RS överklagar miljöbeslut i Umeå

2007-12-19 13:22:47
Det finns två skäl till att Rättvisepartiet Socialisterna tänker överklaga beslutet om att anta planen för Botniabanans ”Östra Station” nedanför sjukhuset i Umeå: dels risken för att utsläppen blir så stora att miljökonsekvensnormerna överskrids, dels att det skapas ett prejudikat som säger att kommuner kan strunta i miljölagstiftningen.

Vårt överklagande kommer inte att stoppa bygget av Botniabanan, som vi är positiva till. Järnvägsbygget har skjutits på framtiden p g a brist på pengar och kommer att färdigställas tidigast 2011. Under denna tid kommer vårt överklagande att ha hunnit prövas.
Kommunens planer på Botniabanans Östra station fortskrider alltså, trots att utsläppen av fordonstrafiken riskerar att bli farligare vid Stationen än utsläppen vid Västra Esplanaden – där regeringen har ålagt kommunen att ta fram ett åtgärdsprogram. I storlek beräknas utsläppen av kvävedioxider och förekomsten av partiklar vid Östra Station att bli jämförbara med de mängder som har uppmätts vid V:a Esplanaden (där idag både E4:an och E12:an ligger).
När det gäller de större vägarna vid Östra Station visar utförda beräkningar följande: miljökvalitetsnormen (MKN) riskerar att överskridas både för större partiklar och för kvävedioxid längs Holmsundsvägen. På Storgatan beräknas MKN överskridas för kvävedioxid. Kvävedioxid bidrar till växthuseffekten och partiklarna beräknas leda till att cirka 5 000 människor dör i förtid varje år i Sverige.
Dessutom: väldigt många fler människor kommer att exponeras vid Östra Station än vid V:a Esplanaden, eftersom universitetssjukhuset finns i närheten.
Trots alla dessa problem röstar Umeå kommunfullmäktige bara igenom denna detaljplan!

RS enda oppositionen

Den enda oppositionen mot detta skandalösa förfarande kom från Rättvisepartiet Socialisterna. Då frågan behandlades i Kommunstyrelsen fanns det inga invändningar som hade med utsläppen att göra.
Mot bakgrund av den mångåriga, och stundtals våldsamma, debatten kring utsläppen vid V:a Esplanaden var vi faktiskt chockade över att varken mp eller v hade några invändningar. Det framstod som en tystnadens konspiration.
Det andra problemet handlar om det farliga prejudikat som Umeå kommun just nu är på väg att skapa. Makthavarnas agerande sätter nämligen viktiga delar av miljölagstiftningen ur spel. Lagstiftningen säger att planläggningen inte får medverka till att en MKN överträds. Och det är ju just detta som sker här! Bakom detta finns ett resonemang som Rättvisepartiet Socialisterna inte köper.

WSP tänjer på språket

En bov i detta spel är konsultföretaget WSP. De har ansvaret för en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I denna citerar WSP Naturvårdsverket: ”Det har diskuteras om planer kan fastställas som bedöms försvåra uppfyllande av normerna på en plats, men underlätta uppfyllandet på andra platser. Vid remissförfarandet vid överprövningar av planärenden har både Boverket och Naturvårdsverket framhållit att dessa planer inte bör strida mot bestämmelserna i lagstiftningen, om planen sammantaget underlättar ett uppfyllande av normer”.
WSP tolkar sedan detta på följande sätt: ”Ett lokalt ökat bidrag till en miljökvalitetsnorm anses alltså inte stå i strid med lagstiftningen om en nettonyttoeffekt uppnås på annan plats”.
Bidrag betyder här alltså ökade utsläpp, utöver vad MKN tillåter! För myglare är missbruk av språket en nödvändighet.
Sedan övergår WSP till att använda Botniabanan som ett skäl till att det är okej att strunta i de utsläpp som överskrider MKN vid Östra Station i Umeå! Logiken är att Botniabanan ska göra det möjligt med mer miljövänliga transporter – på järnväg. Botniabanan är 19 mil lång och går genom två län och en rad kommuner. WSP menar alltså att Botniabanan samlar ”miljöpoäng” under 19 mil och därför kan man alltså strunta i MKN just vid Östra Station. Enligt samma logik skulle man kunna räkna ut hur många ”miljöpoäng” transsibiriska järnvägen har samlat, jämfört med en fyrfilig motorväg med samma sträckning, och sedan dumpa all tänkbar skit i Östersjön!
Inte nog med detta: då vi kontaktade Naturvårdsverket fick vi höra att detta motsatsförhållande mellan punktvisa överskridanden av MKN och en förbättrad ”helhet”, vad gäller utsläpp, aldrig prövats rättsligt. Det hade bara förts ”resonemang”. Så något ”fritt fram” för att överskrida MKN vid Östra Station i Umeå finns inte.
Denna typ av resonemang har tidigare förts kring ett enda projekt, nämligen Norra Länken i Stockholm. Att MKN överskreds vid tunnlarnas mynningar accepterades för att länken minskade utsläppen i Stockholm.
I det resonemang som förs av WSP när det gäller Umeå gör man dock på ett helt annat sätt. Man ställer fördelarna med det stora projektet Botniabanan, som alltså börjar i Nyland 19 mil bort, mot nackdelar med utformningen av t ex p-platser vid Östra Station, i Umeå. Denna jämförelse är orimlig.

Överklagar

Rättvisepartiet Socialisterna tar både växthusgaser och partikeldöd på allvar.
Mot bakgrund av alla brister i ärendet, och med tanke på risken att det nu skapas ett prejudikat som säger att det bara är att köra över viktig miljölagstiftning, kommer vi att överklaga beslutet i Umeå kommunfullmäktige.
Vi har inget annat val.

Jan Hägglund
Kommunfullmäktigeledamot, RS Umeå

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!