Rösta på Rättvisepartiet Socialisterna

2018-09-05 22:21:03
 • Trygga jobb & kollektivavtal åt alla
 • Fler anställda i vård, skola & omsorg – riv upp privatiseringarna
 • Verkliga trygghetsåtgärder – rusta upp våra bostadsområden
 • Bevara Haninges skogar, skärgård & kulturlandskap
 • Kamp mot sexism, rasism & splittring
 • Asyl, bostäder & välfärd åt alla – låt banker & storföretag betala

Låt de rika betala

Storbolagens aktieutdelning beräknas till 263 miljarder kronor i år.

Det motsvarar kostnaden för att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, gratis kollektivtrafik och förskola i hela landet, gratis sjukvård och mediciner för alla, kostnaden för Sveriges asylmottagning och 100 000 välfärdsjobb (uträkning baserad på ETC). 

I Sverige finns numera 187 miljardärer som tillsammans äger 2 147 miljarder kronor, nästan hälften så mycket som landets BNP och mer än dubbelt så mycket som statsbudgetens utgifter 2018.

Växande klyftor drar isär landet

År 1980 gick det nio industriarbetarlöner på en toppdirektörslön. Idag tjänar toppdirektörerna nästan 56 gånger mer än arbetarna. 

De superrika blir både fler och rikare, samtidigt som 14 procent av Sveriges befolkning levde under fattigdomsgränsen 2016, mot 7 procent 1995. 

Var tredje ensamstående förälder och nästan lika många utrikesfödda lever i fattigdom. 200 000 barn lever i ekonomisk utsatthet. 

Var femte kvinna riskerar fattigdom vid pensionen. 

ge mer resurser till Kvinnojouren och Manscentrum!

Haninge Kvinnojour, Manscentrum och Brottsofferjouren anordnade tillsammans ett politikersamtal om mäns våld mot kvinnor i Haninge den 30 augusti.

Peter Svensson, som bland annat är en av initiativtagarna till Huskurage, inledde med en föreläsning om machokultur och maskulinitetsnormer. Han lyfte all den statistik som finns som visar att män är överrepresenterade i självmordsstatistiken, i misshandelsbrott och sexualbrott, men även när det kommer till drunkningsolyckor och arbetsplatsolyckor. Slutsatsen: Machokulturen bidrar till att män ska vara tuffa och våldsamma och inte be om hjälp i tid, eller alls. Det kostar män och deras offer livet.

Peter Svensson fortsatte sedan med att moderera debatten där partierna fick korta eller mer invecklade frågor att ta ställning till.

Här följer en sammanfattning av vad Rättvisepartiet Socialisternas Lina Rigney Thörnblom tog upp:

”Rättvisepartiet Socialisterna har varit med och lanserat organisationen Socialistiska Feminister, där vi har haft separata diskussioner för kvinnor och transpersoner, men även separata grupper för de som identifierar sig som män där de kan diskutera hur de kan förändra. Vi har fortsatt att arbeta på skolor och fackligt för att få till mer resurser. Allt det här fortsätter vi att organisera för att MeToo inte ska dö ut, utan istället till slut inte behövas. 

Vi har lagt motioner ett flertal gånger för att Kvinnojouren och Manscentrum behöver långsiktigt stöd, vilket kommunen till slut genomförde. Det är avgörande för att personalen ska kunna planera sin verksamhet [Haninge har genomfört tre av våra 19 åtgärdsförslag för att stoppa mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn].

Det finns många saker som måste ändras:

Att Kvinnojouren och Manscentrum inte får komma in på alla skolor och prata med ungdomar om vart de kan söka sig.

Att det saknas skolsköterskor och kuratorer i den utsträckning som behövs.

Att det saknas bostäder – kön till Haninge Bostäder är 8-15 år. De bostäder som byggs är för dyra, exempelvis tvåor på runt 10 000 kronor i hyra per månad, vilket gör att många inte har råd att lämna en man som slår.”

Lina Rigney Thörnblom (RS) var hård i sin kritik mot kommunstyret (S, C och MP) som har halverat Manscentrums föreningsbidrag och lyft finansieringen för en anställd till kommunen istället. Lina poängterade att män som kontaktar Mansjouren kan vara anonyma, till skillnad från om de kontaktar kommunen, vilket kan vara avgörande för det förebyggande.

Moderaternas Alexandra Anstrell proklamerade att man vill ha hårdare straff. Att Sverige måste få ordning.

