Försvara asylrätten

2016-06-09 15:44:51

foto: Natalia Medina
Kampen för rätten till asyl fortsätter.

Artikel 1 i FN:s flyktingkonvention definierar en flykting som en person som ”i en välgrundad rädsla för förföljelse på grund av sin etnicitet, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning, befinner sig utanför det land vari han är medborgare samt är ur stånd eller på grund av sådan fruktan som har nämnts […] icke önskar återvända dit.”

Men de individuella flyktingar som har en sådan rädsla lider i Sverige. Migrationsverket avslår deras ansökningar utan lämpliga och utförliga undersökningar. Efter avslagen tvingas vissa flyktingar att lämna landet, medan andra tvingas leva i flyktingboenden under lång tid.

I april beslutade riksdagen om en ny lag för asylsökande vilken trädde i kraft den 1 juni. Den säger att: ”Den som har sökt asyl och har fått ett beslut om avvisning eller utvisning som har börjat gälla inte längre ska ha rätt att få bistånd. Med bistånd menas till exempel dagersättning och rätten att bo i Migrationsverkets asylboende.”

Detta har gjorts utan att ha i åtanke de negativa aspekterna av lagen. Nu har flera asylsökande i olika delar av landet inget finansiellt stöd. På grund av detta kan de inte få sina dagliga behov tillgodosedda, som exempelvis mat. Detta drabbar kvinnor allra hårdast. 

Nu har Migrationsverket börjat ta ifrån flyktingar deras LMA-kort (som inte är ID-kort, utan ett bevis på att du är asylsökande och får vistas i Sverige) när asylsökande besöker Migrationsverket för att få information om sin situation. Utan LMA-kort kan asylsökande inte få tillgång till tillräcklig sjuk- och hälsovård. Det gör också individer olagliga om de grips av polisen.

På grund av dessa nya lagar har asylsökande i Sverige flytt landet till närliggande europeiska länder, särskilt till Tyskland, på olika sätt. Antingen via buss eller tåg, eller med hjälp av illegala smugglare.

Generellt har denna lag en stor negativ påverkan på asylsökande: förutom tillgången till sjuk- och hälsovård också finansiellt, socialt och psykologiskt. För att tillgodose sina basbehov tvingas vissa asylsökande att vända sig till olagliga aktiviteter, som droghandel, stölder och annan kriminell aktivitet, för att få in pengar. Detta medför bara ytterligare problem för alla. Lagen måste skrotas och asylrätten återinföras.

Slut upp på Mariatorget i Stockholm lördag den 11 juni mellan kl 13 för att protestera mot den inhumana flyktingpolitiken med Folkkampanj för Asylrätt. Såhär skriver de på sin Facebooksida:

”Tre dagar före midsommarafton, den 21 juni, ska riksdagen ta beslut om Sveriges nya tillfälliga asyllag.

Regeringen föreslår tidsbegränsade uppehållstillstånd, begränsad familjeåterförening, att ’övriga skyddsbehövande’ och personer med ’synnerligen ömmande omständigheter’ inte längre ska kunna få asyl med mera. Sverige ska hamna på EU:s miniminivå.

Folkkampanj för Asylrätt samlar namnunderskrifter och organiserar protester mot detta. Den 11 juni är sista dag för namninsamlingen – sedan ska vi lämna över namnen till riksdagen inför omröstningen. 

Vårt upprop lyder:

  • Människor på flykt ska inte hindras att nå Sverige.
  • Familjer ska kunna återförenas utan att riskera livet.

Därför protesterar vi mot transportöransvar och alla hinder mot familjeåterförening!

  • Människor som behöver skydd ska vara trygga i Sverige.
  • Barn ska bemötas med omsorg och framtidstro.

Därför protesterar vi mot tillfälliga uppehållstillstånd och alla åtgärder som inskränker asylrätten och som strider mot barnkonventionen!” ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!