas av tullar: ”För att inte få köer i tunnlarna kommer vägtrafikavgiftssystemet att regelbundet ses över”.

Naturvårdsverket varnar för att detta underskattar den nygenerera-de trafiken, då nya motorvägar också bidrar till en ond cirkel av ytterligare utglesning av staden, ökat tryck på grönområden och ökat beroende av vägtransporter. Vid bygget av Södra Länken underskattades det komman-de trafikflödet med 20 procent, varav hälften tillskrivs stadstillväxt och regionförstoring. Förbifarten saboterar minskade utsläpp av koldioxid m m med 40 procent redan till 2020, ett klimatmål som regeringen själv har ställt sig bak­om: ”Förbifart Stockholm kommer att öka utsläppen av växthusgaser. Vägverket räknar med att biltrafiken ökat med 23 procent mellan 2006 och 2020. Förbifarten ökar trafiken med ytterligare 3,6 procent. Trots optimistiska antaganden i kalkylen om att t ex medelförbrukningen av bränsle i fordonen minskar med 20 procent under samma tid leder det till att utsläppen ökar”.

Miljöministern Andreas Carlgren väljer dock att blunda.
– Vi bygger för en tid då bilarna körs på miljövänliga bränslen, el, etanol eller biogas, förklarade han regeringens ja i tillståndsprövningen.
Vägverket hoppas, med en försiktigare ordvändning, ”att man kan nå klimatmålen med Förbifart Stockholm, om dock endast med kraftiga ekonomiska styrmedel”. Enligt Naturvårdsverket är detta glädjekalkyler, som bygger på orimli­ga antaganden som att etanolpriset skulle utvecklas fem gånger långsammare än bensinpriset till 2020. Verket tvivlar också på att uppåt 10 procent av alla bilar re­dan 2020 skulle drivas av laddhybrider, med hänsyn till alla problem med effektivitet och priser. Till saken hör att regeringen inget gör för att påskynda bensindriftens exit. Den vägrar att förstatliga Saab och Volvo PV under kontroll av de anställda, något som skulle möjliggöra en snabb klimatomställning av transportsektorn. Den har inte ens infört skrotnings- och miljöbilspremier. Ett annat miljöskäl till att såga Förbifart Stockholm är att man inte visat hur luftkvaliteten ska klara miljökvalitetsnormerna. Trafikstörningar i tunneln kan få svåra konsekvenser för både astmatiker och hjärt- och lungsjuka. Enligt miljöbalken ska dessutom vare sig tillstånd eller dispens ges för överträdelser av miljökvalitetskraven när det gäller utsläpp av kvävedioxid och partiklar.
I stadsbyggnadskontorets egen samrådshandling medges det att luftföroreningarna blir högre med Förbifart Stockholm. Vissa områden avlas- tas samtidigt som ”mer betydelsefull negativ påverkan på luftkvaliteten i ledens närhet begränsas till de avsnitt där leden går i ytläge”. Mer exakt: ”Närområden till tunnelmynningarna vid Kungens kurva, Vinsta, Hjulsta samt Akalla-Häggvik får dock ökade halter av luftföroreningar”.

Särskilt vid Hjulsta ökar motorvägsbullret kraftigt. ”Därtill kommer stora negativa konsekvenser i form av buller och minskad tillgänglighet för friluftslivet till Järva friområde, troligen under många år”.
På frågor från RS under ett samrådsmöte i Kista om varför man inte vill dra leden i tunnel även vid Hjulsta och Akalla, svarade Vägverket att sämre markförhållanden där skulle höja kostnaden med 1,5 miljarder kronor. Förutom att Järvabornas häl­sa ignoreras, betyder också ytläget vid Hjulsta och Akalla-Häggvik ”stora negativa konsekvenser” både för ett par av Stockholmsregionens mest värdefulla fornlämningsområden och på den känsliga naturmiljön i den så kallade Järvakilen. Även tillgängligheten för friluftslivet skadas.
Arne Johansson

RS står för:

  • Nej till Förbifart Stockholm – ja till utbyggd och gratis kollektivtrafik i hela SL-området.
  • Låt inte Järva och Skärholmen förpestas av gigantiska motorvägskors.
  • Ta klimathotet på allvar – förstatliga bilindustrin un­der kontroll av de anställ­da och ställ om till kollektivtrafik och eldriven biltrafik.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!