Det bemöttes av Lina Rigney Thörnblom (RS) som menade att fängelsestraff används som avskräckande exempel, men det stoppar faktiskt inte mäns övergrepp – främst behövs förebyggande metoder, men också tvångsvård. Gärningsmän som bara sitter av tiden – utan tvångsvård – kommer att fortsätta begå brott mot kvinnor.

Huvudproblemet är att sexualbrott inte kommer till rättssalen, och kommer de till rättssalen döms de inte. Det behövs specialdomstolar med domare som har kompetens kring mäns brott mot kvinnor – domstolar där offren inte misstänkliggörs med frågor om vilken klädsel de hade exempelvis.

Rättvisepartiet Socialisterna kommer att fortsätta vara en blåslampa på kommunen för att det ska finnas tillräckliga resurser för kvinnor som utsätts för övergrepp, för att kommunen ska ha ett arbete och kompetens som förebygger övergrepp och för att ta kamp mot allt kvinnoförtryck. n

RS står för:

 • Nolltolerans mot sexuella trakasserier. Trygga jobb, bra arbetstempo och demokratiska arbetsplatser. Fackföreningar som tar kamp mot alla trakasserier.
 • Genuspedagogik och hbtq+-certifiering i skola, förskola, barnkultur och idrott.
 • Specialutbildade domstolar för sexbrott.
 • Utbildning och samordning mot våld i hederns namn.
 • Rusta upp välfärden för alla – Avskaffa RUT.
 • Avskaffa löne- och pensionsgapet. 100 procent i föräldraförsäkring.

RS: Rusta upp äldreomsorgen och höj pensionerna

Det var fullsatt i Lidakykan i Västerhaninge under partidebatten om de äldres trygghet som SPF Senioren arrangerade under tisdagen den 28 augusti.

En av publikfrågorna handlade om vad kommunen kan göra för alla de äldre, många med rullstol, som bor på andra eller tredje våningen och saknar hiss. 

Efter att Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i kommunfullmäktige Mattias Bernhardsson hade talat om behovet av att äldreanpassa trevåningshus med trapphissar kom Sverigedemokraternas representant med ett annat förslag: Låt de anställda i hemtjänsten bära de äldre i trapporna (!).

– Vi vill ha trygghet i boendet, trygghet på gator och torg, men också trygghet i plånboken, sa Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i kommunfullmäktige Mattias Bernhardsson.

Äldrefattigdomen ökar snabbt i Sverige, särskillt bland kvinnor. Socialdemokraternas pensionsreform på 1990-talet har fört Sverige till en bottenplacering i Europa.

– Vi vill avskaffa skattediskrimineringen mot pensionärerna, men också riva upp pensionsreformen och återinföra statlig ATP, sa Mattias.

Mattias berättade om Rättvisepartiet Socialisternas trygghetskampanj för bland annat bättre belysning och trygghetsvärdar – sen gick han in på trygghet i hemmet och i äldreomsorgen:

– Förra året avslöjade vi att 20 procent av brukarna i Haninges äldreomsorg bedömdes vara undernärda jämfört med 15 procent i landet. Haninge tillhör de kommuner med allra flest fallskador. Vi protesterar mot de stora och ständiga nedskärningarna, till exempel på antalet förebyggande hembesök i hemtjänsten. Vi säger nej till storkök och matlådor. Återinför lokala kök på vård- och omsorgsboenden och hemlagat inom hemtjänsten, sa Mattias. n

RS – En röst för miljön

Tisdagen den 28 augusti anordnade Haninge Naturskyddsförening en partidebatt om miljö och natur.Rättvisepartiet Socialisterna (RS) representerades av Mattias Bernhardsson, initiativtagare till kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap och delaktig i att rädda två skogar i Haninge 2017:

– Klimatförändringarna utgör utan tvekan den värsta krisen i mänsklighetens historia. Två tredjedelar av alla världens ekosystem är skadade. Effekterna i form av översvämningar, stormar, bränder, extrem torka, jordförstörelse och vattenbrist skapar miljontals flyktingar och det är bara början, inledde Mattias som menade att hela jordens produktion, handel och energi måste ställas om i samhällets och miljöns intresse, inte den rikaste procentens.

Moderaternas Sven Gustafson var den enda i panelen som ansåg att utsläppen ska öka (!). ”Det är för dyrt” att minska utsläppen i Sverige. Istället ska ”vi hjälpa” fattiga länder med ”innovationer” för minskade utsläpp. Det vill säga att skjuta över ansvaret för att minska utsläppen till de fattigaste länderna som drabbas hårdast av utsläppen, trots att de rikaste länderna är ansvariga för den överväldigande majoriteten av alla utsläpp.

