Synpunkter på fördjupad översiktsplan för Ön

0000-00-00 00:00:00
Den entydiga slutsatsen i IPCCs slutrapport är att det inte längre finns tid att vänta. Det krävs omedelbara och genomgripande åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Om inte detta görs kommer effekterna för hela jordklotet att bli förödande.

Dramatiken i kraven visas av att IPCC gör bedömningen att utsläppen på global nivå måste sluta öka inom tio år och att de fram till 2050 måste ha minskat med mellan 50 och 85 procent. Enligt IPCCs bedömningar måste industriländerna ligga i den övre delen av intervallet (70-85 %). Detta scenario skulle ändå leda till en global uppvärmning på 2-2,4 grader.

Mot den här bakgrunden måste även den kommunala planeringen utgå från nödvändigheten att minska växthusutsläppen.

Ser man förslaget till fördjupad översiktsplan för Ön i detta ljus är det mycket som är tilltalande:
*Det är välkommet med nya bostadsområden i centrala lägen. Detta ger upphov till betydligt mindre utsläpp än en mer utspridd bebyggelse. I en rapport från länsstyrelsen i Skåne beräknas koldioxidutsläppen från transporter bli dubbelt så höga vid boende i perifera lägen jämfört med ett centralt boende (Den glesa staden, Rapport från Svenska naturskyddsföreningen 2006)

*Det nya bostadsområdet kan få sin uppvärmning genom fjärrvärme. Förslaget att utnyttja den överskottsvärme som alstras i reningsverket på Ön är mycket intressant och bör absolut utredas vidare.

*Inriktningen mot energisnålt byggande pekar också i rätt riktning. Detta är inte bara en miljöfråga, utan också en fråga som blir allt viktigare för att säkra rimliga boendekostnader. Därför efterlyser vi en starkare skrivning när det gäller kraven på energiförbrukning. I avsnittet Energi på sidan 24 vill vi ändra Nya byggnader bör inte förbruka mer än 90kwh/m2 till ”skall inte”.

*Vi välkomnar också inriktningen på att kombinera bostäder med ett område för verksamheter på södra Ön. Att skapa förutsättningar för boende nära arbetsplatser är en väg för att minska det totala transportbehovet.

Vi tror att det utifrån de planer som dras upp i materialet kommer att gå att skapa ett trivsamt bostadsområde, med utsläpp på hållbar nivå.

Det finns dock som vi ser det en stor inkonsekvens i materialet och det gäller trafiken. Samtidigt som förslaget betonar att det ska skapas förutsättningar att ta sig till och från Ön till fots, med cykel eller med buss, räknar man ändå med en daglig trafik på mellan 10 000 och 14 000 fordon till och från området.
I förslaget beskrivs mycket tydligt vad som blir konsekvenserna av denna trafikökning.

Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) kommer troligen att överskridas längs Ögatan från Norra Obbolavägen till Rondellgatan och i Centrala stan.  Med tanke på att partikelutsläpp beräknas orsaka att 5000 personer dör i förtid årligen är detta i sig ett bevis på att planen i sin nuvarande form inte är hållbar. Det är inte acceptabelt att planera för att miljökvalitetsnormen troligen kommer att överskridas!

Bullernivåerna kommer också att öka till hälsofarliga nivåer bland annat på Östteg. I förslaget påpekas bland annat att utomhusmiljön kommer att försämras både för barnen vid Östtegs skola och för de gamla på Tegs sjukhem. Att översiktsplanen trots  de senaste årens forskningsrön om att buller innebär ökad risk för högt blodtryck och hjärtkärlsjukdomar föreslår en sådan trafiklösning är minst sagt förvånande. Vi anser att även här måste förändringar göras i planeringen.

Till detta ska läggas problemet med trafikens koldioxidutsläpp. Det är orimligt att idag planera ett centralt bostadsområde med en fortfarande hög daglig bilanvändning. Rättvisepartiet Socialisterna menar att det är nödvändigt att väsentligt höja ambitionsnivån när det gäller att skapa förutsättningar för att minska behovet av en daglig vardagsanvändning av bil i det nya bostadsområdet.

Vi anser att det finns skäl att pröva möjligheten att skapa en miljözon på  Ön. Tydliga utsläppskrav på de fordon som får färdas på Ön  skulle kraftigt minska både utsläpp och sannolikt också bullerproblemen. En Ö är också ett tacksamt geografiskt område för att skapa en miljözon. När det dessutom handlar om ett nytt bostadsområde är förutsättningarna för de som väljer att bosätta sig i området kända på förhand. De som sedan tidigare bor på Ön kan ges en lång övergångsperiod.

Det är också viktigt att noga pröva vilka verksamheter som kan lokaliseras i ett så centralt läge i Umeå. Verksamheter som skapar stora trafikflöden måste undvikas. Därför anser vi att planerna på en marina som nämns i planförslaget måste granskas utifrån hur stor trafikmängd en sådan anläggning kommer att alstra. Miljökonsekvensnormen måste tas på allvar!

Sammanfattningsvis anser vi att översiktsplanen visar på en inriktning på ett miljöanpassat byggande som vi inte har sett i tidigare översiktsplaner. Med en mer kraftfull satsning på att skapa förutsättningar för en mer begränsad bilanvändning – för att klara miljökonsekvensnormerna för utsläpp (samt klara en acceptabel bullernivå) – har förslaget vårt stöd. Annars inte.

Men vi är övertygade om att de nödvändiga förändringarna kan klaras. Om den politiska viljan finns!

Jan Hägglund
Ingrid Eriksson
Rättvisepartiet Socialisterna

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!