Nej till Umeå kommuns ansökan om att bli Kulturhuvudstad 2014

2008-10-14 16:55:00
Rättvisepartiet Socialisterna kommer inte att ställa sig bakom Umeå kommuns ansökan om att bli Kulturhuvudstad 2014. Redan när kommunfullmäktige i maj 2005 beslutade att kommunen skulle kandidera, så var vi motståndare till detta.

Orsakerna till att vi inte ställer upp på denna ansökan är främst följande:
 
1. Kostnaden för detta projekt beräknas i dagsläget uppgå till 410 miljoner kronor. Kommunens andel beräknas bli 100 miljoner, men den kan mycket väl bli högre om intäkterna från öviga sponsorer inte blir så höga som kommunen räknar med i sin budget. Några garantier för hur mycket pengar t ex EU eller staten är beredd att bidra med finns, såvitt vi förstår, inte. Mot bakgrund av de kraftiga nedskärningar som genomförts inom äldre- och handikappomsorg, samt inom skolan, så kan vi inte stödja att man satsar 100 miljoner – eller ännu mer – av kommunens pengar på detta projekt. Vi vill bland annat påminna om följande:
– att Umeå kommun ännu inte uppfyllt sitt löfte om att minska barngrupperna till 15 barn inom förskolan,
– att lärare sagts upp inom grundskolan,
– att personalen inom äldreomsorgen fått allt fler arbetsuppgifter samtidigt som personalresurserna minskat.
Hur går denna politik ihop med ansökans vackra ord på sidan 8 om att ”bygga omtanke, kompetens och stärka förmågan till kreativitet”?
 
På sidan 25 pratas om ett projekt som ska belysa kulturens betydelse för folkhälsoarbetet, med ”särskilt fokus på de äldre generationerna”. Vi är övertygade om att kultur har en viktig funktion när det gäller hälsan, inte minst för äldre. Men en förutsättning för att många äldre ska kunna få del av kultur är att det finns personal, t ex på våra äldreboenden, som har tid för mer än det allra nödvändigaste. Så är inte fallet idag, eftersom den styrande majoriteten kraftigt skurit ner på resurserna. Därför riskerar de vackra orden om kultur till äldre att bli just bara vackra ord.
 
Vi vill också påminna om de nedskärningar som skett just inom kulturens område!  Stadsdelsbiblioteket har tvingats att minska sina öppettider. Nyligen har det också framkommit att barn i skolor och förskolor inte längre har möjlighet att åka på kulturevenemang i den kulturbuss som tidigare stått till deras förfogande. Dessutom kommer förskolor som ligger närmare än tre kilometer från ett bibliotek inte längre få besök av bokbussen. Hur går detta ihop med visionen som beskrivs på sidan 11 om en ”Culturized City” där ”kulturen genomsyrar och syresätter all mänsklig verksamhet”?
För oss är bibliotek, skolor och förskolor en grundpelare i ”vardagskulturen” – att skära ner på dessa verksamheter samtidigt som man vill bli Kulturhuvudstad bara går inte ihop. Kommunens ledning förmedlar dubbla budskap.
 
2. Allra mest motsägelsefullt blir emellertid den så kallade missionen om ”Stay Cool”, dvs att kulturen ska användas som drivkraft för en hållbar utveckling.
 
På sidan 11 sägs att för Umeå och den nordliga regionen ”är hotet om global uppvärmning alarmerande”. Rättvisepartiet Socialisterna instämmer till fullo. Vi har, gång på gång, argumenterat för detta synsätt i kommunfullmäktige. Det är bara synd att vi argumenterat för döva öron. Umeås styrande majoritet vägrar lyssna och har istället fattat en rad beslut som alla påverkar klimatet i negativ riktning. Nu senast när det gäller det de 900 miljoner kronor som man vill satsa på ringlederna. Den Östra och Västra ringleden kommer, enligt Vägverket, att öka trafiken ytterligare – och därmed även utsläppen av koldioxid. Rättvisepartiet Socialisterna har lagt fram ett alternativ, både vad gäller dragning av vägar/broar, och för minskade utsläpp i övrigt.
Mot bakgrund av att kommunens politiska ledning fattar beslut som tydligt spär på den globala uppvärmningen, blir det lite väl magstarkt när man i Kulturhuvudstadsansökan talar om att man vill påverka Umeås invånare att bidra till ett hållbart samhälle. Detta arbete med att påverka måste i så fall börja i kommunens högsta politiska ledning!
Vi anser att kommunens ledning återigen för fram dubbla budskap.
 
3. Det tredje skälet till att vi inte kommer att ställa oss bakom ansökan att Umeå kommun ska bli Kulturhuvudstad år 2014 är att erfarenheten från de städer som tidigare varit Kulturhuvudstad. Det finns inte alls någon entydig erfarenhet som visar att de städer/kommuner som utsetts till kulturhuvudstadd verkligen fått de långsiktiga och positiva följdeffekter som de räknat med – och som Umeå kommun nu också räknar med – bl a i form av ökad turism och ökat deltagande i kulturlivet. Vi tror att sådana effekter kräver ett mycket mer långsiktigt arbete i vardagsfrågor – där t ex satsningar på förskola, skola och stadsdelsbibliotek måste ingå.
Idag talas det alltmer om att ställningstaganden ska grundas på ”evidens”. Men vi anser inte att detta krav på evidens gäller för de påstådda, långsiktiga och positiva, effekterna som en utnämning till kulturhuvudstad skulle ge. Återigen: dubbla budskap.
 
Sammantaget innebär detta att vi inte kommer att ställa oss bakom ansökan om att bli Kulturhuvudstad 2014 utan istället kommer att föreslå en alternativ användning av de 100 miljonerna i form av:
 
100 nya tjänster inom äldreomsorgen,minskade grupper och klasser inom för- och grundskola, ökade resurser för Stadsbiblioteket och stadsdelsbiblioteken, fler fritidsgårdar med mer resurser till uppsökande verksamhet, utbyggnad av verksamheter som kulturbussen och bokbussen, utbyggd kollektivtrafik och lägre taxor – för en hållbar klimatutveckling!


Ingrid Eriksson                                   Jan Hägglund                                    Anna Hedlund
 

Umeå 14 oktober 2008

Rättvisepartiet Socialisterna
i Umeå

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!