– Det är 100 storföretag som står för 70 procent av de globala utsläppen, påtalade Mattias Bernhardsson (RS), som ett svar på Moderaternas försök att skjuta ansvaret på de fattigaste länderna.

Mattias menade också att det blir fel att som Miljöpartiet föreslår lägga fokus på att beskatta vanliga löntagare för att de tar bilen och storhandlar. Det är storföretagen och de största utsläpparna vi måste börja med för att få ned utsläppen.

RS, V och MP var de enda partierna som sa nej till motorvägen Tvärförbindelse Södertörn. Centerpartiet stödjer motorvägsbygget för ”tillväxtens skull”, alltså för de rikaste.

Mattias Bernhardsson (RS) tog också upp att skövlingen av Haninges skogar måste upphöra, att 30 procent av utsläppen i Sverige kommer från marken på kalhyggen – även decennier efter att det har återplanterats släpper de ut. Han gick också till angrepp mot planerna att skövla fyra skogar vid Årsta slott för att bygga överklassreservatet ”Haninge sjöstad”:

– Istället för att bygga billiga kommunala hyresrätter vid kollektivtrafiken lägger kommunen våra skattepengar på att bygga lyxbostäder där 99 procent inte har råd att bo.

– Yes! utbrast då Sven Gustafsson (M) med ett brett leende och ett påtagligt klassförakt.

RS har gått i främsta ledet i frågan om klimatåtgärder:

– År efter år lade vi förslag i kommunfullmäktige om nödvändiga klimatåtgärder, som att sluta upp med att elda upp kommunens sopberg och istället omvandla detta till biogas, att samordna varutransporter för att minska den onödigt stora tunga trafiken och att bygga solceller på kommunala byggnader. Våra förslag röstades ned i flera års tid, men sedan återkom de i Haninges Klimat- och energistrategi 2014.

– Men vi vill gå längre. Vi vill inte bara samordna kommunens varutransporter, utan vi vill att kommunen sätter upp ett system för samordning av hela den privata handelns transporter, inte minst till och från industriområdena. Vi kan minska antalet lastbilar på vägarna med 30 procent om vi ser till att lastbilarna inte åker halvtomma. Mindre samt lokala företag gynnas dessutom när de inte behöver sköta sina leverenser själva. Och precis som Vänsterpartiet vill vi ha ett kommunalt energibolag, som borde ha hand om omvandlingen av sopor till biogas. Då skulle intäkterna kunna återinvesteras i nya klimatåtgärder, exempelvis att klimatanpassa och renovera bostäder, menade Mattias (RS).

För att fullt ut lyckas minska utsläppen krävs inte bara massiva investeringar i grön teknologi nationellt, utan internationellt. Dagens kapitalism visar att vinst går före allt, varför nästan alla investeringar fortfarande går till smutsig och utsläppande verksamhet. Vad som behövs är demokratisk kontroll över ekonomin och en plan för omställning av hela samhällets handel, transporter och produktion.

– Vi behövs i kommunfullmäktige. När miljöfarliga beslut eller exploateringar av naturen kommer upp i kommunfullmäktige finns det oftast inga invändningar från andra partier, det är oftast bara vi som reagerar och begär ordet. Vi behövs i kommunfullmäktige för att kunna få reda på hemliga planer och kunna sätta upp kampanjer och motstånd i tid, avslutade Mattias. n

Det går att stoppa nedskärningarna i Haninge

Som alternativ till S-MP-C-styrets budgetförslag med enorma nedskärningar i Haninge lägger Rättvisepartiet Socialisterna en ”skuggbudget” som utgår från behoven, precis som vårt valmanifest. Vi vill bland annat:

 • Stoppa alla nedskärningar på 122 miljoner kronor 2019 och öka resurserna med ytterligare 285 miljoner kronor: totalt 407 miljoner kronor mer 2019.
 • Anställa minst 1 035 fler till förskola, fritids, grundskolan, gymnasiet, Komvux, SFI och äldreomsorgen under 2019-2022.
 • Höja lägstalönerna, införa gratis simskola, öka resurserna till kvinnojouren och Manscentrum med mera.

