Luleå: RS-budget för välfärd och trygga jobb

2013-11-15 09:48:44


Delade turer kan avskaffas, men de som styr har inget intresse av det.

– Rättvisepartiet Socialisternas  förslag till budget för Luleå kommun 2014-2016 visar på en väg att rusta upp välfärden och förbättra villkoren för de anställda. Samtidigt innebär budgeten att kommunen tar strid med regering och storföretag som har dränerat kommunerna på resurser under både den nuvarande och förra regeringen, säger Jonas Brännberg, gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna (RS).

Till skillnad från Rättvisepartiets Socialisternas budgetförslag innebär den budget som S- och MP-styret i Luleå har lagt fram att de ökade behoven inte tillfredställs, samtidigt som allt mer resurser går till att smörja de företag som redan har gynnats extremt mycket av regeringens politik. Rättvisepartiet Socialisternas viktigaste satsningar kan indelas i tre områden.

1. Höjd bemanning i vård och skola ger bättre kvalitet och friskare anställda.
Redan 2014 avsätts 20 miljoner kronor till Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden vardera för höjd personaltäthet.
År 2016 får ovan nämnda nämnder 41 miljoner kronor mer för att behoven ökar med fler barn/äldre och för att införa vikariepooler för bättre vikarieförsörjning.

2. RS vill satsa på trygga jobb.
Projektanställningar/vikariat/tidsbegränsande anställningar ska minimeras. Otrygga jobb innebär oro och hotad hälsa, begränsade livsmöjlighe­ter (till exempel bostad/familj), ­sämre arbetsmiljö, lägre facklig organiseringsgrad med mera. Antalet tidsbegränsat anställda har ökat under de senaste tjugo åren. Under år 2009 var 585 000 personer i åldern 16-64 år tidsbegränsat anställda. Av de tidsbe­gränsat anställda ville sju av tio ha fast anställning 2009.
Stor ökning av antalet anpassade tjänster. Möjlighet till anpassade jobb ska finnas, till att börja med åtminsto­ne för alla som drabbas av nedsatt arbetsförmåga under sin anställning hos Luleå Kommun.
Alla förvaltningar ska undersöka vilka jobb som kan göras i egen regi istället för på entreprenad.
Luleå Kommun ska vara en aktiv part i att se till att arbetsmiljölagen följs och att kollektivavtal finns hos entreprenörer, även vid till exempel byggentreprenader.
En fördubbling av investeringar i förskolors och skolors utemiljö: Barnens ”arbetsmiljö” ska också vara trygg och stimulerande.

3. Luleå kommun ska ha justa arbetsvillkor:
Delade turer avskaffas genom att berörda arbetsplatser tillsammans får diskutera hur en pott på 20 miljoner kronor kan användas för att avskaffa delade turer och bidra till höjd kvalitet i verksamheten och bättre arbetsvillkor över lag.
En låglönesatsning på 15 miljoner kronor. Ingen ska tjäna under 21 000 kronor för ett heltidsjobb.
Skolan får ytterligare 10 miljoner kronor för att införa personalpool inom förskola/fritidshem och grundskola för bättre vikarieförsörjning, bättre kontinuitet, högre kvalitet och tryggare jobb. En studie görs bland kommunens alla anställda på hur väl arbetstiden stämmer överens med de arbetsupp­gifter man har. Tecken på att arbetsbelastning har ökat är att den innestående kompen­sationstiden har ökat med 14 procent mellan år 2008 och år 2012. Luleå kommun bör undersöka möjligheten att införa ett frivilligt tak på hur många undervisningstim­mar lärare skall ha – för att upprätthålla kvalitén i undervisningen och undvika att man sliter ut sin personal.

4. Fokus på hållbarhet.
Nej till direkt ohållbara investeringar som att riva hamnmagasinet (renovera istället), bygga ut Hällbacken etapp 4 och 5 samt arbetsplatsområdet Luleå Airport City.
Behåll viktiga cykelvägsprojekt i investeringsbudgeten: t ex mot Storheden. Förtydliga cykelvägsstråken.
Satsa på drogfria mötesplatser i stadsdelarna och Café/Orangerie i Stadsparken. Lulebo ges direktiv om att bygga hyresrätter för låg- och medelinkomsttagare.
Mer resurser till att bekämpa våld i nära relationer, t ex genom Freda-mottagningen, kvinnojouren och tjejjouren. Ett medvetet kommunövergripande arbete behövs mot sexism, kvinno- och hbt-förtryck med mer resurser till utbildning och tid för diskussioner och slutsatser.

För att finansiera
satsningar omfördelas resurser från politikers arvo­den, partistöd, bidrag till företag etc. Att satsa på personalen innebär också minska sjukskrivnings­kostnader. RS budget innebär ­också att en strid måste tas med regering-en om ökade statsbidrag. En sådan kamp kan ge resultat att använda resurser från de kommunalt ägda bolagen.

RS Luleå

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!