407 miljoner kronor som borde gå till välfärden omedelbart:

 • Ta från Haninges överskott & reserv: 341 miljoner kr
 • Slopat partistöd, sänkning av politikerlöner, konsultkostnader, representation & konferenser: 49 miljoner kr
 • Minskade kostnader för sjukskrivningar och arbetsskador efter våra personalförstärkningar: 11 miljoner kr
 • Ersätta dyra och för barn opassande tillfälliga boenden som vandrarhem med genomgångslägenheter: 6 miljoner kr

Men detta räcker inte. Staten minskar nämligen statsbidragen till kommuner och landsting varje år och tvingar fram nedskärningspolitiken. Vi måste kräva pengarna åter. Statsbidragen måste vara indexreglerade som förr och täcka de ökade behoven av vård, skola och omsorg. För detta krävs landsomfattande kamp mot hela högerpolitiken, mot regeringens miljardrullning till kapitalister och militär. 

Det behövs en total omläggning av hela Sveriges ekonomi – från banker och storföretag till ett socialistiskt välfärdssamhälle fritt från arbetslöshet, klyftor och fattigdom. n

VI TAR STRID MOT RASISMEN

Gemensam kamp för arbete, välfärd och asyl åt alla

Det är inte bara de ökade klyftorna som drar isär Sverige: S och M genomför idag det som SD sa för fyra år sedan och SD drar ännu längre högerut – rasismen ökar. 

Den hårdare politiken mot flyktingar gynnar nazister och triggar till rasistiska våldsdåd. Det är dags att organisera sig för att sätta stopp för rasism och splittring.

Rättvisepartiet Socialisterna har länge kämpat mot rasism i Haninge, särskilt sedan SD först blev invalda 1998. 2016 var Moderaterna i Haninge i allians med rasistiska grupper för att stoppa flyktingboenden, vilket vi avslöjade och reste motstånd mot. I år är vi med och bygger nätverket Haninge mot rasism.

Flyktingarna i Ung i Sverige visade vägen när de samlade till protester under parollen ”Vi bygger landet”. En hand sträcktes ut till Sveriges arbetare och pensionärer, sociala rörelser och fackföreningar att gemensamt kräva höjda pensioner, bättre vård och ett stopp på nedskärningarna på LSS samt stopp på utvisningar. n

FLER SKOLOR, INTE FÄRRE!

Nej till stordrift i skola & förskola 

Allas rätt till bra och likvärdig skola

Högerns politik med ”fria skolvalet” och marknadstänk har skapat en segregerad och otrygg skola. Stora klasser, brist på lärare med rätt utbildning och resursbrist gör att allt för många går ut med icke godkänt. Haninge hamnar som så många gånger förut på bottenplaceringen 249 av 290 kommuner i Lärarförbundets skolranking. Nu vill kommunstyret i Haninge – S, C och MP – och även M, KD och SD ha stordrift i grundskolorna i Handen. Vi säger nej! Skolor i närområdet är viktigt för lokalsamhället. Fler elever kräver fler skolor.  

Rättvisepartiet Socialisterna kämpade mot nedläggningen av Jordbromalmsskolan och vi kräver ett högstadium i Jordbro. Vi protesterade mot att Komvux på teoretisk nivå lades ner i år. Men det behövs stora protester för att påverka. Det visade vi 2005 när skollunchavgifterna stoppades och 2007 när 100 lärarjobb räddades. Det är dags igen. Vi stödjer förskoleupproret och förbereder för kamp. n

RS står för:

 • Alla barns rätt till bra och fungerande skolor med tillräckliga resurer – kraftig satsning på läxläsning/stödundervisning i skolan.
 • Nej till stordrift – ja till skolor i närmiljön. Kommunen måste ta fram en plan för nya skolor & förskolor i hela Haninge.
 • Bygg en ny F-6-skola på Runstensskolans plats & renovera Söderbymalmsskolan – ingen flytt till Riksäpplet. Bygg högstadium i Jordbro & lågstadium i Brandbergen.
 • Förskola: Max 15 barn per storbarnsgrupp & 10 barn per småbarnsgrupp på tre heltidstjänster – anställ 320 nya barnskötare & förskollärare.
 • Anställ 210 nya behöriga lärare & specialpedagoger till grundskolan, 50 till gymnasiet, 30 till Komvux och 20 till Sfi för att möjliggöra max 20 elever per normalklass & fler planeringstimmar.
 • 95 nya anställda till fritids – Max 30 barn per fritidshemsavdelning.
 • Nej till vinstdrivande företag inom skolan. Nej till skolval som leder till segregering.
 • Fullvärdigt Komvux i Haninge.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!